27/8/2009

Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2009

O κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 ανήλθε σε €684 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 11% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2008. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 16% και έφθασαν τα €161 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε €59 εκ., μειωμένα  κατά 49% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν ευνοϊκά από την ανατίμηση του Δολαρίου και της Αιγυπτιακής Λίρας έναντι του Ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών θα είχε μειωθεί κατά 15% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 19%.

Η συνεχιζόμενη καθίζηση της αγοράς δομικών υλικών στις ΗΠΑ, η μείωση της κατανάλωσης τσιμέντου στην Ελλάδα για τρίτη συνεχή χρονιά καθώς και η κάμψη των αγορών της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, άσκησαν έντονη πίεση στα αποτελέσματα του Ομίλου. Η πίεση αυτή εν μέρει μόνο αντισταθμίστηκε από την σημαντική άνοδο της αγοράς στην Αίγυπτο.

€ εκ.
2ο τρ. 2009
2ο τρ. 2008
% μεταβολής
1ο εξάμ. 2009
1ο εξάμ. 2008
% μεταβολής
Κύκλος εργασιών
375,7
424,9
(11,6%)
683,7
765,1
(10,6%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA)
96,6
115,3
(16.2%)
161,1
192,1
(16,1%)
Κέρδη προ φόρων
54,7
76,5
(28,5%)
76,8
122,4
(37,2%)
Καθαρά κέρδη *
38,1
73,3
(48,0%)
59,4
116,0
(48,8%)
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
 
Στην Ελλάδα, η υπερβάλλουσα προσφορά κατοικιών σε συνδυασμό με την κρίση της διεθνούς οικονομίας έχουν οδηγήσει σε σημαντική υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας και της ζήτησης για δομικά υλικά. Στο 1ο εξάμηνο του έτους η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη ανήλθε σε € 58 εκ. εμφανίζοντας πτώση κατά 37% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
 

Στις ΗΠΑ, η αγορά δομικών υλικών παρέμεινε έντονα πτωτική, χαρακτηριζόμενη από την υπερπροσφορά κατοικιών και συνεχώς χαμηλότερους ρυθμούς έναρξης εργασιών ανέγερσης νέων οικοδομών. Tο πακέτο οικονομικής στήριξης που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 δεν πρόλαβε ακόμη να επηρεάσει την ζήτηση των προϊόντων μας. Το πρώτο  εξάμηνο η λειτουργική κερδοφορία στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 13% φθάνοντας τα € 23 εκ.
 

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπήρξε σημαντική πτώση της ζήτησης για δομικά υλικά σε όλες τις αγορές.  Ο Όμιλος συνέχισε να επεκτείνει τις εμπορικές του δραστηριότητες στην Αλβανία, εν όψει της λειτουργίας του νέου εργοστασίου δυναμικότητας 1,5 εκατομμυρίων τόνων στις αρχές του 2010. Συνολικά στην περιοχή τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 36% σε € 32 εκ.
 

Στην Ανατολική Μεσόγειο, οι εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν το 2008 σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης για οικοδομικά υλικά στην Αίγυπτο, οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των αποτελεσμάτων του 1ου εξαμήνου 2009. Στην Αίγυπτο αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία της νέας γραμμής παραγωγής τσιμέντου στο εργοστάσιο Beni Suef, δυναμικότητας 1,5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, προς το τέλος του 2009. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 102% σε €48 εκ.

Προσαρμοζόμενος στις διαμορφούμενες συνθήκες, ο Ομιλος εστίασε στη συμπίεση του κόστους, τη μείωση του κεφαλαίου κίνησης και τη σωστή διαχείριση της ρευστότητας με στόχο τη μείωση του δανεισμού. Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης κατά το Α’ εξάμηνο του 2009 μειώθηκαν κατά 9,7% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρά την ενσωμάτωση νέων δραστηριοτήτων στον Ομιλο. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε από €1.114 εκ. τον Δεκέμβριο του 2008 σε €1.028 εκ. τον Ιούνιο του 2009.

Πέραν της κάμψης των αγορών, τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν από την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους που οφείλεται στον υψηλότερο δανεισμό και από τις αυξημένες αποσβέσεις λόγω των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν το 2008. Επιπλέον, η θετική και έκτακτη φορολογική επίδραση ύψους € 16 εκ. που είχε ο Όμιλος το 1ο εξάμηνο του 2008, επηρεάζει τη βάση σύγκρισης με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ  30/6/2009

Στις 30/7/2009 ο Όμιλος ολοκλήρωσε τη διάθεση Ευρωομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 200 εκατομμυρίων Ευρώ, 4 ετούς διάρκειας και με ετήσιο τοκομερίδιο 6,90%, με στόχο κυρίως την αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος δανεισμού καθώς και για την κάλυψη λοιπών επιχειρηματικών αναγκών.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009

Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για το υπόλοιπο του 2009 επηρεάζονται από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι διαμορφούμενες τάσεις στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Ομιλος αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του 2009. Αντίστοιχα, σταθερές παραμένουν και οι προτεραιότητες του ΤΙΤΑΝΑ.  

Στις ΗΠΑ, η Ένωση Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών σε πρόσφατες δημοσιεύσεις προβλέπει πτώση της κατανάλωσης τσιμέντου κατά 22% το 2009. Τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης της αγοράς κατοικίας και των έργων υποδομής  δεν αναμένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά την κατανάλωση τσιμέντου κατά τη διάρκεια του 2009.

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η  κάμψη της ζήτησης για δομικά υλικά, λόγω της επιβράδυνσης της αγοράς κατοικίας. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υπολογίζεται ότι θα συνεχιστεί η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας λόγω της γενικής οικονομικής ύφεσης στην περιοχή.

Στον αντίποδα στην Αίγυπτο εκτιμάται ότι η αγορά δομικών υλικών θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται. Παράλληλα προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας της 2ης γραμμής παραγωγής του εργοστασίου Beni Suef προς το τέλος  του 2009, δίνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω κάλυψης της αυξανόμενης ζήτησης και θετικής συνεισφοράς στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Τέλος, στην αγορά της Τουρκίας αναμένεται βραχυπρόθεσμα να εξακολουθήσει η υπερβάλλουσα προσφορά τσιμέντου, με πτωτικές συνέπειες για τα επίπεδα των τιμών στην εγχώρια αγορά και στις εξαγωγές.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €219 εκ. μειωμένος κατά 19%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στα €54 εκ., μειωμένα κατά 31%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μείωση των εγχώριων πωλήσεων. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα € 22 εκατ., μειωμένα κατά 67%, σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2008.
 
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2008 πούλησε 17,2 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 5,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 18,6 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.
 
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com


Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων.