Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

TITAN CEMENT INTERNATIONAL SA FINANCIAL RESULTS

Τύπος Αρχείου
Statutory Annual Accounts

Η Titan Cement International SA κατέστη η μητρική εταιρία του Ομίλου Τιτάν το 2019, έπειτα από την επιτυχή έκβαση της Δημόσιας Πρότασης Ανταλλαγής που υπεβλήθη στους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ, πρώην μητρικής εταιρίας του Ομίλου από την ίδρυσή της. Δείτε τα αρχεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και της  Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ.

ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

ΕΤΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2018
Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S.
2018
Alexandria Portland Cement Co. S.A.E.
2018
Antea Cement SHA
2018
Beni Suef Cement Co.S.A.E.
2018
Cementara Kosjeric AD
2018
SharrCem Sh.P.K
2018
Titan Cement U.K. Ltd
2018
Titan Global Finance PLC
2018
Titan Αmerica LLC
2018
Usje Cementarnica AD
2018
Zlatna Panega Cement AD
2018
Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε.
2017
Alexandria Portland Cement Co. S.A.E.
2017
Antea Cement SHA
2017
Beni Suef Cement Co.S.A.E.
2017
Cementara Kosjeric AD
2017
SharrCem Sh.P.K
2017
Titan Cement U.K. Ltd
2017
Titan Global Finance PLC
2017
Titan Αmerica LLC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Page 1 of 30