4/3/2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2012

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2012 ανήλθε σε € 1.131 εκ., σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το 2011. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 19,8 % στα € 196 εκ. Τα αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους παρουσίασαν ζημία €24,5 εκ. σε σύγκριση με €11 εκ. κέρδη το 2011.

Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αλλά και στην κάμψη που εμφάνισαν οι αγορές της Νοτιανατολικής Ευρώπης, επηρεαζόμενες αρνητικά από την ευρωπαϊκή κρίση. Στον αντίποδα, καθοριστική ήταν για μία ακόμη χρονιά η συνεισφορά των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Αιγύπτου, όπου παρά τη δύσκολη συγκυρία που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα, η κατασκευαστική δραστηριότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Πρώτα σημάδια ανάκαμψης έγιναν επίσης εμφανή και στις ΗΠΑ. 

Σημειώνεται για λόγους συγκρισιμότητας ότι, κατά το 2011, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είχαν ενισχυθεί κατά €25 εκ., λόγω της αναγνώρισης απαίτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς κατανάλωσης αργίλου στην Αίγυπτο. 

Θετική επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2012 είχε η υποχώρηση του ευρώ έναντι των τοπικών νομισμάτων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ενισχύοντας τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά €4 εκ. 

Το 4ο τρίμηνο του 2012 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 46% ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία ύψους €26,5 εκ., έναντι ζημίας €42,9 εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2011.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2011 είχαν επιβαρυνθεί κατά €9 εκ. από το κόστος υλοποίησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του Ομίλου.

€ εκ.4ο τρ. 20124ο τρ. 2011% μεταβ.20122011% μεταβ
Κύκλος εργασιών 283,6 252,5 12,3% 1.130,7 1.091,4 3,6%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 33.3 22,8 46,3% 195,8 244,1 (19,8%)
Κέρδη προ φόρων (27,4) (38,3)   (1,3) 37,7  
Καθαρά κέρδη * (26,5) (42,9)   (24,5) 11,0  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην πορεία εργασιών ανά γεωγραφικό τομέα:

Στην Ελλάδα, το 2012 η ζήτηση για δομικά υλικά εκτιμάται ότι σημείωσε πτώση της τάξης του 35% σε σχέση με πέρυσι. Η βαθιά ύφεση στην οποία βρίσκεται η Ελληνική οικονομία επηρέασε άμεσα τον οικοδομικό κλάδο ο οποίος μετά από μία πενταετία αδιάλειπτης καθοδικής πορείας έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, με την κατανάλωση τσιμέντου να εκτιμάται ότι βρίσκεται σήμερα κάτω από το ¼ αυτής του 2006. Ο δραστικός περιορισμός της χορήγησης στεγαστικών δανείων, η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, οι αρνητικές προσδοκίες για τις τιμές των ακινήτων, το υπερβάλλον απόθεμα αδιάθετων κατοικιών, και η υπέρμετρη φορολόγηση των ακινήτων έχουν αδρανοποιήσει τη ζήτηση για οικιστικά ακίνητα. Επιπλέον, στην κατάρρευση της κατασκευαστικής δραστηριότητας συνεισφέρουν οι συνεχείς περικοπές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις του Δημοσίου να εξοφλήσει τις οφειλές του. Η διαμόρφωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά σε εξαιρετικά χαμηλά πλέον επίπεδα, δημιουργεί δομικό πρόβλημα για την ελληνική τσιμεντοβιομηχανία: εκτιμάται ότι το εγκατεστημένο παραγωγικό δυναμικό υπερκαλύπτει κατά περίπου 6 φορές την εγχώρια ζήτηση. Συνεπώς, η διατήρηση σε λειτουργία του παραγωγικού δυναμικού εξαρτάται από την εξασφάλιση θετικού περιθωρίου στις εξαγωγές. Παρά τις αντίξοες συνθήκες στις διεθνείς αγορές, ο Τιτάνας κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τις εξαγωγές το 2012 και δίνει τη μάχη για να κερδίσει αυτό το στοίχημα.
Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών και των σταθμών διανομής στη Δυτική Ευρώπη, ανήλθε σε €240 εκ, χαμηλότερος κατά 11% σε σύγκριση με το 2011. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε €32 εκ., εμφανίζοντας μείωση κατά 9% σε σύγκριση με το 2011. Στη συγκράτηση της πτώσης του EBITDA συνεισέφερε ουσιαστικά το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και μείωσης του κόστους που ξεκίνησε ο Ομιλος το 2011. 

Στις ΗΠΑ, παρά τους υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, ο κατασκευαστικός κλάδος κινήθηκε ανοδικά. Η βελτίωση προήλθε κατά κύριο λόγο από την εμφανή πλέον ανάκαμψη στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ. H Portland Cement Association (PCA) εκτιμά ότι η συνολική κατανάλωση τσιμέντου αυξήθηκε κατά 8,9% το 2012, αν και από πολύ χαμηλή βάση. Συνολικά ο κύκλος εργασιών του Τομέα των ΗΠΑ ανήλθε σε €369 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 22%, συμπεριλαμβανομένης της θετικής επίδρασης από την ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ ενώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) βελτιώθηκαν και ανήλθαν σε €6 εκ. έναντι €6 εκ. λειτουργικής ζημίας το 2011.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ζήτηση για δομικά υλικά μειώθηκε ως αποτέλεσμα της σημαντικής επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης των οικονομικών των χωρών της περιοχής, καθώς αυτές επηρεάστηκαν άμεσα από τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Έτσι, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 7% σε σύγκριση με το 2011 φθάνοντας στα €255 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 26% φθάνοντας τα €64 εκ . Τον Ιούνιο 2012, ο ΤΙΤΑΝΑΣ επεξέτεινε τη στρατηγική συμμαχία του με την IFC (International Finance Corporation) στα Βαλκάνια, η οποία απέκτησε συμμετοχή 11,5% στις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου στην Π.Γ.Δ.Μ., τη Σερβία και το Κόσοβο έναντι €50 εκατ.

Στην Αίγυπτο, παρά την πολιτική αβεβαιότητα, η κατανάλωση τσιμέντου το 2012 κινήθηκε σε νέα υψηλά επίπεδα, διευκολύνοντας την απορρόφηση του παραγωγικού δυναμικού των καινούργιων εργοστασίων που λειτούργησαν το τελευταίο ενάμιση έτος. Έτσι, παρά τη μεγαλύτερη συνολική προσφορά τσιμέντου , οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν ήπια μόνο κάμψη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Όμως , τα λειτουργικά περιθώρια επηρεάστηκαν αρνητικά από τη σημαντική αύξηση του κόστους φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Τουρκία, η εγχώρια ζήτηση τσιμέντου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, ενώ συγχρόνως αύξηση παρουσίασαν και οι εξαγωγές. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο το 2012 αυξήθηκε κατά 7% έναντι του 2011 και έφτασε τα €296 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 26% σε €94 εκ., πτώση που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ενίσχυσή τους το 2011 κατά €25 εκ. λόγω της αναγνώρισης απαίτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς κατανάλωσης αργίλου στην Αίγυπτο.

Ο Όμιλος το 2012 εξακολούθησε να δημιουργεί θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, οι οποίες ανήλθαν σε €140 εκ. Με στόχο την ενίσχυση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του, περιόρισε περαιτέρω τον καθαρό δανεισμό του, που μειώθηκε κατά €112 εκ. το 2012 και στις 31.12.2012 διαμορφώθηκε σε €596 εκ. Έτσι, μέσα σε διάστημα τετραετίας, (2008-2012) και εν μέσω περιόδου βαθιάς οικονομικής ύφεσης του κλάδου της οικοδομής και των κατασκευών στις πιο σημαντικές αγορές του, ο Όμιλος πέτυχε τη μείωση σχεδόν στο ήμισυ του καθαρού δανεισμού του, μείωση που ξεπερνά τα €550 εκ. από το τέλος του 2008.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για συγκράτηση των δαπανών, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης του Ομίλου μειώθηκαν το 2012 κατά 7,4% έναντι του 2011 και ανήλθαν σε €113 εκ. Σε σύγκριση με το 2008, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης έχουν μειωθεί κατά 22%. 

Το 2012 ο Όμιλος, συνέχισε την εφαρμογή του διετούς προγράμματος αναδιοργάνωσης που ξεκίνησε το 2011 και αποβλέπει σε βελτίωση της λειτουργικής του αποδοτικότητας και οφέλη €26 εκ. σε ετήσια βάση. Η ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται το 2013. Ήδη, από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος το 2011 μέχρι και το τέλος του 2012 εξοικονομήθηκαν €25 εκ. ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των €23 εκ. για τη διετία. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών, αυξήθηκαν κατά 23% σε σύγκριση με το 2011, φθάνοντας τα €67 εκ. Η παραπάνω αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του δανεισμού του Ομίλου σε Αιγυπτιακές Λίρες , που έχει μεγαλύτερο κόστος. 
Το Δεκέμβριο του 2012 η θυγατρική του Ομίλου Titan Global Finance PLC ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της έκδοσης νέων ομολογιών ύψους €200 εκ., με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, με τοκομερίδιο 8,75%, λήξη τον Ιανουάριο του 2017 και σκοπό την αναχρηματοδότηση υπαρχουσών ομολογιών ύψους €200 εκ. με λήξη τον Ιούλιο του 2013. Η έκδοση επετεύχθη με ανταλλαγή υπάρχουσων ομολογιών ύψους €102,34 εκ. και έκδοση νέων ομολογιών, ύψους €97,65 εκ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το 2012 οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις, εξαιρουμένων των εξαγορών, ανήλθαν σε €51 εκ, μειωμένες κατά 11% σε σχέση με το 2011. 

Στις 27.6.2012 ο Όμιλος ανακοίνωσε την πραγματοποίηση επένδυσης της International Finance Corporation (IFC) ποσού €50 εκατ. στις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου στην Π.Γ.Δ.M., τη Σερβία και το Κόσοβο. Με την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής, η ΙFC απέκτησε, μέσω της συμμετοχής της στη θυγατρική του Ομίλου TITAN Cement Cyprus Limited, μειοψηφικό ποσοστό της τάξεως του 11,49% των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ανωτέρω χώρες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31/12/2012

Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο 4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2013. Αν η αλλαγή είχε εφαρμοστεί ήδη από την χρήση του 2012, θα είχε επιφέρει αύξηση της υποχρέωσης για αναβαλλόμενους φόρους κατά €6,1 εκ για τον Ομιλο και €5 εκ για την μητρική 
Εταιρία.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Το 2013 προβλέπεται ότι θα είναι μια ακόμη δύσκολη χρονιά για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ.

Στην Ελλάδα, η οικονομία θα συρρικνωθεί για έκτη συνεχή χρονιά. Τόσο ο χώρος της οικοδομής όσο και των δημοσίων έργων δοκιμάζονται σκληρά. Εκτιμάται ότι η ζήτηση δομικών υλικών έχει περιθώρια περαιτέρω μείωσης από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στα οποία βρίσκεται, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του έτους. 

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από την ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζήτηση για δομικά υλικά δεν αναμένεται να ανακάμψει σύντομα.

Στην Αίγυπτο τα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα φαίνεται να εντείνονται τους τελευταίους μήνες και οι προοπτικές είναι εξαιρετικά αβέβαιες. Οι διαμορφούμενες συνθήκες, δυσκολεύουν την καλή λειτουργία των εργοστασίων και επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. Μολονότι οι τωρινές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η ζήτηση τσιμέντου ενδέχεται να σημειώσει οριακή άνοδο το 2013, η αύξηση του κόστους και η διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα.
Στον αντίποδα, θετικό παραμένει το περιβάλλον της αγοράς στην Τουρκία.

Στις ΗΠΑ, η αγορά κατοικίας βρίσκεται πλέον σαφώς σε φάση ανάκαμψης, επηρεάζοντας θετικά την αγορά δομικών υλικών. Παρά τις εκτιμήσεις για βραδεία ανάπτυξη της οικονομίας γενικά, το PCA (ο Σύνδεσμος Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών) εκτιμά ότι η αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου το 2013 θα ξεπεράσει το 8% και θα ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. 

Ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις των καιρών, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα εξακολουθήσει να επικεντρώνεται στη μείωση του δανεισμού και την συμπίεση των δαπανών, διατηρώντας όμως πάντα την προσοχή του στην επίτευξη των μακροχρόνιων στρατηγικών στόχων του.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» ανήλθε το 2012 σε €221 εκ., αυξημένος κατά 2% σε σύγκριση με το 2011, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €38 εκ., μειωμένα κατά 8%. Οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε €16 εκ. αυξημένες κατά €2 εκ. σε σχέση με πέρυσι.

Το Δ.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουνίου 2013, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2012.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2012 πούλησε 16,1 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 10,9 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ. .

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

04.03.2013

Δείτε την Παρουσίαση Ετησίων Αποτελεσμάτων