Παραλαβή αξιών από το ΤΠΔ

Παραλαβή αξιών TCI δικαιούχων των οποίων οι αξίες κατέληξαν σε λογαριασμό Χειριστή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά την υποχρεωτική εξαγορά τους

Σε συνέχεια της πίστωσης των αξιών της ΤITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. από την εταιρική πράξη της υποχρεωτικής εξαγοράς της «Α.Ε.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ», αξίες δικαιούχων κατέληξαν στο λογαριασμό Χειριστή ΤΠΔ.

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το ΤΠΔ, αλλά και για την διευκόλυνση της παραλαβής των αξιών από τους δικαιούχους, σας αποστέλλουμε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΤΠΔ με θέμα "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ «ΤITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.» (ως αντάλλαγμα εξαγοράς μετοχών επί της ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε.)”, η οποία περιλαμβάνει και τα έντυπα για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με βάσει τα οποία εξυπηρετεί το ΤΠΔ τους δικαιούχους.  Η ανακοίνωση παρέχεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2019/teliki_anakoinosi.pdf