Ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ δημοσιεύει ετησίως, για περισσότερα από 30 χρόνια, την Ετήσια Έκθεση Απολογισμού σχετικά με τις οικονομικές και τις μη οικονομικές του επιδόσεις με δέσμευση στη διαφάνεια, όπως και στην  τακτική και ολοκληρωμένη ενημέρωση και διαβούλευση με τους συμ-μετόχους.

Ανακοινώνουμε βασικούς δείκτες απόδοσης που αφορούν στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για τη δημιουργία και διανομή αξίας και στους συμ-μετόχους μας, σύμφωνα με διεθνή και κλαδικά πρότυπα που συνθέτουν την «ολική ενσωματωμένη προσέγγιση» του Τιτάνα, η οποία συνδέεται και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030 (SDGs2030).