Διανομές στους μετόχους

Μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 13 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιστροφή κεφαλαίου ύψους €0,50 ανά μετοχή σε όλους τους Μετόχους της Εταιρίας. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρίας την Πέμπτη, 28 Απριλίου 2022, στις 12 μ.μ. (CEST) (ημερομηνία καταγραφής - record date). Η είσπραξη του ποσού επιστροφής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022 μέσω των χειριστών των μετόχων, των τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
2021 0,50 27 Απριλίου 2022 05 Ιουλίου 2022
2020 0,40 28 Απριλίου 2021 02 Ιουλίου 2021
2019 0,20 13 Μαΐου 2020 07 Ιουλίου 2020

Η Titan Cement International SA κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου Τιτάν τo 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Δείτε το αρχείο της διανομής μερίσματος της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ.

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

2018: Διανομή μερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)

2017: Διανομή μερίσματος ύψους €0,05 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) και επιστροφή κεφαλαίου €0,50 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)

2016: Διανομή μερίσματος ύψους €0,10 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) και επιστροφή κεφαλαίου €1,00 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)

2014: Διανομή μερίσματος ύψους €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) και διανομή ειδικών αποθεματικών από προηγούμενες χρήσεις €0,15 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)

2013: Διανομή έκτακτων αποθεματικών ύψους €0,10 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)

2010: Διανομή μερίσματος ύψους €0,0776 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο) και διανομή ειδικών αποθεματικών €0,1063 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο)