14/5/2013

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2013

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 ανήλθε σε €243εκ., παρουσιάζοντας αύξηση8% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA μειώθηκαν κατά 29% και έφθασαν τα €24 εκ. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους παρουσίασαν ζημία ύψους €27 εκ., έναντι ζημίας €19 εκ. το πρώτο τρίμηνο του περσινού έτους.

Οι συναλλαγματικές διαφορές είχαν αρνητική επίδραση κατά 4% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου και κατά 7,7% στα λειτουργικά κέρδη EBITDA.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους η εικόνα των βασικών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος διαφοροποιήθηκε ανά γεωγραφική περιοχή: σαφής, πλέον, πορεία ανάκαμψης στις ΗΠΑ, συνέχιση της καθίζησης στην Ελλάδα, ανθεκτικότητα παρά τις αντίξοες συνθήκες στην Αίγυπτο, αναιμική ζήτηση αλλά σταθερότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, περαιτέρω ανάπτυξη στην Τουρκία.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του πρώτου –χειμερινού- τριμήνου δεν είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου του έτους.

€ εκ.1ο τρ. 20131ο τρ. 2012% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 243,0 225,4 7,8%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 24,3 34,4 (29,4%)
Κέρδη προ φόρων (23,5) (17,6)  
Καθαρά κέρδη * (27,1) (19,4)  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα, η πρωτοφανής πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας, συνεχίστηκε. Η ζήτηση τσιμέντου και δομικών υλικών, συνέχισε να υποχωρεί από το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκε το 2012, αν και με ηπιότερους ρυθμούς. Προκειμένου να διατηρήσει σε λειτουργία τα εργοστάσια τσιμέντου στην Ελλάδα, ο Τιτάν έχει αποδυθεί σε αγώνα για την εξασφάλιση εξαγωγικών διεξόδων για την ελληνική παραγωγή. Συνολικά στον Τομέα Ελλάδος και Δυτικής Ευρώπης, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €51 εκ., αυξημένος κατά 11%.Η βελτίωση οφείλεται αποκλειστικά στις κατά πολύ υψηλότερες εξαγωγές τσιμέντου. Τα  λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) παρουσίασαν ζημίες ύψους  €3 εκ., από κέρδη €13 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Στις ΗΠΑ η πορεία της αγοράς επιβεβαιώνει ότι η οικοδομική δραστηριότητα  βρίσκεται πλέον σε φάση ανάκαμψης, βασιζόμενη κυρίως στην έντονα θετική δυναμική της αγοράς κατοικιών. Η ζήτηση δομικών υλικών κινείται σταθερά ανοδικά. Για πρώτη φορά έπειτα από 4 χρόνια, τα  λειτουργικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου ενός έτους ήταν, έστω και οριακά, θετικά. Ο κύκλος εργασιών του Τομέα των ΗΠΑ ανήλθε σε €89 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 12%, ενώ, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €0,5 εκ. έναντι €1,5 εκ. λειτουργικής ζημίας το 2012.

Στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, η ζήτηση συνολικά κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, όταν είχαν επικρατήσει ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 18% και ανήλθε σε €32 εκ. Η  λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε €3 εκ., έναντι €4 εκ. το 2012.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου επέδειξε ανθεκτικότητα, παρά τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Στην Τουρκία, ο κλάδος κατασκευών συνέχισε ανοδικά, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Συνολικά ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από τη διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας, εμφάνισε πτώση 3% και ανήλθε σε  €71 εκ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες θα είχε αυξηθεί κατά 8%. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε €23.6 εκ., σε σχέση με €19εκ. πέρυσι. Σημειώνεται ότι η αναγνώριση των εξόδων που συνδέονται με τη διανομή κερδών  στην Αίγυπτο βάρυνε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του έτους πέρυσι, ενώ η σχετική δαπάνη φέτος θα βαρύνει το δεύτερο τρίμηνο.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε €630 εκ., υψηλότερος κατά €35 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2012, αλλά χαμηλότερος κατά €158εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η άνοδος κατά το πρώτο τρίμηνο οφείλεται κυρίως στην εποχικότητα των πωλήσεων και την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης.

Στις 9/5/2013, ο Οίκος S&P επιβεβαίωσε τις σταθερές προοπτικές του Ομίλου, διατηρώντας ταυτόχρονα την βαθμολόγησή της πιστοληπτικής ικανότητας του Τιτάνα σε ΒΒ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Οπως αναφέρθηκε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έτους 2012 τον περασμένο Μάρτιο, το 2013 προβλέπεται ότι θα είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ.

Στην Ελλάδα, εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, ο χώρος της ιδιωτικής οικοδομής και των δημοσίων έργων δοκιμάζονται σκληρά. Εκτιμάται ότι η ζήτηση δομικών υλικών θα σημειώσει περαιτέρω μείωση, από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στα οποία βρίσκεται, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του έτους. 

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από την ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζήτηση για δομικά υλικά δεν αναμένεται να ανακάμψει ουσιαστικά εντός του έτους.

Στην Αίγυπτο τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα εντείνονται τους τελευταίους μήνες και οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες. Μολονότι η ζήτηση τσιμέντου φαίνεται να διατηρεί μέχρι ενός σημείου τη δυναμική της, η αύξηση του κόστους και η διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα. Πρόσθετη πρόκληση αποτελεί η δυσκολία εξασφάλισης επαρκούς καυσίμου για τη λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Στην Τουρκία το περιβάλλον στην αγορά παραμένει θετικό.
Τέλος, σαφώς θετικές διαφαίνονται οι προοπτικές στις ΗΠΑ, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. Η αγορά κατοικίας φαίνεται να έχει εισέλθει σε φάση ισχυρής ανάκαμψης, επηρεάζοντας θετικά την αγορά δομικών υλικών. Σε πρόσφατη δημοσίευση ο Σύνδεσμος Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών(PCA) εκτιμά ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 6,2% το 2013  και κατά 9,2% το 2014.

Ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις των καιρών, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και την συμπίεση των δαπανών, διατηρώντας όμως πάντα την προσοχή του στην επίτευξη των μακροχρόνιων στρατηγικών στόχων του.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €51εκ. υψηλότερος κατά 19% έναντι του 1ου τριμήνου του 2012, λόγω των κατά πολύ υψηλότερων εξαγωγών τσιμέντου φέτος. Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε ζημίες €2 εκ., έναντι κερδών ύψους €12 εκ. το 2012.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2012 πούλησε 16,1 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 10,9 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ. 
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση:
www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Διεύθυνση Eταιρικής Επικοινωνίας, Τηλ. 210 2591 111, Fax. 210 2591 285,
info@titan.gr, www.titan-cement.com 

 14.5.2013

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων