27/7/2017

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 6M 2017

Το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίστηκε η άνοδος αποτελεσμάτων του Ομίλου Τιτάν. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €773,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων βελτιώθηκαν κατά 18,9% και ανήλθαν σε €142,1 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 51,4% και ανήλθαν σε €13,9 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €9,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Οι τάσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε 6,7% και ανήλθε σε €412 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €91 εκ., υψηλότερα κατά 19,5%. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €17,8 εκ., κατά 35,9% χαμηλότερα έναντι του 2ου τριμήνου του 2016.

€ εκ.2o τρίμηνο 20172o τρίμηνο 2016% μεταβολήςΑ' Εξάμηνο 2017Α' Εξάμηνο 2016% μεταβολής
Turnover 412,0 386,0 6,7% 773,8 723,8 6,9%
EBITDA 91,2 76,2 19,5% 142,1 119,5 18,9%
Profit before tax 32,4 32,3 0,2% 31,7 7,4 329,9%
Net profit* 17,8 27,8 -35,9% 13,9 9,2 51,4%

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις ΗΠΑ η οικονομική ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης συνέχισαν να στηρίζουν την ανάκαμψη της αγοράς κατοικιών. Η αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και τα σχετικά χαμηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, οδηγούν σε ανοδική πορεία την εκκίνηση νέων οικοδομών. Ταυτόχρονα, η βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης των πολιτειών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Τιτάνας έχει επιτρέψει την αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές. Το ευνοϊκό περιβάλλον επέτρεψε τη βελτίωση των τιμών πώλησης και των περιθωρίων. Καθοριστικό όμως ρόλο στην αύξηση του κύκλου εργασιών και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων έπαιξε και το εκτενές πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποίησε ο Όμιλος τα τελευταία 3 χρόνια, επιτρέποντας την επέκταση των δραστηριοτήτων του σε σκυρόδεμα, αδρανή και ιπτάμενη τέφρα. Συνολικά, το 1ο εξάμηνο του 2017, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε άνοδο κατά 22,4% και ανήλθε σε €456 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 77,2% και ανήλθαν σε € 92,4 εκ.

Στην Ελλάδα η οικοδομική δραστηριότητα κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η ολοκλήρωση ορισμένων μεγάλων έργων τους πρώτους μήνες του 2017, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη καθήλωση της ιδιωτικής οικοδομής είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης τσιμέντου το 1ο εξάμηνο του 2017. Οι εξαγωγές παρέμειναν υψηλές απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των εργοστασίων, υπό συνθήκες πάντως αυξανόμενου ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές. Η υποτονική εγχώρια αγορά σε συνδυασμό με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, οδήγησαν σε κάμψη της κερδοφορίας. Έτσι, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο εξάμηνο του έτους μειώθηκε κατά 3,2% και ανήλθε σε €129,1 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 30,4% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2016 και ανήλθαν σε €13,7 εκ.

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η ζήτηση αυξήθηκε, καθώς η διενέργεια εκλογών φαίνεται να επέδρασε θετικά στην οικοδομική δραστηριότητα το πρώτο εξάμηνο. Ωστόσο οι συνθήκες στην αγορά δεν επέτρεψαν τη μετακύλιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους στις τιμές πώλησης, συμπιέζοντας τα λειτουργικά περιθώρια. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,3% και ανήλθε σε €108 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 10% σε €23,6 εκ., από €26,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Στην Αίγυπτο η οικονομία βρίσκεται σε φάση προσαρμογής μετά τη μεγάλη υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας που έγινε το 2016. Η κατασκευαστική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη το 2017, ιδιαίτερα το πρώτο τρίμηνο του έτους. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον, η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα αλεστικής ικανότητας καυσίμου, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, επέτρεψε στη θυγατρική μας να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων. Οι τιμές πώλησης σημείωσαν βελτίωση σε τοπικό νόμισμα αλλά μεγάλη μείωση σε ευρώ και προς το παρόν δεν αντισταθμίζουν την αύξηση του κόστους από την υποτίμηση. Ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο ανήλθε σε €80,7 εκ. σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε τοπικό νόμισμα αλλά πτώση 33,3% σε Ευρώ, ενώ συγχρόνως τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €12,4 εκ. καταγράφοντας πτώση 42,1% σε αξίες Ευρώ.

Στην Τουρκία η ζήτηση ανέκαμψε μετά το βαρύ χειμώνα και κινήθηκε ανοδικά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Όμως η έναρξη λειτουργίας δύο νέων εργοστασίων στην περιοχή που δραστηριοποιείται η Adocim, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου πωλήσεων της θυγατρικής μας. Επιπλέον η διολίσθηση της τουρκικής λίρας οδήγησε σε αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες επηρέασαν την κερδοφορία της Adocim. Τα αποτελέσματα που αναλογούν στον Τιτάνα ήταν ζημίες €0,4 εκ. έναντι κερδών €2,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Τέλος, στη Βραζιλία, η βελτίωση σημαντικών μακροοικονομικών δεικτών (πληθωρισμός, επιτόκια, συναλλαγματική ισοτιμία) δεν έχει ακόμα μεταφραστεί σε βελτίωση της ζήτησης και η αγορά κατασκευών παρέμεινε πτωτική. Η ζήτηση τσιμέντου στη χώρα μειώθηκε κατά 9% το πρώτο εξάμηνο 2017.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2017, ανήλθαν σε €72 εκ., ήταν κατά €10,4 εκ. υψηλότερες από αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2016 και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30.06.2017 διαμορφώθηκε στα €787 εκ., υψηλότερος κατά €126 εκ. έναντι του δανεισμού στις 31/12/2016. Σημαντική επίδραση στα επίπεδα δανεισμού είχαν η διανομή μερίσματος και η επιστροφή κεφαλαίου ύψους συνολικά €93,1 εκ. στους μετόχους εντός του δεύτερου τριμήνου το 2017.

Τον Απρίλιο 2017, η θυγατρική του Ομίλου TITAN GLOBAL FINANCE Plc υπέγραψε νέο κοινοπρακτικό δάνειο σε Ευρώ και άλλα νομίσματα ύψους €300 εκατομμυρίων, λήξης τον Ιανουάριο 2022 με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει για την αναχρηματοδότηση πιστωτικών γραμμών και εν μέρει παραμένουν διαθέσιμα για την επίτευξη γενικών εταιρικών σκοπών του Ομίλου.

Τον Μάιο του 2017, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και τις προοπτικές του Ομίλου αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα σε «ΒΒ+» με σταθερή προοπτική.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2017 παραμένουν θετικές κυρίως χάρις στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ και ειδικότερα στις ανατολικές πολιτείες όπου δραστηριοποιείται ο Τιτάνας εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, βασιζόμενη και στους τρεις κύριους πυλώνες: οικιστικά ακίνητα, ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα και δημόσια έργα. Η άνοδος της ζήτησης σε συνδυασμό με τα οφέλη από το πρόγραμμα επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος, ισχυροποιούν τη θέση μας στην αγορά και επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων μας.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση φέτος θα κυμανθεί σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα του 2016, καθώς μετά την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, τα επόμενα έργα υποδομών είναι ακόμη σε στάδιο σχεδιασμού και δεν αναμένεται να τονώσουν τη ζήτηση τσιμέντου εντός του 2017. Παράλληλα η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, παρά την εμφάνιση ορισμένων έργων τουριστικού χαρακτήρα. Η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2017 αναμένεται να συνεχίσει να διοχετεύεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της σε εξαγωγικούς προορισμούς.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου έχει παρουσία ο Όμιλος, εκτιμάται ότι ο κλάδος κατασκευών το δεύτερο εξάμηνο θα κινηθεί σε επίπεδα ανάλογα του 2016.

Η υιοθέτηση από την Αίγυπτο ενός εκτενούς προγράμματος εξυγίανσης και μεταρρυθμίσεων, παράλληλα με την μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος, βραχυχρόνια δημιουργεί ανισορροπίες και δυσκολίες στην αγορά, ωστόσο θέτει τις προϋποθέσεις για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχοντας ολοκληρώσει τα έργα για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά καύσιμα βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά του κι εξασφάλισε ενεργειακή επάρκεια, βρίσκεται όμως αντιμέτωπος με τις προκλήσεις που φέρνει η μεταβλητότητα των τιμών, ο υψηλός πληθωρισμός και η χαμηλότερη κατασκευαστική δραστηριότητα.

Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα παραμείνει βραχυπρόθεσμα σε ικανοποιητικά επίπεδα στηριζόμενη στη συνέχιση μεγάλων δημοσίων έργων. Η διολίσθηση του νομίσματος όμως, σε συνδυασμό με την αύξηση του ήδη υπερβάλλοντος παραγωγικού δυναμικού, αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα.

Στη Βραζιλία, η πολιτική και οικονομική κρίση είναι ακόμη αισθητή. Η εμφάνιση ενθαρρυντικών ενδείξεων για τον κλάδο κατασκευών όπως η αύξηση της αξίας των κατοικιών και η αύξηση στις λιανικές πωλήσεις δομικών υλικών δημιουργούν προσδοκίες ότι ο κύκλος ανάκαμψης της ζήτησης θα αρχίσει το επόμενο έτος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το πρώτο εξάμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» μειώθηκε κατά 4,2% στα €125,4 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €12,2 εκ. από €18,7 εκ. το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Τα καθαρά αποτελέσματα παρουσίασαν ζημίες ύψους €8,1 εκ. έναντι κερδών €19,1 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2016. Στα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2016 συμπεριλαμβάνονται €20,6 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού..

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε δέκα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο.
Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.