11/5/2017

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 3M 2017

Το πρώτο τρίμηνο του 2017 τα αποτελέσματα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατέγραψαν βελτίωση, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης ανάκαμψης της αγοράς των ΗΠΑ. Όλοι οι γεωγραφικοί τομείς όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος σημείωσαν υψηλότερους όγκους πωλήσεων, εκτός της Ελλάδας, η οποία παραμένει στάσιμη σε χαμηλά επίπεδα.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €361,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 7,1% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 18% στα €51,1 εκ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εμφάνισαν ζημίες €3,9 εκ. κατά το –παραδοσιακά αδύναμο– χειμερινό τρίμηνο, έναντι ζημιών €18,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

€ εκ.1ο τρ. 20171ο τρ. 2016% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 361,8 337,8 7,1%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 51,1 43,3 18,0%
Κέρδη προ φόρων -0,7 25,0  
NΚαθαρά κέρδη * -3,9  -18,6  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η αμερικανική αγορά αποτελεί και το 2017 τον κύριο χώρο ανάπτυξης του Ομίλου. Η αύξηση της ζήτησης για δομικά υλικά, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα επενδύσεων του Ομίλου έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων και της κερδοφορίας, καθώς τα εργοστάσια τσιμέντου και οι μονάδες παραγωγής καθετοποιημένων προϊόντων λειτουργούν σε υψηλά επίπεδα παραγωγής. Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση 26,9% το 1ο τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε €221,2 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν σε €34,1 εκ., από €17,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Στην Ελλάδα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επηρεασμένη από την κρίση της ελληνικής οικονομίας και την αυξημένη αβεβαιότητα. Ορισμένα από τα μεγάλα έργα στους οδικούς άξονες ολοκληρώθηκαν μέσα στους πρώτους μήνες του 2017, οδηγώντας σε χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης τσιμέντου. Οι εξαγωγές ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κάτω από συνθήκες έντονου ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές. Η υποτονική εγχώρια αγορά σε συνδυασμό με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, οδήγησαν σε κάμψη της κερδοφορίας. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του 2017 μειώθηκε κατά 7,7% και ανήλθε σε €57,6 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, επηρεασμένα από το υψηλότερο κόστος καυσίμων ανήλθαν σε €4,4 εκ., από €8,3 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2016.

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι πωλήσεις αυξήθηκαν. Ο συνεχιζόμενος έντονος ανταγωνισμός και το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία. Συνολικά ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,8% και ανήλθε σε €37,9 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν σε €3,8 εκ., από €6,3 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Στην Αίγυπτο τα εργοστάσιά μας βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία με τοπική άλεση και χρήση στερεών καυσίμων, γεγονός που επέτρεψε την αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων το 1ο τρίμηνο του 2017 σε σύγκριση με το αδύναμο περσινό πρώτο τρίμηνο. Η οικονομία, δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στη μεγάλη υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας που έγινε το 2016 και το περιβάλλον αβεβαιότητας που επικρατεί επηρεάζει την οικοδομική δραστηριότητα και τις τιμές στην αγορά. Ο κύκλος εργασιών το 1ο τρίμηνο ανήλθε σε €45,2 εκ. σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε τοπικό νόμισμα αλλά πτώση 30,8% σε Ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €8,9 εκ. μειωμένα κατά 17,4% σε Ευρώ.

Στην Τουρκία η ζήτηση επηρεάστηκε από το βαρύ χειμώνα και συγχρόνως η διολίσθηση της τουρκικής λίρας οδήγησε σε αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες επηρέασαν περαιτέρω τα αποτελέσματα της Adocim. Τα αναλογούντα αποτελέσματα στον Τιτάνα ήταν ζημίες €-0,5 εκ. έναντι κερδών €0,4 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2016.

Στη Βραζιλία, παρά τη βελτίωση σημαντικών μακροοικονομικών δεικτών (πληθωρισμός, επιτόκια, συναλλαγματική ισοτιμία), η αγορά παρέμεινε πτωτική σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα σημάδια βελτίωσης του δείκτη εμπιστοσύνης του κλάδου κατασκευών, δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί σε αύξηση της ζήτησης δομικών υλικών.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε €716 εκ. και ήταν υψηλότερος κατά €55 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2016, κυρίως λόγω των επενδύσεων και των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, που παρουσίασαν αύξηση λόγω εποχικότητας. Οι επενδυτικές δαπάνες το 1ο τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €32,9 εκ. έναντι €27,1 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2017 παραμένουν θετικές κυρίως χάρις στην προοπτική βελτίωσης των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ και ειδικότερα στις ανατολικές πολιτείες όπου δραστηριοποιείται ο Τιτάνας εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, βασιζόμενη και στους τρεις κύριους πυλώνες: οικιστικά ακίνητα, ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα και δημόσια έργα. Η άνοδος της ζήτησης σε συνδυασμό με τα οφέλη από το πρόγραμμα επενδύσεων που έχει πρόσφατα ολοκληρώσει ο Όμιλος, ισχυροποιούν τη θέση μας στην αγορά και επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων μας.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κυμανθεί σε επίπεδα κάπως χαμηλότερα του 2016. Tα σχεδιαζόμενα νέα έργα υποδομών δε φαίνονται ικανά να αναπληρώσουν μέσα στο 2017 το κενό που αφήνει η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων ενώ η ιδιωτική οικοδομή κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2017 αναμένεται να συνεχίσει να διοχετεύεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε εξαγωγικούς προορισμούς.

Το ρευστό πολιτικό περιβάλλον που παρατηρείται στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου έχει παρουσία ο Όμιλος δε φαίνεται να επηρεάζει την κατασκευαστική δραστηριότητα, η οποία εκτιμάται ότι γενικά θα κινηθεί σε επίπεδα ανάλογα του 2016.

Η υιοθέτηση από την Αίγυπτο ενός εκτενούς προγράμματος εξυγίανσης και μεταρρυθμίσεων, παράλληλα με την μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος, βραχυχρόνια δημιουργεί ανισορροπίες και δυσκολίες στην αγορά, ωστόσο θέτει τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχοντας ολοκληρώσει τα έργα για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά καύσιμα βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά του, εξασφάλισε ενεργειακή επάρκεια, μείωσε το κόστος παραγωγής και αύξησε τις επιδόσεις των εργοστασίων του.

Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα στηριζόμενη στη συνέχιση μεγάλων δημοσίων έργων. Η διολίσθηση του νομίσματος όμως, σε συνδυασμό με την αύξηση του ήδη υπερβάλλοντος παραγωγικού δυναμικού, αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα.

Στη Βραζιλία, η πολιτική και οικονομική κρίση είναι ακόμη αισθητή, αλλά η οικονομία παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία βελτίωσης. Μετά από μείωση πάνω από 10% το 2016, εκτιμάται ότι η ζήτηση τσιμέντου θα αρχίσει να σταθεροποιείται εντός του 2017.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το πρώτο τρίμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» μειώθηκε κατά 4% στα €60,7 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €3,2 εκ. από €9,1 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2016. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους (NPAT) παρουσίασαν ζημίες ύψους €4,3 εκ έναντι κερδών ύψους €19,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, στην οποία όμως είχαν συμπεριληφθεί μερίσματα €20,6 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε δέκα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

11.5.2017