Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του €959.347.807,86 . Κατανέμεται σε 78.325.475 μετοχές, χωρίς ονομαστική αξία, με δικαίωμα ψήφου, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ισότιμο μερίδιο επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο άπαξ ή περισσότερες φορές, μέχρις ανώτατου ποσού ύψους €959.347.807,86, σύμφωνα με την έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 9 Μαΐου 2022.Εταρικές Πράξεις