Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων

Η Titan Cement International S.A. κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου το 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Τα αρχεία των Γενικών Συνελεύσεων της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ ακολουθούν παρακάτω.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ