18/3/2010

Αποτελέσματα Έτους 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το 2009 ανήλθε σε €1.361 εκ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,8% σε σύγκριση με το 2008. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 13,2% και έφθασαν τα €330 εκ.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε €123 εκ., μειωμένα κατά 40,7%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,52 έναντι €2,53 κατά το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη θετική φορολογική επίδραση που είχε ο Όμιλος το 2008, ύψους €22,6 εκ. καθώς και η έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης που επιβλήθηκε στις ελληνικές εταιρίες το 2009 για τα κέρδη που παρουσίασαν το 2008, συνολικού ύψους €10,9 εκ για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, επηρεάζουν τη σύγκριση μεγέθους των καθαρών κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του 2009 προς το 2008. Σε συγκρίσιμη βάση, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 27,6% σε €134,3 εκ

 
εκ.
 
4ο τρ. 2009
 
4ο τρ. 2008
 
% μεταβ.
 
2009
 
2008
 
% μεταβ
 
Κύκλος εργασιών
 
314,3
 
394,9
 
(20,4%)
 
1.360,6
 
1.578,5
 
(13,8%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA)
71,8
89.1
(19.4%)
329,8
380,1
(13,2%)
Κέρδη προ φόρων
29,9
30,6
(2,1%)
158,1
210
(24,7%)
Καθαρά κέρδη *
19,7
45
(56,2%)
123,4
208.2
(40.7%)
Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη*
30.6
38.4
(20.3%)
134,3
185,6
(27,6%)
 

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
 
Η παρατεταμένη και βαθύτατη κρίση του κατασκευαστικού κλάδου στις ΗΠΑ, η ύφεση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και η απότομη κάμψη των αγορών στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, επηρέασαν αρνητικά  τις πωλήσεις του Ομίλου. Την πίεση στην κερδοφορία κατόρθωσε μόνο εν μέρει να αντισταθμίσει η άνοδος της αύξηση της ζήτησης στην Αίγυπτο.
 
Στην Ελλάδα, η οικοδομική δραστηριότητα υποχώρησε σημαντικά το 2009. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), οι άδειες νέων οικοδομών μειώθηκαν κατά 26% σε όγκο έναντι του 2008, επηρεάζοντας άμεσα την κατανάλωση τσιμέντου, η οποία εκτιμάται ότι έχει μειωθεί ανάλογα. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη η οποία ανήλθε σε €128 εκ. εμφανίζοντας πτώση κατά 24% σε σύγκριση με το 2008.
 
Στις ΗΠΑ, η ζήτηση για δομικά υλικά συνέχισε την έντονα πτωτική της πορεία για μια ακόμη χρονιά. Η κατανάλωση τσιμέντου μειώθηκε κατά 27%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Portland Cement Association. Ο ρυθμός έναρξης κατασκευής νέων κατοικιών έχει μειωθεί από τα υψηλά επίπεδα του 2006 κατά περίπου 75% στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και δεκαετίες. Ταυτόχρονα εντάθηκε η κρίση στην αγορά των επαγγελματικών ακινήτων, ενώ από το πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας μέσω της δημοπράτησης δημοσίων έργων, μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό των πόρων εκταμιεύθηκε εντός του έτους και ως εκ τούτου δεν επηρέασε ουσιαστικά την κατανάλωση δομικών προϊόντων. Το 2009 η λειτουργική κερδοφορία στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 40% φθάνοντας μόλις τα € 26 εκ.
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι αρνητικές επιδράσεις της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης οδήγησαν σε απότομη επιβράδυνση των τοπικών αγορών και κάμψη της ζήτησης για τα προϊόντα μας σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.  Η επένδυση για την ανέγερση νέου εργοστασίου τσιμέντου στην Αλβανία προχώρησε απρόσκοπτα κατά τη διάρκεια του έτους και ήδη εκτελούνται δοκιμές, εν αναμονή της άμεσης έναρξης λειτουργίας.  Συνολικά στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 30% σε € 74εκ.
 
Στην Ανατολική Μεσόγειο, η συνεχιζόμενη υψηλή ζήτηση στην Αίγυπτο (η οποία  αυξήθηκε κατά 25% το 2009 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία), σε  συνδυασμό με τις εξαγορές που πραγματοποίησε ο Όμιλος το 2008 στην Αίγυπτο και την Τουρκία, οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των αποτελεσμάτων. Η έναρξη λειτουργίας της δεύτερης γραμμής του εργοστασίου Beni Suef στην Αίγυπτο το Νοέμβριο 2009 άρχισε ήδη να συνεισφέρει θετικά στα αποτελέσματα.  Συνολικά για το 2009, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 62% φθάνοντας τα €103 εκ.
 
Ο Όμιλος κατά το 2009 συνέχισε αδιάλειπτα την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητάς του στην Αίγυπτο και την ανέγερση νέου εργοστασίου τσιμέντου στην Αλβανία, χώρες με θετικές δημογραφικές και αναπτυξιακές προοπτικές. Τα δύο μεγάλα αυτά έργα, τα οποία και απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των εκταμιεύσεων για κεφαλαιουχικές επενδύσεις συνολικού ύψους €166 εκ. του Ομίλου για το 2009, ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.
 
Ανταποκρινόμενος στις διαμορφούμενες συνθήκες, ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στη μείωση του εξωτερικού δανεισμού με τη δημιουργία θετικών χρηματικών ροών και συνεχίζει την προσπάθεια για τη συμπίεση του κόστους, τον περιορισμό των αναγκών για κεφάλαια κίνησης και της σωστής διαχείρισης της ρευστότητας. Τα οργανικά έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειώθηκαν κατά 15% έναντι της περσινής χρονιάς. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €143 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2008.
 
Κατά τη διάρκεια του 2009, ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Standard & Poors, προέβη σε δύο αναβαθμίσεις των προοπτικών του ομίλου από αρνητικές σε σταθερές το πρώτο τρίμηνο του έτους, και από σταθερές σε θετικές κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου. Η πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου συνεχίζει να αξιολογείται ως ΒΒ+.
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 
Στις ΗΠΑ, την 1.2.2010 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Σώματος Μηχανικού του Στρατού, η οποία ανοίγει το δρόμο για την έκδοση νέων αδειών λατομικής εξόρυξης στην περιοχή Lake Belt της Φλόριντα. Η απόφαση αφορά εννέα αιτήσεις έκδοσης αδειών εξόρυξης διαφόρων εταιριών, μεταξύ των οποίων και η θυγατρική του Ομίλου Titan America. H Εταιρία αναμένει να λάβει σύντομα την άδεια λατομικής εξόρυξης, η οποία, αν και δεν θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην κερδοφορία υπό την παρούσα ύφεση της αγοράς, αντιμετωπίζει μία πηγή αβεβαιότητας κι επιτρέπει στον Όμιλο να λειτουργήσει με σωστότερο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και αρτιότερη περιβαλλοντική διαχείριση.
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010
 
Το 2010, παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που καθιστά την οποιαδήποτε πρόβλεψη δύσκολη, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία. Όσον αφορά στη ζήτηση δομικών υλικών, αναμένεται, σε γενικές γραμμές,  αύξηση στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες και στασιμότητα η ύφεση στις αναπτυγμένες οικονομίες.
 
Στην Ελλάδα αναμένεται περαιτέρω πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση της κατανάλωσης τσιμέντου και δομικών υλικών. Η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών το οποίο θα επιφέρουν τα μέτρα εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που έχει διαμορφωθεί λόγω των εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συγκυριών αλλά και της πιστωτικής στενότητας, αναμένεται να έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ζήτησης ακινήτων. Παράλληλα, το απόθεμα κατοικιών προς πώληση παραμένει ψηλό και είναι πολύ αμφίβολο ότι θα απορροφηθεί εντός του έτους.
 
Στις ΗΠΑ, δεν προβλέπεται ουσιαστική ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας εντός του 2010. Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association) προβλέπει αύξηση 5% της κατανάλωσης τσιμέντου για το 2010, από τα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2009. Σε αυτή την αύξηση συνυπολογίζεται η εκτιμώμενη επίπτωση των μέτρων τόνωσης της αγοράς κατοικίας και των έργων υποδομής της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η όποια βελτίωση πάντως αναμένεται για το Β΄ Εξάμηνο του 2010, δεδομένου ότι η κατανάλωση συνεχίζει να μειώνεται κατά τους πρώτους μήνες του έτους.
 
Στις αγορές της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές από το 2009 όσον αφορά την οικοδομική δραστηριότητα. Εκτιμάται ότι η κατανάλωση δομικών υλικών στη περιοχή θα συνεχίσει να διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα. Τα αποτελέσματα του Ομίλου, ωστόσο, θα ενισχυθούν από την έναρξη λειτουργίας του καινούργιου εργοστασίου 1,5 εκατ. τόνων στην Αλβανία.
 
Στην Αίγυπτο, το 2010 αναμένεται περαιτέρω αύξηση της ζήτησης τσιμέντου αλλά με ηπιότερους ρυθμούς από το 2009. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου λόγω της νέας γραμμής παραγωγής 1,5 εκατ. τόνων που τέθηκε σε λειτουργία το Νοέμβριο του 2009 στο εργοστάσιο Beni Suef, αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου στη περιοχή.
 
Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η αγορά θα αρχίσει να ανακάμπτει μέσα στο 2010.
 
Οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες ήδη κινούνται ανοδικά, και εφόσον η ανοδική τους πορεία διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010, αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου το Β’ Εξάμηνο του 2010.
 
Ο Όμιλος θα συνεχίσει να εστιάζει στη μείωση του εξωτερικού δανεισμού μέσω του περιορισμού των επενδύσεων και της συγκράτησης του κεφαλαίου κίνησης. Τέλος, η προσπάθεια που κατέβαλε ο Όμιλος καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009 για συμπίεση των δαπανών θα συνεχιστεί και το 2010.
 
Σταθερή παραμένει η δέσμευση του Ομίλου έναντι των τεσσάρων στρατηγικών αξόνων που ακολουθεί και που συνίστανται στη γεωγραφική διαφοροποίηση, τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και την επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
 
Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €450,1 εκ. μειωμένος κατά 18%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €119,5 εκ., μειωμένα κατά 20%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μείωση των εγχώριων πωλήσεων. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα €46,4 εκ., μειωμένα κατά 56%, σε σύγκριση με το 2008.
 
Το Δ.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαΐου 2010, τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,18 ανά μετοχή έναντι €0,42 ανά μετοχή το περασμένο έτος. Το προτεινόμενο μέρισμα αντανακλά την προτεραιότητα που θέτει ο Όμιλος στην εξασφάλιση της κατά το δυνατόν μέγιστης ρευστότητας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 2010.  
 
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 13 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 8 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2009 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 15 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.
 
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com