26/8/2010

Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2010

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθε σε €681 εκ., παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,4% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2009. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €161 εκ., στα ίδια επίπεδα (+0,2%) με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε €68 εκ., βελτιωμένα κατά 14,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Η μακροχρόνια στρατηγική γεωγραφικής διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του ΤΙΤΑΝΑ συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών. Η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας νέων μονάδων παραγωγής σε Αίγυπτο και Αλβανία επέτρεψε την αύξηση των πωλήσεων και της οργανικής κερδοφορίας σε αναπτυσσόμενες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιανατολικής Ευρώπης, αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις από τη μείωση της κατανάλωσης τσιμέντου για πέμπτη συνεχή χρονιά στις ΗΠΑ και για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα.

Θετική επίδραση στα τελικά αποτελέσματα του Ομίλου είχε επίσης η υποτίμηση του ευρώ, η οποία οδήγησε σε θετικές συναλλαγματικές διαφορές που μείωσαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα.
 

€ εκ.
2ο τρ. 2010
2ο τρ. 2009
% μεταβολής
1ο εξάμ. 2010
1ο εξάμ. 2009
% μεταβολής
Κύκλος εργασιών
394,8
375,7
5,1%
680,8
683,7
(0,4%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA)
100,2
96,6
3,7%
161,4
161,1
0,2%
Κέρδη προ φόρων
67,5
54,7
23,4%
88,8
76,8
15,5%
Καθαρά κέρδη *
43,5
38,1
14,2%
68,3
59,4
14,9%
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
 
Πιό συγκεκριμένα, όσον αφορά στην πορεία εργασιών ανά γεωγραφικό τομέα:
 
Στην Ελλάδα, η υποχώρηση της ζήτησης για δομικά υλικά συνεχίστηκε το α΄εξάμηνο του 2010. Η πτώση οφείλεται κυρίως στη χαμηλή ζήτηση για νεόδμητα κτίρια, συνέπεια της οικονομικής κρίσης και της υπερβάλλουσας προσφοράς ακινήτων. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στον Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης ανήλθε σε € 53 εκ. εμφανίζοντας πτώση κατά 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Στη συγκράτηση του ρυθμού μείωσης των αποτελεσμάτων συνεισέφεραν, πέρα από τη συστηματική προσπάθεια μείωσης του κόστους, και έκτακτα κέρδη €3.6 εκ. από την πώληση περιουσιακών στοιχείων.
 
Στις ΗΠΑ, μετά από ένα δύσκολο χειμώνα, η οικοδομική δραστηριότητα έδειξε να σταθεροποιείται κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010. Για το πρώτο εξάμηνο συνολικά η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών εκτιμά ότι η κατανάλωση τσιμέντου μειώθηκε κατά 4,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009. Ωστόσο, η πτώση ήταν εντονότερη στις νοτιοανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ, στις οποίες συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του ΤΙΤΑΝΑ. Η λειτουργική κερδοφορία του Τομέα των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 93,0% φθάνοντας τα € 2 εκ.
 
Την 1.4.2010 ο Όμιλος εκποίησε έναντι ποσού €32,7 εκ., λατομείο στην περιοχή  Cumberland της πολιτείας Kentucky των ΗΠΑ, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του οποίου  ανέρχονταν σε €32,8 εκατ.
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η οικονομική κρίση εξακολουθεί να συμπιέζει τη ζήτηση δομικών υλικών, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς από το 2009. Ωστόσο, χάρη στη λειτουργία του νέου εργοστασίου τσιμέντου στην Αλβανία δυναμικότητας 1,5 εκατομμυρίων τόνων στις αρχές του δεύτερου τριμήνου και στην επέκταση των δραστηριοτήτων στο Κοσσυφοπέδιο, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 31,7% σε € 43 εκ.
 
Σε αντιδιαστολή με τις τάσεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η ζήτηση δομικών υλικών στην Ανατολική Μεσόγειο αυξήθηκε. Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η ανάκαμψη της οικονομίας οδήγησε σε άνοδο της τάξης του 15% τη ζήτηση τσιμέντου. Στην Αίγυπτο, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 7% κυρίως λόγω του εκτενούς προγράμματος έργων οικιστικής ανάπτυξης. Σε συνδυασμό με την ενισχυμένη παραγωγική δυνατότητα του Ομίλου στην περιοχή, οι θετικές εξελίξεις στην αγορά επέτρεψαν τη σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων το πρώτο εξάμηνο του 2010. Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 33,8% σε €64 εκ.
 
To Μάρτιο του 2010 ο Όμιλος ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με την International Finance Corporation (IFC), σύμφωνα με την οποία η IFC πρόκειται να αποκτήσει, έναντι τιμήματος € 80 εκ., ποσοστό μειοψηφίας 16% περίπου στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ΤΙΤΑΝΑ στην Αίγυπτο. Η υλοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
 
                                   ----------------------------------
 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,0% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009, φθάνοντας στα €64 εκ. Σε συγκρίσιμη βάση και εξαιρώντας την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης του Ομίλου μειώθηκαν κατά 1,7% αντανακλώντας τη συνεχή προσπάθεια του Ομίλου για συμπίεση δαπανών.
 
Το 2010 Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, τον συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθαν στα € 36 εκ. σημαντικά μειωμένες σε σχέση με αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2009, δεδομένου ότι έχουν πλέον ολοκληρωθεί το έργα για το νέο εργοστάσιο στην Αλβανία και η νέα γραμμή παραγωγής τσιμέντου στο εργοστάσιο του Beni Suef στην Αίγυπτο.
 
Παράλληλα, ο ΄Ομιλος προσαρμοζόμενος στις διαμορφούμενες συνθήκες, συνεχίζει να εστιάζει στη μείωση του δανεισμού μέσω της αυστηρής ιεράρχησης των επενδύσεων και της βελτιστοποίησης του κεφαλαίου κίνησης. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο σε €95 εκ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε από €971 εκ. τον Δεκέμβριο του 2009 σε €917 εκ. τον Ιούνιο του 2010, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα, περιλαμβανομένων και των συναλλαγματικών διαφορών, περιορίστηκαν κατά 55,4% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2009 και ανήλθαν σε €12 εκ.
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ  30/6/2010
 
Στις 1/7/2010, η θυγατρική του Ομίλου στην Αμερική, Titan America, προέβη σε πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών συνολικής αξίας $66,9 εκ. (€ 54,5 εκ) που είχε συνάψει προ ετών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με θεσμικούς επενδυτές των ΗΠΑ και των οποίων οι όροι ήταν, με τα σημερινά δεδομένα, ασύμφοροι. Το συνολικό, προ φόρων, κόστος αποπληρωμής ανήλθε σε $9,7 εκ. (€7,9 εκ.) και θα βαρύνει το γ’ τρίμηνο του 2010.
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010
 
Η βραδεία και ανομοιογενής ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας επηρεάζει δυσμενώς τη ζήτηση δομικών υλικών, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες.
 
Στην Ελλάδα, αναμένεται περαιτέρω πτώση της ιδιωτικής και της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας. Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί λόγω των εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών, την πιστωτική στενότητα, αλλά και το υψηλό απόθεμα νεόδμητων κατοικιών, αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση της ζήτησης ακινήτων σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα το δεύτερο εξάμηνο του 2010. Παράλληλα, οι αλλεπάλληλες περικοπές των δημοσίων επενδύσεων οδηγούν σε περαιτέρω συρρίκνωση της ζήτησης δομικών υλικών.
 
Στις ΗΠΑ, δεν αναμένεται ουσιαστική ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας εντός του 2010. Η Ένωση Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών πρόσφατα αναθεώρησε σε χαμηλότερα επίπεδα τις προβλέψεις της για την κατανάλωση τσιμέντου σε αύξηση 2,4% (από 5%) για το 2010 και σε αύξηση 6,7% (από 13%)   για το 2011. Σε αυτή την αύξηση συνυπολογίζεται η εκτιμώμενη επίπτωση των μέτρων τόνωσης της αγοράς κατοικίας και των έργων υποδομής της Αμερικανικής κυβέρνησης.
 
Στις αγορές της  Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές  στο δεύτερο εξάμηνο του 2010 όσον αφορά στην οικοδομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση στην κατανάλωση τσιμέντου στην περιοχή.

Στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν οι τάσεις του πρώτου εξαμήνου: ανάκαμψη στην Τουρκία, επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της ζήτησης τσιμέντου στην Αίγυπτο.
 
Οι τιμές των στερεών και υγρών καυσίμων, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες κινούνται ανοδικά, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010.
 
Στα πλαίσια των επικρατουσών συνθηκών οικονομικής αβεβαιότητας, ο Όμιλος θα εξακολουθήσει στο άμεσο μέλλον να εστιάζει στη μείωση του δανεισμού, μέσω του περιορισμού των επενδύσεων και της συγκράτησης του κεφαλαίου κίνησης, καθώς και στη συμπίεση των δαπανών. Παράλληλα, σταθερή παραμένει η δέσμευση του Ομίλου έναντι των τεσσάρων στρατηγικών στόχων που έχει θέσει και που συνίστανται στη γεωγραφική διαφοροποίηση, τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και την επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
 
Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €206 εκ. μειωμένος κατά 6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στα €44 εκ., μειωμένα κατά 18%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μείωση των εγχώριων πωλήσεων. Στη συγκράτηση του ρυθμού μείωσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων συνεισέφεραν και έκτακτα κέρδη €3.6  εκ. από την πώληση περιουσιακών στοιχείων.
 
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα € 16 εκ., μειωμένα κατά 25,9%, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2009. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με €7,9 εκ. από την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στα κέρδη της χρήσης του 2009.
 
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 13 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 8 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2009 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 15 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.
 
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com
 
Η ανωτέρων ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.