2/8/2011

Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2011

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το Α’ Εξάμηνο του 2011 ανήλθε σε €557 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 18,2% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2010. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 12,4% και έφθασαν τα €141,4 εκ. Tα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους έφθασαν τα €23,4 εκ., μειωμένα κατά 65,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.  

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου είχε η υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας, της τουρκικής λίρας καθώς και του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ, η οποία οδήγησε σε αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές που περιόρισαν τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου κατά €20,3 εκ.  Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών θα είχε μειωθεί κατά 14,1% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 6,6%.  

Η επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στην κατακόρυφη πτώση του οικοδομικού κλάδου στην Ελλάδα και στην καθήλωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στον αντίποδα, θετική ήταν η συνεισφορά των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Το Α΄ Εξάμηνο του 2011, συνεχίστηκε η ανοδική πορεία στις τιμές των στερεών και υγρών καυσίμων, με άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα, με εξαίρεση τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, όπου η αυξημένη διάθεση δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα επέτρεψε τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής.

€ εκ.Β' τρ. 2011Β' τρ. 2010% μεταβολήςΑ' εξάμ. 2011Α' εξάμ. 2010% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 304,1 394,8 (23,0%) 557,0 680,8 (18,2%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 93,5 100,2 (6,6%) 141,4 161,4 (12,4%)
Κέρδη προ φόρων 42,9 67,5 (36,5%) 36,6 88,8 (58,7%)
Καθαρά κέρδη * 27,7 43,5 (36,4%) 23,4 68,3 (65,7%)

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα σημειώθηκε ραγδαία συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, που βρίσκεται πια στο πιο χαμηλό επίπεδο των τελευταίων σαράντα τουλάχιστον ετών. Η αυξανόμενη αβεβαιότητα για την απασχόληση και τα μελλοντικά εισοδήματα των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την πτώση στις χορηγήσεις νέων στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες και το πλεονάζον απόθεμα κατοικιών, έχουν σαν αποτέλεσμα τη δραματική κάμψη της ζήτησης για δομικά υλικά. Παράλληλα οι συνεχείς περικοπές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η αδυναμία του Δημοσίου να εξοφλήσει τις οφειλές του, έχουν οδηγήσει σε αδράνεια τα δημόσια έργα.
Πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εγχώρια αγορά, οι προγραμματισμένες για το Α΄ Εξάμηνο εξαγωγές τσιμέντου προς αγορές της Βόρειας Αφρικής, λόγω των συνθηκών που επικρατούν, δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν. 
Ως αποτέλεσμα, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) μειώθηκε κατά 49,4% σε σύγκριση με το Α’  Εξάμηνο του 2010 και ανήλθε σε €26,9 εκ. 

Στις ΗΠΑ, η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη χειρότερη συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών. Η αβεβαιότητα για την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση σε συνδυασμό με την κρίση χρέους, τα μέτρα περιορισμού των δημόσιων δαπανών και την υψηλή ανεργία, λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου. Ειδικότερα, οι νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, όπου δραστηριοποιείται κυρίως ο Όμιλος, παρουσιάζουν συνολικά στασιμότητα στα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα των τελευταίων χρόνων. 
Παρά την κατάσταση της κατασκευαστικής αγοράς στις ΗΠΑ, η  εταιρία του Ομίλου Separation Technologies, η οποία έχει αντικείμενο την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία σημειώνοντας άνοδο πωλήσεων. 
Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του έτους στις ΗΠΑ παρουσίασαν ζημίες ύψους  €4,8 εκ.

Στις χώρες της  Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, υπήρξαν ενδείξεις ότι η ανάκαμψη των οικονομιών τους αρχίζει να επιδρά θετικά και στην κατασκευαστική δραστηριότητα.  Στη Βουλγαρία ο Όμιλος κάνοντας πράξη το στόχο για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση νέας μονάδας προ-επεξεργασίας και ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων στο χώρο του εργοστασίου, η οποία θα λειτουργήσει το 3ο τρίμηνο του 2011.  
Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη παρουσίασε οριακή βελτίωση και ανήλθε σε €42,7 εκ.  

Οι κοινωνικές αναταραχές στην Αίγυπτο επηρεάζουν σταδιακά το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας συμπαρασύροντας και τον κλάδο των κατασκευών. Αντιθέτως στην Τουρκία η ανοδική πορεία της οικονομίας οδηγεί σε ανάπτυξη του οικοδομικού κλάδου. 
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου αυξήθηκε κατά 19,5% και ανήλθε σε  €76,5 εκ., περιλαμβανομένης και της εγγραφής της απαίτησης επιστροφής €25 εκ. αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς  κατανάλωσης αργίλου (clay fee) στην Αίγυπτο.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκε σε €745 εκ. παρουσιάζοντας συνεχή αποκλιμάκωση, από €1.114 εκ. τον Δεκέμβριο του 2008 σε  €971 εκ. τον Δεκέμβριο του 2009 και  €777 εκ. στα τέλη του 2010. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου περιορίστηκαν περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδύσεων στην Αίγυπτο και την Αλβανία.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2011

Για την Ελλάδα οι προοπτικές του Β΄ Εξαμήνου παραμένουν δυσμενείς. Λόγω της επιδείνωσης της δημοσιονομικής κρίσης και της αβεβαιότητας για την έκβασή της, η δραστηριότητα του κλάδου κατασκευών – ιδιωτικών και δημοσίων – εκτιμάται ότι θα συνεχίσει σε πτωτική πορεία. Για το σύνολο του έτους εκτιμάται ότι η ζήτηση τσιμέντου θα κυμανθεί περίπου 65% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2006 / 2007. Η αναμενόμενη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την επανεκκίνηση των επενδύσεων και των δημοσίων έργων, εκτιμάται ότι δεν θα  μεταφραστεί σε ουσιαστική βελτίωση της ζήτησης δομικών υλικών εντός του έτους.

Στις ΗΠΑ, λόγω της αναιμικής και ασταθούς  οικονομικής ανάκαμψης, η ζήτηση για δομικά υλικά αναμένεται να παραμείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Πρόσφατα η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών αναθεώρησε για μια ακόμη φορά προς το δυσμενέστερο τις προβλέψεις της, μεταθέτοντας την ανάκαμψη του κλάδου πέραν του 2012. Οι νέες εκτιμήσεις αναφέρονται σε χαμηλότερους ρυθμούς  έναρξης νέων κατοικιών από ότι είχε προβλεφθεί προ τριμήνου και γενικότερα μία επιφυλακτική στάση ως προς  την υλοποίηση των έργων υποδομής, λόγω του στόχου περιορισμού των δημοσίων δαπανών και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες πολιτείες. 

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε συνδυασμό με τη σταδιακή επάνοδο της περιοχής σε αναπτυξιακή τροχιά, αναμένεται να οδηγήσουν προοδευτικά σε αύξηση των πωλήσεων. 
 
Στην Αίγυπτο, οι εξελίξεις οδηγούν,  βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, σε μείωση της ζήτησης για δομικά υλικά,  καθόσον οι συνέπειες  των κοινωνικών αναταραχών γίνονται  σταδιακά αισθητές σε όλους τους τομείς της οικονομίας της χώρας.
Θετικές εμφανίζονται οι προοπτικές για την αγορά της Τουρκίας, όπου χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, η εγχώρια ζήτηση για δομικά υλικά έχει αυξηθεί σημαντικά.
 
Υπό τις τρέχουσες συνθήκες αβεβαιότητας, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών με στόχο την αύξηση της χρηματοοικονομικής του ευελιξίας.  

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών το Α΄ Εξάμηνο του 2011 ανήλθε σε €116,9εκ. μειωμένος κατά 43,3%, ενώ  τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €28,3 εκ. μειωμένα κατά 39,7%, αντικατοπτρίζοντας την καταβαράθρωση της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας. 
Τα καθαρά αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου 2011 ανήλθαν σε €0,3 εκ. μειωμένα κατά 98% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 14 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2010 πούλησε 17,4  εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 13,3 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com
Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

2.8.2011

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων.