3/5/2012

Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2012

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε €225 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 11% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 29% και έφθασαν τα €34 εκ. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους παρουσίασαν ζημία ύψους τα €19 εκ., έναντι ζημίας €4 εκ. το πρώτο τρίμηνο του περσινού έτους.

Σημειώνεται, όπως και σε παρελθούσες χρήσεις, ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δεν είναι κατά ανάγκη αντιπροσωπευτικά για το σύνολο του έτους.

Ο δριμύς και παρατεταμένος φετινός χειμώνας στην περιοχή των Βαλκανίων, της Τουρκίας και της Ελλάδας επηρέασε έντονα την οικοδομική δραστηριότητα  των περιοχών αυτών. Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν ακόμη αρνητικά από τη συνεχιζόμενη κατάρρευση της ελληνικής αγοράς δομικών υλικών. Η μικρή βελτίωση, από πολύ χαμηλά επίπεδα, στις ΗΠΑ δεν ήταν ικανή να αντισταθμίσει τα ανωτέρω.

€ εκ.1ο τρ. 20121ο τρ. 2011% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 225,4 252,9 (10,9%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 34,1 48,2 (29,3%)
Κέρδη προ φόρων (17,6) (6,3)  
Καθαρά κέρδη * (19,4) (4,3)  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα, η βαθιά οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει τον κατασκευαστικό κλάδο σε αδράνεια και τις πωλήσεις δομικών υλικών σε περαιτέρω καθίζηση.  Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €46 εκ., μειωμένος κατά 37%. Στον αντίποδα, η αναδιοργάνωση των λειτουργιών του Ομίλου απέδωσε  τα αναμενόμενα οφέλη μείωσης του λειτουργικού κόστους, που σε συνδυασμό με υψηλότερες πωλήσεις πλεονάσματος δικαιωμάτων εκπομπής  διοξειδίου άνθρακα, οδήγησαν τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στα €13 εκ., από €7,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2011. 

Στις ΗΠΑ, αν και η κατανάλωση τσιμέντου συνέχισε να κινείται ανοδικά,  βοηθούμενη εν μέρει και από τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, παραμένει πάντα σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Ο βαθμός εκμετάλλευσης  της παραγωγικής δυναμικότητας των εργοστασίων απέχει ακόμη πολύ από την επάνοδο σε κανονικά επίπεδα, γεγονός που οδήγησε και πάλι  σε αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) το ύψος των οποίων περιορίσθηκε από τα € 6 εκ. ζημίας το πρώτο τρίμηνο του 2011 σε € 1,5 εκ. ζημίας  το 2012. 

Στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, το πρώτο τρίμηνο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες επηρέασαν τις πωλήσεις και  οδήγησαν σε υπολειτουργία των εργοστασίων. Η   λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά 68% και  ανήλθε σε €4 εκ.  

Ο τομέας της Ανατολικής Μεσογείου σημείωσε κάμψη του κύκλου εργασιών κατά 4%. Ο όγκος πωλήσεων τσιμέντου στην αγορά της Αιγύπτου κινήθηκε λίγο πάνω από τα περσινά επίπεδα. Η ζήτηση στην Τουρκία επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες . Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) της περιοχής  μειώθηκε σε σύγκριση με πέρυσι, στα  €19 εκ. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αναγνώριση εξόδων συνδεδεμένων με τη διανομή κερδών  στην Αίγυπτο το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη πέρυσι είχε βαρύνει το δεύτερο τρίμηνο.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε €788 εκ., υψηλότερος κατά 11% σε σύγκριση με το τέλος του 2011, κυρίως λόγω εποχικότητας των πωλήσεων και της αύξησης του κεφαλαίου κίνησης.

Οι συναλλαγματικές διαφορές είχαν αρνητική επίδραση στα τελικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά €3 εκ.

Στις 24/4/2012, ο Οίκος S&P αναβάθμισε από αρνητικές σε σταθερές, τις προοπτικές του Ομίλου, διατηρώντας ταυτόχρονα την βαθμολόγησή του σε ΒΒ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Στην Ελλάδα η αβεβαιότητα για την έκβαση της κρίσης που περνά η χώρα και η επιδεινούμενη οικονομική ύφεση, αποτελούν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες  για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας . Παράλληλα, τα προσδοκώμενα οφέλη από μία μελλοντική επανεκκίνηση των δημοσίων έργων είναι αμφίβολο εάν θα επηρεάσουν τη ζήτηση δομικών υλικών εντός του τρέχοντος έτους. 

Στις ΗΠΑ, η συνεχιζόμενη θετική πορεία της οικονομίας καθώς και η αυξητική τάση στον αριθμό των αδειών για νέες κατασκευές,  δημιουργούν προσδοκίες για επανεκκίνηση της οικοδομικής δραστηριότητας, που βρίσκεται στα πιο χαμηλά επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Σε πρόσφατη δημοσίευση,  η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών αναθεώρησε προς τα άνω την εκτίμησή της για την κατανάλωση τσιμέντου το 2012 σε +4%, επίπεδα όμως που παραμένουν πολύ κατώτερα του εγκατεστημένου παραγωγικού δυναμικού της χώρας. 
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,  η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε συνδυασμό με τη σταδιακή επάνοδο της κατασκευαστικής δραστηριότητας, αναμένεται να οδηγήσουν προοδευτικά σε αύξηση των πωλήσεων.

Στην Αίγυπτο, παρά τη μεταβατική περίοδο που διανύει η χώρα, τις κοινωνικές αναταραχές και την επακόλουθη οικονομική αβεβαιότητα, οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση τσιμέντου παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες.  Στην Τουρκία, η ζήτηση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, τόσο για ιδιωτικά όσο και δημόσια έργα.

 Ο Όμιλος συνεχίζει την προσπάθεια για συμπίεση του λειτουργικού κόστους, ολοκληρώνοντας το σχέδιο αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του που ξεκίνησε το 2011 με προσδοκώμενα οφέλη  €26 εκ. σε ετήσια βάση.   Παράλληλα, υλοποιεί καινοτόμες λύσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά.

 Στα πλαίσια των συνθηκών οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούν, ο Όμιλος συνεχίζει να εστιάζει στην ενίσχυση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του. 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €42εκ. μειωμένος κατά 29%, ενώ  τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €12 εκ., έναντι €5 εκ. το 2011. 
Τα καθαρά αποτελέσματα της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ το πρώτο τρίμηνο του 2012 παρουσίασαν κέρδη ύψους €0,2 εκ. έναντι ζημιών €6 εκ. πέρυσι. 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2011 πούλησε 15,3  εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,7 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 10,9 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

3.5.2012

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων