3/11/2016

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2016

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ βελτιώθηκαν σημαντικά το εννεάμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας την άνοδο της αγοράς στις ΗΠΑ και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.124,2 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 24,1% και ανήλθαν σε  €205 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €121,9 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €36,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επηρεασμένα θετικά από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τα κέρδη κατά €79,4 εκ.Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ βελτιώθηκαν σημαντικά το εννεάμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας την άνοδο της αγοράς στις ΗΠΑ και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.124,2 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 24,1% και ανήλθαν σε  €205 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €121,9 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €36,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επηρεασμένα θετικά από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τα κέρδη κατά €79,4 εκ.

Το 3ο τρίμηνο 2016 παρουσίασε την υψηλότερη κερδοφορία τριμηνιαίων αποτελεσμάτων των τελευταίων 5 ετών. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,2% και ανήλθε σε €400,4 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν  στα €85,5 εκ., παρουσιάζοντας βελτίωση 42,8%.  Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους έφθασαν τα €112,7 εκ., έναντι € 12 εκ. το 3ο τρίμηνο του 2015. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την ανωτέρω αναγνώριση πρόσθετων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στις ΗΠΑ και επιβαρύνθηκαν από τη δημιουργία πρόβλεψης ύψους €6,4 εκ. για  ζημία από συναλλαγματικές απαιτήσεις μεταξύ θυγατρικών του Ομίλου στην Αίγυπτο και άλλων εταιριών του Ομίλου.

€ εκ.3ο τρίμηνο 20163ο τρίμηνο 2015% μεταβολήΕννιάμηνο 2016Εννιάμηνο 2015% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 400,4 356,7 12,2% 1.124,2 1.029,5 9,2%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 85,5 59,9  42,8% 205,5 165,2 24,1%
Κέρδη προ φόρων 32,5 11,3 188,8% 39,9 42,2 (5,5%)
Καθαρά κέρδη* 112,7 12,0 841,1% 121,9 36,2 237,0%
Κέρδη ανά μετοχή -βασικά (σε €) 1,3782 0,1463   1,4906 0,4424  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις ΗΠΑ η ζήτηση για τα προϊόντα μας συνεχίζει ανοδικά στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η βελτίωση της αγοράς, σε συνδυασμό με τα οφέλη από τις εκτεταμένες επενδύσεις που πραγματοποιεί ο Όμιλος, έχουν οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας. Συνολικά, στο εννεάμηνο 2016, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε άνοδο κατά 17,7% και ανήλθε σε €584,2 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 37,8% σε €98 εκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις και τα λειτουργικά κέρδη των ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν σήμερα περίπου το 50% των αντίστοιχων του Ομίλου.

Στην Ελλάδα  η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε βαθειά ύφεση και η περιορισμένη ζήτηση δομικών υλικών προέρχεται κυρίως από τα δημόσια έργα. Η μικρή βελτίωση που εμφανίζει το 3ο τρίμηνο 2016 οφείλεται αποκλειστικά στην εξαιρετικά χαμηλή βάση σύγκρισης με το 3ο τρίμηνο 2015, όταν είχαν μόλις επιβληθεί περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) και είχε ουσιαστικά διακοπεί η οικοδομική δραστηριότητα. Οι εξαγωγές, οι οποίες συνεχίζουν να απορροφούν πάνω από τα 2/3 της παραγωγής των ελληνικών εργοστασίων, περιόρισαν σε ένα βαθμό τις επιπτώσεις από τη μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά.

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το εννεάμηνο 2016 μειώθηκε κατά 1,5% και ανήλθε σε €195,6 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 10,9% σε σύγκριση με το εννεάμηνο 2015 και ανήλθαν σε €28 εκ.

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσίασαν ανάμεικτη εικόνα, με αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων, αλλά μείωση των μέσων τιμών πώλησης. Ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο 2016 παρουσίασε οριακή βελτίωση 0,8% και ανήλθε σε €156,8 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 1% σε €46,1 εκ.

Οι δραστηριότητες μας στην Αίγυπτο εμφανίζουν βελτίωση  για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η ανάκαμψη οφείλεται αφενός στην αυξημένη παραγωγή των εργοστασίων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανερχόμενη ζήτηση, αφετέρου στη μείωση του κόστους παραγωγής, λόγω της σταδιακής  ολοκλήρωσης των έργων για τη λειτουργία των εργοστασίων με στερεά καύσιμα.Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου το εννεάμηνο 2016 καταγράφουν σημαντική άνοδο, παρά την υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας τον Μάρτιο 2016 και τη μεταβλητότητα των τιμών που επικρατεί στην αγορά. Το εννεάμηνο 2016 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 18% σε τοπικό νόμισμα, ενώ αυξήθηκε κατά 4,9% σε Ευρώ, φθάνοντας τα €187,7 εκ. Τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε €32,8 εκ., υπερδιπλάσια αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2016 (€16 εκ.). Στην Τουρκία η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και κατά το 3ο τρίμηνο του έτους προερχόμενη τόσο από έργα δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα. Τα καθαρά κέρδη της θυγατρικής μας εταιρίας, τα οποία αναλογούν στον Όμιλο, ανήλθαν σε 3,5€ εκ.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε η συμφωνία για επένδυση στην τσιμεντοβιομηχανία Cimento Apodi στη Βραζιλία, η οποία σηματοδοτεί την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη Νότια Αμερική. 

Η Cimento Apodi διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Quixeré, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2015 και μία μονάδα άλεσης τσιμέντου στο λιμάνι του Pecém, κοντά στην πόλη Fortaleza, η οποία λειτουργεί από το 2011. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της Cimento Apodi ξεπερνά τους 2 εκ. τόνους τσιμέντου ετησίως. Με την επένδυση αυτή ο Όμιλος TITAN εισέρχεται σε μία υποσχόμενη αγορά με μακροπρόθεσμες προοπτικές, ενώνοντας τις δυνάμεις του με ισχυρούς τοπικούς εταίρους. Ο Τιτάνας ελέγχει το 94% οχήματος που κατέχει το 50% της Apodi. Η συμμετοχή θα ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
Πέραν των εξαγορών, οι οποίες συνολικά ανήλθαν σε €91 εκ. το εννεάμηνο 2016, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ανήλθαν σε €96,6εκ. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και σε έργα για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων στην Αίγυπτο.

Το εννεάμηνο 2016, οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €80 εκ. έναντι €8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας, των χαμηλότερων συγκριτικά κεφαλαιουχικών δαπανών. Λόγω των εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν για την επέκταση δραστηριοτήτων, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου παρουσίασε αύξηση στις 30.09.2016 και διαμορφώθηκε στα €713 εκ., υψηλότερος κατά €91 εκ. σε σύγκριση με τα επίπεδα της 31.12.2015.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016

Για το υπόλοιπο του 2016, αναμένεται να συνεχιστούν οι ίδιες τάσεις που είναι εμφανείς από το εννεάμηνο.  Στην παρούσα συγκυρία, η ανάπτυξη της αγοράς των ΗΠΑ αποτελεί την κύρια πηγή κερδοφορίας του Τιτάνα, ενώ ανάκαμψη καταγράφει και η Αίγυπτος, λόγω αύξησης της ζήτησης στην αγορά και της  υψηλής και ανταγωνιστικότερης λειτουργίας των εργοστασίων.  
Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και πέραν του τρέχοντος έτους. Οι μεσοπρόθεσμες τάσεις εμφανίζονται θετικές τόσο για την αγορά κατοικίας και εμπορικών ακινήτων, όσο και για τις επενδύσεις σε υποδομές. Η άνοδος της ζήτησης δομικών υλικών, σε συνδυασμό με τα οφέλη από το πρόγραμμα επενδύσεων του Ομίλου ισχυροποιούν τη θέση του Τιτάνα στις ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση στο σύνολο του έτους θα διαμορφωθεί σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα του 2015. Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2016 αναμένεται να συνεχιστεί να διοχετεύεται  κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς. 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική δυσπραγία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, που αποτελούν τους κύριους επενδυτικούς και εμπορικούς εταίρους της περιοχής. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην επριοχή έχει σημειώσει ανάπτυξη σε ορισμένες χώρες, όμως γενικότερα στερείται δυναμικής. 

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ο Όμιλος ολοκληρώνοντας τις επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα, έχει εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια και βελτίωσε τα κοστολόγια του. Σημειώνεται, πάντως, ότι  η αναμενόμενη συμφωνία με το ΔΝΤ, σε συνδυασμό με την υποτίμηση του νομίσματος, δημιουργούν αβεβαιότητες και επιφυλάσσουν κινδύνους για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 
Στην Τουρκία, η ζήτηση δε φαίνεται να επηρεάζεται μέχρι τώρα από  τα πρόσφατα πολιτικά γεγονότα.
Στη Βραζιλία, η οποία περνάει μια βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, η ζήτηση τσιμέντου αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται και το υπόλοιπο του 2016.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το εννεάμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» μειώθηκε κατά 5% στα €194 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε  €25,7εκ. από €31,5 εκ. το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €16,4 εκ. έναντι €0,4 εκ. καθαρών κερδών το εννεάμηνο 2015. Στα καθαρά κέρδη του 2016 συμπεριλαμβάνονται €20,6 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε δέκα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2015 πούλησε 16,5 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4,3 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 14 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ. 

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com.