23/11/2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το εννεάμηνο του 2010 ανήλθε σε €1.028,5 εκ., σημειώνοντας ελαφρά μείωση 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €260,3 εκ., υψηλότερα κατά 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε €98,3 εκ., μειωμένα  κατά 5,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο.

Η γεωγραφική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ήταν καθοριστική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων. Η επέκταση του ΤΙΤΑΝΑ στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατόρθωσε να αντισταθμίσει, σε σημαντικό βαθμό, τη βαθύτατη κρίση του κατασκευαστικού κλάδου στις ΗΠΑ και την Ελλάδα.

Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών θα είχε μειωθεί κατά 3,2%,  ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το εννεάμηνο του 2009.

Το 3ο τρίμηνο του 2010 ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4,1%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  αυξήθηκαν κατά  2,1%. Ομως, τα καθαρά κέρδη  περιορίστηκαν κατά 32,1%, λόγω αυξημένης επιβάρυνσης από αποσβέσεις, χρηματοοικονομικά έξοδα και συναλλαγματικές διαφορές.

€ εκ.3ο τρ. 20103ο τρ. 2009% μεταβ.Εννεάμηνο 2010Εννεάμηνο. 2009% μεταβ
Κύκλος εργασιών 347,7 362,6 (4,1%) 1.028,5 1.046,2 (1,7%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 98,9 96,8 2,1% 260,3 257,9 0,9%
Κέρδη προ φόρων 29,8 51,4 (42,0%) 118,5 128,2 (7,5%)
Καθαρά κέρδη * 30,0 44,3 (32,1%) 98,3 103,7 (5,2%)

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

Ειδικότερα, όσον αφορά στην πορεία εργασιών το εννεάμηνο  ανά γεωγραφικό τομέα:
 
Στην Ελλάδα, η επιδείνωση της οικονομικής κρίσης οδήγησε σε περαιτέρω υποχώρηση τον κλάδο κατασκευών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ο συνδυασμός της πλεονάζουσας προσφοράς κατοικιών, της συρρίκνωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, της στασιμότητας στις χορηγήσεις στεγαστικών δανείων και του κλίματος αβεβαιότητας, συμπίεσαν την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Στο εννεάμηνο η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στον Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης ανήλθε σε €75,4 εκ.,  εμφανίζοντας πτώση κατά 21,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
Στις ΗΠΑ, η ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου δεν είναι ακόμη ορατή. Η πορεία της ζήτησης παραμένει καθοδική στην αγορά της Φλόριντα, ενώ δείχνει να σταθεροποιείται, σε πολύ χαμηλά όμως επίπεδα, στις άλλες Πολιτείες, όπου συγκεντρώνονται οι δραστηριότητες του Ομίλου. Υπό τις δραματικές αυτές συνθήκες κατάρρευσης της αγοράς, η λειτουργική κερδοφορία του Τομέα των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 75,9% φθάνοντας μόλις τα €6,8 εκ.
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η γενικευμένη οικονομική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά την οικοδομική δραστηριότητα. Όμως, η λειτουργία του νέου εργοστασίου τσιμέντου του Ομίλου στην Αλβανία από τον Απρίλιο του 2010 και η επέκταση των δραστηριοτήτων μας στο Κοσσυφοπέδιο, συντέλεσαν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €72,6 εκ, αυξημένα κατά 18,4% σε σύγκριση με πέρυσι.
 
Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου , σε αντίθεση με τις άλλες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, η πορεία των αγορών ήταν θετική. Στην Τουρκία, η ταχεία οικονομική ανάκαμψη οδήγησε σε σημαντική αύξηση των εγχώριων πωλήσεων. Στην Αίγυπτο, η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και σε συνδυασμό με την διευρυμένη παρουσία του Ομίλου χάρη στη λειτουργία της δεύτερης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο του Beni Suef, είχε ως αποτέλεσμα  τη  σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 45,6% σε €105,5 εκ.
 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης του Ομίλου παρέμειναν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2009, φθάνοντας στα €95,6 εκ. Σε συγκρίσιμη βάση και χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών θα είχαν μειωθεί κατά 3,4%, ως αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας του Ομίλου για συμπίεση των δαπανών.
 
Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων για το νέο εργοστάσιο στην Αλβανία και τη νέα γραμμή παραγωγής τσιμέντου στην Αίγυπτο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά €92 εκ. έναντι της περσινής αντίστοιχης περιόδου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο εννεάμηνο ανήλθαν σε €147 εκ.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε από €1.114 εκ. το Δεκέμβριο του 2008 και  €971 εκ. το Δεκέμβριο του 2009,  σε €873 εκ. στα τέλη Σεπτεμβρίου 2010. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών διαφορών και του κόστους πρόωρης αποπληρωμής ομολογιών στις ΗΠΑ τον περασμένο Ιούλιο, ανήλθαν σε € 49,8 εκ., αυξημένα κατά 11,5% σε σύγκριση με πέρυσι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 30/9/2010

Μετά την καταβολή στα μέσα Νοεμβρίου 2010 του ποσού των  €80 εκ. από την  International Finance Corporation (IFC) για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής στην εταιρία του Ομίλου Alexandria Development Limited (ADL), η IFC κατέχει εμμέσως, μέσω της ADL,  ποσοστό 15,2% της APCC και, ως εκ τούτου, των επιχειρήσεων του ΤΙΤΑΝΑ στην Αίγυπτο.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010

Εκτιμούμε ότι οι τάσεις που κατέγραψαν οι αγορές μας κατά το εννεάμηνο δεν θα μεταβληθούν ουσιωδώς στο υπόλοιπο του 2010.
 
Στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχιστούν οι τάσεις συρρίκνωσης της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, οι συνεχιζόμενες περικοπές των δημοσίων επενδύσεων οδηγούν σε περαιτέρω υποχώρηση τη ζήτηση δομικών υλικών.
 
Στις ΗΠΑ, η οικοδομική δραστηριότητα το 2010 αναμένεται να παραμείνει αδύναμη.  Η Ένωση Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών αναθεώρησε το Νοέμβριο σε χαμηλότερα επίπεδα τις προβλέψεις της για την κατανάλωση τσιμέντου, αναμένοντας αύξηση 0,3% (από 2,4%) για το 2010 και 1,4% (από 6,7%)  για το 2011, ως συνέπεια της υποτονικής ανάπτυξης της οικονομίας και της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας  των καταναλωτών και των  επιχειρήσεων.
 
Στις αγορές της  Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές  όσον αφορά στην οικοδομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση στην κατανάλωση τσιμέντου στην περιοχή.

Οι αγορές της Ανατολικής Μεσογείου εκτιμάται ότι θα διατηρήσουν τη θετική δυναμική τους. Στην Τουρκία, η έντονη οικονομική ανάκαμψη αναμένεται να συντελέσει σε περαιτέρω  ανάπτυξη της ιδιωτικής και δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας. Στην Αίγυπτο, εκτιμάται ότι η αύξηση της ζήτησης τσιμέντου θα συνεχιστεί με ήπιους όμως ρυθμούς.
 
Οι τιμές των στερεών και υγρών καυσίμων, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες κινούνται ανοδικά, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου στο υπόλοιπο του έτους.
 
Στα πλαίσια των συνθηκών οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούν, ο Όμιλος εξακολουθεί να εστιάζει τις προσπάθειές του στην ενίσχυση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του, μέσω της μείωσης του δανεισμού και της συμπίεσης των δαπανών. Παράλληλα, παραμένει σταθερή  η δέσμευση του ΤΙΤΑΝΑ έναντι των τεσσάρων στρατηγικών στόχων που έχει θέσει, οι οποίοι συνίστανται στη γεωγραφική διαφοροποίηση, τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και την επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Ο κύκλος εργασιών της « Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» ανήλθε σε €286,6 εκ.,  μειωμένος κατά 15,6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €65,8 εκ., μειωμένα κατά 25,7%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την ύφεση της εγχώριας αγοράς.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 23,9 εκ., μειωμένα κατά 41,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρίας έχουν επιβαρυνθεί με την έκτακτη εισφορά €7,9 εκ., η οποία επιβλήθηκε στα κέρδη της χρήσης 2009.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 13 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 8 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2009 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 15 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

23.11.2010

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων