31/7/2014

Οικονομικά Αποτελέσματα Εξαμήνου 2014

Το πρώτο εξάμηνο του 2014 η πλειοψηφία των αγορών του Ομίλου , και ιδίως ο τομέας των ΗΠΑ, κινήθηκαν ανοδικά, όμως η έλλειψη παροχής φυσικού αερίου στην Αίγυπτο αποτέλεσε τροχοπέδη για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Ο Όμιλος επέστρεψε σε καθαρή, αν και ισχνή, κερδοφορία μετά από 3 συνεχόμενα εξάμηνα ζημιών.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €571 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα €89 εκ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα €3 εκ., έναντι ζημιών €22 εκ. στο πρώτο εξάμηνο του 2013.

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του εξαμήνου είχε η υποχώρηση τοπικών νομισμάτων έναντι του ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών και η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2014 θα είχαν αυξηθεί κατά 7% και 4% αντίστοιχα.

Κατά το 2ο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2% και ανήλθε σε €319 εκ., σημειώνοντας βελτίωση για 9ο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά €6,5 εκ. στα €58,5 εκ., λόγω μείωσης της λειτουργικής συνεισφοράς της Αιγύπτου κατά €14 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα €14 εκ., έναντι €5 εκ. το 2013.

€ εκ.2o τρ. 20142o τρ. 2013% μεταβολήςΑ' Εξάμηνο 2014Α' Εξάμηνο 2013% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 319,4 314,7 1,5% 571,2 549,9 3,9%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 58,5 65,0 (9,9%) 89,0 88,3 0,8%
Κέρδη προ φόρων 16,4 11,2  46,9% 6,7 (12,3)  
Καθαρά κέρδη * 13,9 5,3  164,2% 2,9 (21,8)  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

Σημ: Τα ποσά που αφορούν το 2013 είναι προσαρμοσμένα με βάση την εφαρμογή του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 11, σύμφωνα με το οποίο ο Όμιλος ενσωματώνει πλέον τις οικονομικές καταστάσεις των δραστηριοτήτων στην Τουρκία, κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 50%, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ελληνική αγορά κατέγραψε αύξηση στην κατανάλωση τσιμέντου συγκριτικά με τα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2013, ως αποτέλεσμα κάποιας κινητικότητας των δημοσίων έργων και κυρίως της επανεκκίνησης της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων. Όμως, παρά τη μικρή βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει τελείως υποτονική.

Έτσι, η διατήρηση ικανοποιητικού βαθμού λειτουργίας των εργοστασίων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζεται στις εξαγωγικές δυνατότητες, στο πλαίσιο έντονου ανταγωνισμού από χώρες με χαμηλό κόστος ενέργειας και χωρίς περιορισμούς στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εργοστασίων, επέτρεψαν, μέχρι σήμερα, τη συνέχιση της εξαγωγικής δραστηριότητας με αμείωτους ρυθμούς.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκε 22% και ανήλθε σε €148 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα €16 εκ. από €9 εκ. στο πρώτο εξάμηνο του 2013.

Τα αποτελέσματα του τομέα Αμερικής επηρεάστηκαν από την παρατεταμένη κακοκαιρία στην αρχή του έτους, αλλά σημείωσαν αισθητή βελτίωση σε επίπεδο εξαμήνου, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση των θετικών τάσεων στον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας. H ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, η οποία τροφοδοτεί τη ζήτηση για δομικά υλικά, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην Πολιτεία της Φλόριντα, όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων και οι βελτιωμένες τιμές συντέλεσαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών της TitanAmerica, ο οποίος άγγιξε τα €220 εκ., σημειώνοντας άνοδο 14%.Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €18 εκ., αυξημένα κατά €8 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ευνοήθηκε στην αρχή του έτους από τον ήπιο χειμώνα, αλλά στη συνέχεια κινήθηκε σε επίπεδα αντίστοιχα με τα περυσινά, κατά πολύ χαμηλότερα της δυναμικότητας των εργοστασίων. Η οικονομική ανάκαμψη στην περιοχή παραμένει αδύναμη.

Το πρώτο εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3% στα €102 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη σημείωσαν αύξηση 30% και ανήλθαν σε €30 εκ., αντικατοπτρίζοντας εν μέρει και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Στην Αίγυπτο η ζήτηση τσιμέντου διατηρήθηκε οριακά πάνω από τα περσινά επίπεδα. Ωστόσο, οι συνεχείς διακοπές λειτουργίας λόγω της έλλειψης παροχής φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με τη σημαντική καθυστέρηση στην αδειοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων για τη χρήση στερεών καυσίμων τις οποίες είχε δρομολογήσει ο Τιτάνας, οδήγησαν στην απώλεια μεγάλου μέρους της παραγωγής των εργοστασίων. Εισαγωγές κλίνκερ βοηθούν τον Όμιλο να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση για τσιμέντο, όμως η συνεισφορά τους στη λειτουργική κερδοφορία είναι περιορισμένη. Η ζήτηση τσιμέντου στην τουρκική αγορά συνέχισε να κινείται ανοδικά.

Ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου το πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσίασε μείωση 26% στα €101 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν πτώση 46% και ανήλθαν σε €25 εκ.

Λόγω εφαρμογής του νέου ΔΠΧΑ 11, από 1.1.2014 ο Όμιλος ενσωματώνει πλέον τις οικονομικές καταστάσεις της κοινοπραξίας στην Τουρκία στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και όχι με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, όπως έκανε μέχρι την 31.12.2013. Για λόγους συγκρισιμότητας, με την νέα μέθοδο έχουν αναμορφωθεί και τα αποτελέσματα του 2013.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε περαιτέρω. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκε στα €490 εκ., χαμηλότερος κατά €19 εκ. από το τέλος του 2013 και κατά €62 εκ. σε σύγκριση με τα επίπεδα της αντίστοιχης περυσινής ημερομηνίας. Παράλληλα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν και ανήλθαν σε €28εκ. έναντι €18 εκ. το πρώτο εξάμηνο πέρυσι, κυρίως λόγω των επενδύσεων στην Αίγυπτο και στις ΗΠΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις 10 Ιουλίου 2014, ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €300 εκ. από τη θυγατρική εταιρία του Ομίλου, TitanGlobalFinance PLC. Οι ομολογίες είναι πενταετούς διάρκειας με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Η ανάκαμψη στην αγορά των ΗΠΑ συνεχίζεται και η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association) εκτιμά ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα σημειώσει αύξηση 8% το 2014, η οποία θα συνεχιστεί με διψήφια ποσοστά ανόδου το 2015 και το 2016. Η βελτίωση αυτή αναμένεται να προέλθει κατά κύριο λόγο από τον κλάδο οικιστικών ακινήτων, η δραστηριότητα του οποίου βρίσκεται ακόμα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Στην Ελλάδα, η ζήτηση τσιμέντου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση έργων υποδομής. Όμως, οι προσδοκίες για την ιδιωτική οικοδομή είναι πολύ συγκρατημένες, παρά τη μικρή βελτίωση του οικονομικού κλίματος στη χώρα.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δίχως να διαφαίνονται προοπτικές ουσιαστικής ανάκαμψης εντός του 2014.

Εφόσον συνεχιστεί η ανεπαρκής παροχή φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, βραχυπρόθεσμα τα αποτελέσματα θα εξακολουθήσουν να επηρεάζονται αρνητικά. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια των εργοστασίων, ο Όμιλος υλοποιεί επενδύσεις για τη χρήση στερεών και δευτερογενών καυσίμων κι εκτιμάται ότι ο πρώτος μύλος άνθρακα θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2014. Τέλος, στην Τουρκία, η ζήτηση για τσιμέντο εξακολουθεί προς το παρόν να κινείται σε υψηλά επίπεδα.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το πρώτο εξάμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 13% στα €134 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €12 εκ. από €7 εκ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. H είσπραξη μερισμάτων €20 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού οδήγησε σε καθαρά κέρδη €8 εκ. έναντι ζημιών €22 εκ. το 2013.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2013 πούλησε 17,2 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 12,3 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρων ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

31.7.2014

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων