Εταιρικές Πράξεις


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

09/5/2022

EΓΣ

Από τις 9.5.2022, το μετοχικό κεφάλαιο της Titan Cement International (“TCI”) μειώθηκε κατά το ποσό των €200.000.000, ήτοι από €1.159.347.807,86 σε €959.347.807,86 χωρίς ακύρωση μετοχών και υπό τη μορφή επιστροφής μετρητών στους μετόχους σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Έκτασης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Από την ίδια ως άνω ημέρα, το μετοχικό κεφάλαιο της TCI ανέρχεται στο ποσό των EUR 959.347.807,86 διαιρούμενο σε 78.325.475 μετοχές.

22/3/2021

13/5/2019

ΔΣ

ΓΣ

Μείωση του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Titan Cement International SA από τις 22 Ιουνίου 2021, ως αποτέλεσμα ακύρωσης 4.122.393 ιδίων μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €1.159.347.807,86 και διαιρείται σε 78.325.475 μετοχές (νέος παρονομαστής).

13/5/2019

ΓΣ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.779.241 μετοχές, από τις 28/8/2019.To μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €1.159.347.807,86 και διαιρείται σε 82.447.868 μετοχές