12/5/2016

Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2016

Το πρώτο τρίμηνο του 2016 οι δραστηριότητες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης δυναμικής ανόδου της αγοράς στις ΗΠΑ, αλλά και της βελτιωμένης απόδοσης των εργοστασίων στην Αίγυπτο, αποτέλεσμα των πρόσφατων επενδύσεων. Θετική επίδραση είχε επίσης ο σχετικά ήπιος χειμώνας, σε σύγκριση με τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το πρώτο τρίμηνο του 2015. Οι πωλήσεις ήταν υψηλότερες σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου, εκτός της Ελλάδας.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €337,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 19% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 86% στα €43,3 εκ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, ειδικά από την υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας έναντι του Ευρώ κατά 19%, παρουσιάζοντας ζημίες τριμήνου €18,6 εκ., έναντι κερδών €6,6 εκ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Οι ζημιές από τις συναλλαγματικές διαφορές προέρχονται κυρίως από την αποτίμηση δανειακών υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των ενδοομιλικών) σε ευρώ από τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται σε Αίγυπτο και ΗΠΑ. Οι συναλλαγματικές ζημίες ανήλθαν σε €25,1 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2016 έναντι κερδών €27 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

€ εκ.1ο τρ. 20161ο τρ. 2015% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 337,8 283,8 19,0
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 43,3 23,2 86,4
Κέρδη προ φόρων -25,0 7,6  
Καθαρά κέρδη * -18,6 6,6  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η αμερικανική αγορά παραμένει κύριος μοχλός ανάπτυξης για τον Τιτάνα. Η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το 1ο τρίμηνο του έτους, σε συνδυασμό με την απόδοση των εκτεταμένων επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος, οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των αποτελεσμάτων.

Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 34% και ανήλθε σε €174,4 εκ. (32% αύξηση σε $), ενώ τα λειτουργικά κέρδη τριπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €17,9 εκ., έναντι €5,8 εκ. το 2015.

Στην Ελλάδα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε σχεδόν σε αδράνεια, βαθιά επηρεασμένη από την κρίση της ελληνικής οικονομίας και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα. Η επιβολή των capital controls επιδείνωσε τις δυσκολίες. Η ελάχιστη εγχώρια ζήτηση δομικών υλικών βασίστηκε στα δημόσια έργα, ενώ η συνολική κατανάλωση παρουσίασε πτώση έναντι του 1ου τριμήνου του 2015.

Η αυξανόμενη έμφαση στις εξαγωγές, καθώς και το χαμηλότερο κόστος καυσίμων, αντιστάθμισαν σε μεγάλο μέρος τις απώλειες της εσωτερικής αγοράς. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του έτους μειώθηκε κατά 4,5% και ανήλθε σε €62,4 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €8,3 εκ., από €9,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επηρεάστηκαν ευνοϊκά από τον ηπιότερο χειμώνα σε σύγκριση με πέρυσι, παρουσιάζοντας σημαντική εποχική βελτίωση αποτελεσμάτων. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 27,6% και ανήλθε σε €35,8 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €6,3 εκ., έναντι €4,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση συνεχίζει να κινείται ανοδικά. Η λειτουργία των θυγατρικών του Ομίλου στην Αίγυπτο σημείωσε σημαντική βελτίωση. Η παραγωγή των εργοστασίων κινήθηκε σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, χάρη στη λειτουργία σε μεγάλο ποσοστό με χρήση στερεών καυσίμων, επανερχόμενη στα προ κρίσης καυσίμων επίπεδα του 2013. Οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος αρχίζουν να αποδίδουν. Από τα τέλη Μαρτίου έχει τεθεί σε λειτουργία και ο δεύτερος μύλος άνθρακα στο εργοστάσιο του Beni Suef, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ανταγωνιστικότερη λειτουργία του εργοστασίου με χαμηλότερο κόστος παραγωγής. 
Το πρώτο τρίμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 8,3% στα €65,2 εκ. και τα λειτουργικά αποτελέσματα αυξήθηκαν σε €10,8 εκ. από €4 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Στην Τουρκία, λόγω του ηπιότερου χειμώνα το πρώτο τρίμηνο του 2016, τα αποτελέσματα της Adocim (η οποία ανήκει κατά 50% στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ) ήταν υψηλότερα του περασμένου έτους με αναλογούντα κέρδη στον Τιτάνα €0,7 εκ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε €605 εκ. και ήταν χαμηλότερος κατά €17 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2015. 

Ο Όμιλος βρίσκεται στο δεύτερο χρόνο υλοποίησης Αναπτυξιακού Επενδυτικού Προγράμματος ύψους €350εκ. (Titan Growth Capex Program) που αποτελείται από μια σειρά επενδύσεων που στοχεύουν στην εκμετάλλευση ευκαιριών ανάπτυξης εργασιών, κυρίως στις ΗΠΑ, στη μείωση του λειτουργικού κόστους (περιλαμβανομένων των επενδύσεων για χρήση στερεών και εναλλακτικών καυσίμων στην Αίγυπτο) και, τέλος, στη διατήρηση της ανταγωνιστικής λειτουργίας των μονάδων του. 

Οι κεφαλαιουχικές επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε €27,3 εκ. έναντι €34,9 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Οι τάσεις των αγορών που διαπιστώθηκαν στις αρχές του έτους είναι συμβατές με τις θετικές προοπτικές για τον Όμιλο το 2016, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις. Η συγκρατημένη αυτή αισιοδοξία οφείλεται στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναμένονται στις δύο σημαντικότερες αγορές του Ομίλου σήμερα: τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ αναμένεται να συνεχιστεί, με κινητήρια δύναμη τα ακίνητα οικιστικής χρήσης, τα εμπορικά ακίνητα και, σε μικρότερο βαθμό, τα δημόσια έργα. Με βάση την ανάπτυξη που παρουσιάζει η αγορά και τις θετικές προοπτικές, ο Όμιλος προγραμματίζει και για το 2016 εκτεταμένες επενδύσεις στις ΗΠΑ με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης του και τη βελτίωση της απόδοσης των δραστηριοτήτων του. 

Στην Αίγυπτο παρά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, η ζήτηση δομικών υλικών αναμένεται να συνεχίσει να κινείται ανοδικά. Ο Όμιλος συνεχίζει τις επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα, προκειμένου να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια και να βελτιώσει τα κοστολόγια των εργοστασίων του. Ήδη από τα τέλη Μαρτίου 2016 έχει ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία του εργοστασίου του Beni Suef με στερεά καύσιμα, ενώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 αναμένεται να ολοκληρωθούν και τα έργα για τη λειτουργία με στερεά καύσιμα και του εργοστασίου της Αλεξάνδρειας. 

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, που αποτελούν τους κύριους επενδυτικούς και εμπορικούς εταίρους της περιοχής. Ωστόσο, αρχίζουν να διαφαίνονται κάποια περιθώρια βελτίωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας από τα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση στο σύνολο του έτους θα βελτιωθεί οριακά, χάρη στην προοπτική το δεύτερο εξάμηνο να είναι καλύτερο συγκρινόμενο με τη βύθιση του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου, αλλά θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Οι τρέχουσες συνθήκες δεν οδηγούν σε αισιόδοξες προοπτικές εξέλιξης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καθώς η ανάκαμψη του κλάδου εξαρτάται άμεσα από την οικονομική ανάπτυξη και την επακόλουθη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Ο Όμιλος έχει λάβει σειρά μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων του, των οποίων η παραγωγή και το 2016 αναμένεται να διοχετευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς και σε συνθήκες πολύ έντονου ανταγωνισμού.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το πρώτο τρίμηνο του 2016 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» μειώθηκε κατά 2,8% στα €63,3 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €9,1 εκ. από €8,4 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2015. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) ανήλθαν σε €19,6 εκ. έναντι €0,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Σε αντίθεση με το 2015 όμως, τα καθαρά κέρδη (NPAT) το 2016 περιλαμβάνουν μερίσματα €20,6 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2015 πούλησε 16,5 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4,3 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 14 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ. 

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com 

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

12.5.2016

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων