5/5/2011

Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2011

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε €253 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 12% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2010. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 22% και έφθασαν τα €48 εκ.Tα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους παρουσίασαν ζημία ύψους τα €4 εκ., έναντι κερδών €25 εκ. το πρώτο τρίμηνο του περσινού έτους.

Η επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη ραγδαία συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Στον αντίποδα, θετική ήταν η συνεισφορά των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Αρνητική επίδραση στα τελικά αποτελέσματα του Ομίλου είχε επίσης η ενδυνάμωση του ευρώ κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η οποία οδήγησε σε αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους €14 εκ.

€ εκ.1ο τρ. 20111ο τρ. 2010% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 252,9 286,1 (11,6%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 47,8 61,2 (21,9%)
Κέρδη προ φόρων (6,3) 21,2  
Καθαρά κέρδη * (4,3) 24,8  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα σημειώθηκε απότομη περαιτέρω καθίζηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Το κλείσιμο της στρόφιγγας των στεγαστικών δανείων, η μείωση του εισοδήματος και το διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας των υποψήφιων αγοραστών,  σε συνδυασμό με το υψηλό απόθεμα αδιάθετων κατοικιών έχουν οδηγήσει σε κατακόρυφη κάμψη την οικοδομική δραστηριότητα. Παράλληλα οι συνεχείς περικοπές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η αδυναμία του Δημοσίου να εξοφλήσει τις οφειλές του έχουν νεκρώσει τα Δημόσια ΄Εργα. Η ζήτηση τσιμέντου στη χώρα, η οποία από 11,7 εκατ. τόννους το 2006 συρρικνώθηκε σε περίπου 6,5 εκατ. τόννους το 2010, εκτιμάται ότι μειώθηκε πάνω από 35% κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2011, παραπέποντας σε επίπεδα κατανάλωσης της δεκαετίας του 1960.

Παράλληλα, το κόστος επιβαρύνθηκε από τις αυξημένες τιμές της ενέργειας, ενώ οι προγραμματισμένες εξαγωγές τσιμέντου προς αγορές της Βόρειας Αφρικής, λόγω της  πολιτικής κατάστασης, δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) μειώθηκε κατά 84% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2010 και ανήλθε σε μόλις €4 εκ.

Στις ΗΠΑ, η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει ακόμη περιλάβει τον κατασκευαστικό κλάδο. Η ζήτηση για δομικά υλικά παρουσίασε μικρή βελτίωση, εξακολουθεί όμως να κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) ήταν αρνητικά κατά €5 εκ., οριακά βελτιωμένα έναντι του 2010.

Στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας ορισμένων αγορών, οδήγησαν σε αύξηση κατά 21% της λειτουργικής κερδοφορίας, η οποία ανήλθε σε €15 εκ.  

Ο τομέας της Ανατολικής Μεσογείου διατήρησε τη θετική δυναμική του, παρά τις πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές στις αρχές του χρόνου στην Αίγυπτο, κατά τις οποίες οι παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου συνεχίστηκαν απρόσκοπτα. Παράλληλα η συνεισφορά της Τουρκίας ήταν  υψηλότερη χάρη στην οικονομική ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της περιοχής αυξήθηκε κατά 4% και ανήλθε σε  €35 εκ., επηρεασμένη από αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, λόγω της διολίσθησης της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε €777 εκ. έναντι €988 εκ. την αντίστοιχη περσινή ημερομηνία και παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το τέλος του 2010.  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου περιορίστηκαν περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδύσεων στην Αίγυπτο και την Αλβανία.

Τον Ιανουάριο του 2011 ο Όμιλος υπέγραψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου συνολικού ύψους €585 εκ., με διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο 2015, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφισταμένου κοινοπρακτικού δανείου που λήγει τον Απρίλιο 2012 και, στη συνέχεια, για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών.

Τον Φεβρουάριο του 2011  υπεγράφη συμφωνία  για τη μεταβίβαση του εμπορικού σήματος ΙΩΝΙΑ και την πώληση  εμπορευμάτων και λοιπών παγίων στοιχείων της εταιρίας του Ομίλου «ΙΩΝΙΑ Ανώνυμος Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Ειδών Πορσελάνης» στην εταιρία «YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου και Υιός Α.Ε.».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Όπως είχε και αρχικά εκτιμηθεί, το 2011 θα είναι ένα ακόμη έτος προκλήσεων για τον ΤΙΤΑΝΑ.

Στην Ελλάδα, τα μέτρα εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών και η συρρίκνωση του Προγράμματος Δημοσίων ΄Εργων, αναμένεται να οδηγήσουν σε ουσιαστική περαιτέρω μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Στις ΗΠΑ, προβλέπεται μικρή ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας από τα πιο χαμηλά επίπεδα των τελευταίων 30 ετών, η οποία δεν αναμένεται να μεταφραστεί σε αξιόλογη βελτίωση των αποτελεσμάτων. 

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε συνδυασμό με τη σταδιακή επάνοδο της περιοχής στην οικονομική ανάπτυξη, αναμένεται να οδηγήσουν προοδευτικά σε αύξηση των πωλήσεων.  Ωστόσο, οι συνθήκες στην αγορά παραμένουν δύσκολες.

Στην Αίγυπτο, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των πολιτικών εξελίξεων, η θετική πορεία των πρώτων μηνών αποτελεί βάση συγκρατημένης αισιοδοξίας.

Θετικές φαίνονται οι προοπτικές στην Τουρκία, όπου χάρη στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, η εγχώρια ζήτηση για δομικά υλικά έχει αυξηθεί σημαντικά.

Από πλευράς λειτουργικού κόστους, η άνοδος των τιμών των στερεών και υγρών καυσίμων αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου, παρά τη συνεχή προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά.

Στα πλαίσια των συνθηκών οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούν, ο Όμιλος εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών για την περαιτέρω μείωση του δανεισμού, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, καθώς και σε μικρού μεγέθους στρατηγικές επενδύσεις.

Παρά το αντίξοο οικονομικό πλαίσιο, οι αξίες και οι στρατηγικές προτεραιότητες του ΤΙΤΑΝΑ παραμένουν σταθερές και συνίστανται στη γεωγραφική διαφοροποίηση, τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και την επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €59εκ. μειωμένος κατά 38%, ενώ  τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €5 εκ. μειωμένα κατά 73%, κυρίως λόγω της πτώσης των εγχώριων πωλήσεων. 

Τα καθαρά αποτελέσματα της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ το πρώτο τρίμηνο του 2011 παρουσίασαν ζημίες ύψους €6 εκ. έναντι κερδών €7 εκ. πέρυσι.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 14 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2010 πούλησε 17,4  εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 13,3 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

5.5.2011

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων