10/3/2016

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2015

Το 2015 οι πωλήσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της δυναμικής ανόδου της αγοράς στις ΗΠΑ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.397,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 20,7% σε σύγκριση με το 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά  19,2% και ανήλθαν σε  €216,4 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €33,8 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €30,9 εκ. το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1%.

Το 4ο τρίμηνο του έτους, τα αποτελέσματα παρουσίασαν σημαντική άνοδο έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, η οποία προήλθε κυρίως από τις ΗΠΑ. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25,8% και ανήλθε σε €368,3 εκ.,  τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 46,7% φθάνοντας τα €51,2 εκ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε -€2,4 εκ., έναντι €0,4 εκ. το 4ο τρίμηνο του 2014, μετά την επιβάρυνση κόστους δαπανών απομείωσης €12,4 εκ. το 2015.

€ millionQ4:2015Q4:2014% ChangeFY 2015FY 2014% Change
Κύκλος Εργασιών 368,3 292,6 25,8% 1.397,8 1.158,4 20,7%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 51,2 34,9 46,7% 216,4 181,6 19,2%
Κέρδη προ φόρων -0,1 -0,6   42,1 46,8  
Καθαρά κέρδη * -2,4 0,4   33,8 30,9 9,1%

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα ο κλάδος κατασκευών βρίσκεται σε συνεχή βαθιά κρίση.  Τα σημάδια ήπιας βελτίωσης που εμφανίστηκαν μέσα στο 2014, αναστράφηκαν ραγδαία από το καλοκαίρι του 2015 κι έπειτα, λόγω των capital controls και της περαιτέρω συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που οδήγησε σε ελάχιστη ζήτηση για ιδιωτικές κατασκευές και σε υπολειτουργία των δημοσίων έργων. Η ζήτηση τσιμέντου στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 2015 κινήθηκε στα επίπεδα του 1962, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 65%  του μέσου όρου των τελευταίων 50 ετών! Τη βαθύτατη κρίση του κλάδου κατασκευών στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν και πρόσφατα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν περιοριστεί από το 10,8% του ΑΕΠ το 2007 σε 1% το 2014, ενώ στην Ευρωζώνη η κάμψη είναι πολύ πιο περιορισμένη, από 6% το 2007 σε περίπου 5,5% του ΑΕΠ το 2014.

Για να αντιμετωπίσει την κρίση στην εγχώρια αγορά τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος στράφηκε έντονα στις εξαγωγές και παρά τις συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού, κατόρθωσε να εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, χάρη στις υψηλές επιδόσεις των εργοστασίων του. Σημειώνεται ότι το 2015 οι πωλήσεις τσιμέντου στην εγχώρια αγορά αντιπροσώπευσαν ποσοστό της τάξης του 6% του συνολικού όγκου πωλήσεων του Ομίλου.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 2015 ανήλθε σε €268,8 εκ. και ήταν χαμηλότερος κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2014. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €44,8 εκ. από €36,6 εκ. το 2014. Η βελτίωση των λειτουργικών κερδών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην  αναθεώρηση της λογιστικής μεθοδολογίας που αφορά την επανακατανομή των δαπανών του επιτελικού κέντρου του Ομίλου σύμφωνα με οδηγίες του ΟΟΣΑ και είχε θετική επίπτωση στα κέρδη του Τομέα Ελλάδος ύψους  €7 εκ.

Η αμερικανική αγορά αποτέλεσε κύριο μοχλό ανάπτυξης για τον Όμιλο.  Η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων τροφοδοτεί τη ζήτηση για δομικά υλικά, ιδιαίτερα στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες. Θετικά επέδρασε επίσης στα αποτελέσματα και στην ανάπτυξη των εργασιών το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που πραγματοποιεί ο Όμιλος και το οποίο αθροιστικά το 2014 και 2015 στις ΗΠΑ έφθασε τα €125 εκ. Επίσης θετικά συνεισέφερε και η ενδυνάμωση του δολαρίου.

Συνολικά, το 2015 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά  45% και ανήλθε σε €679,8 εκ. (19% αύξηση σε $), ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €100,8 εκ., έναντι €46,5 εκ. το 2014.

Σημειώνεται ότι η θυγατρική του Ομίλου Titan America αποφάσισε την αναστολή των επενδυτικών της δραστηριοτήτων που αφορούν στην κατασκευή νέου εργοστασίου τσιμέντου στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ κρίνοντας την επένδυση προς το παρόν ασύμφορη και ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 2015, επιβαρύνθηκαν με κόστος πρόβλεψης για δαπάνες απομείωσης ύψους €12,4 εκατ. (μετά από φόρους €8,3 εκ.).

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η κατασκευαστική δραστηριότητα δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή καθώς η ζήτηση παρέμεινε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.  Ο κύκλος εργασιών το 2015 παρουσίασε μικρή βελτίωση 0,4% και ανήλθε σε €208,5 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη λόγω του έντονου ανταγωνισμού περιορίστηκαν σε €55,8 εκ., εμφανίζοντας μείωση 17,3%.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου αυξήθηκε κατά 5% περίπου. Η παραγωγή των εργοστασίων από το καλοκαίρι κι έπειτα επανήλθε σε υψηλά επίπεδα, χάρη στη λειτουργία με στερεά καύσιμα της μίας γραμμής παραγωγής του εργοστασίου του Beni Suef και στην εξασφάλιση επαρκών, αν και ακριβών, καυσίμων για τις υπόλοιπες γραμμές παραγωγής. Ωστόσο, οι χαμηλότερες τιμές που επικράτησαν στην αγορά στο 2ο εξάμηνο σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος καυσίμων οδήγησαν σε περαιτέρω περιορισμό της κερδοφορίας.  Έτσι, ενώ ο κύκλος εργασιών στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 22,3% στα €240,7  εκ. ,  τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν σε €15 εκ. από €31 εκ. το 2014. Επισημαίνεται ότι εντός του Μαρτίου 2016 τίθεται σε λειτουργία και  ο δεύτερος μύλος άνθρακα στο Beni Suef, καθώς επίσης και η πρώτη μονάδα επεξεργασίας δευτερογενών καυσίμων, γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα στον Όμιλο το 2016, λόγω του ανταγωνιστικού κόστους παραγωγής, να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα την αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς.

Στην Τουρκία, η κοινοπραξία Adocim στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ με ποσοστό 50%, επωφελήθηκε της αυξημένης ζήτησης για δημόσια και ιδιωτικά έργα και παρουσίασε θετικά αποτελέσματα.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2015, εξαιρουμένων των εξαγορών και των ασώματων ακινητοποιήσεων, ανήλθαν σε €173 εκατ. σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα των προηγουμένων ετών και κατά €91 εκατ. υψηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την επέκταση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ και για τη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων στην Αίγυπτο. 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2015 διαμορφώθηκε στα €621 εκ., υψηλότερος κατά €81 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2014, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων το 2015, την εξαγορά μειοψηφικής συμμετοχής στην Antea στην Αλβανία το 1ο τρίμηνο του έτους, καθώς και την ενδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2016 διαγράφονται θετικές, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις. Στην παρούσα συγκυρία, ισχυρότερη πηγή εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας για τον Όμιλο συνιστά η ανακάμπτουσα αγορά των ΗΠΑ. Το 2015, ο Τομέας  Αμερικής αντιπροσώπευσε το 49% των πωλήσεων του Ομίλου και το 47% της λειτουργικής κερδοφορίας του.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ αναμένεται να συνεχιστεί, με κινητήρια δύναμη τα ακίνητα οικιστικής χρήσης, τα εμπορικά ακίνητα και, σε μικρότερο βαθμό, τα δημόσια έργα. Με βάση την ανάπτυξη που παρουσιάζει η αγορά και τις θετικές προοπτικές, ο Όμιλος προγραμματίζει και για το 2016 εκτεταμένες επενδύσεις στις ΗΠΑ με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης του και τη βελτίωση της απόδοσης των δραστηριοτήτων του.

Στην Αίγυπτο παρά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, η ζήτηση δομικών υλικών αναμένεται να συνεχίσει να κινείται ανοδικά,. Ο Όμιλος συνεχίζει τις επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα, προκειμένου να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια και να βελτιώσει τα κοστολόγια των εργοστασίων του. Η πλήρης λειτουργία του εργοστασίου του Beni Suef με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2016 και του εργοστασίου της Αλεξάνδρειας στα τέλη του 2016.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου έχει παρουσία ο Όμιλος εκτιμάται ότι θα παραμείνει αναιμική, πιθανώς σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του προηγούμενου έτους. Η περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, σημειώνοντας χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα βελτιωθεί οριακά χάρη στην υλοποίηση δημοσίων έργων, αλλά θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Οι τρέχουσες συνθήκες δεν οδηγούν σε αισιόδοξες προοπτικές εξέλιξης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καθώς η  ανάκαμψη του κλάδου εξαρτάται άμεσα από την οικονομική ανάπτυξη και την επακόλουθη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την άνοδο της απασχόλησης και τη βελτίωση της τραπεζικής χρηματοδότησης. Ο Όμιλος έχει λάβει σειρά μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων του, των οποίων η παραγωγή και το 2016 αναμένεται να διοχετευτεί κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς και σε συνθήκες πολύ έντονου ανταγωνισμού.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το 2015 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 3,5% στα €273,2 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε  €43,8 εκ. από €30,6 εκ. το 2014. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) ανήλθαν το 2015 σε €60,1 εκ. έναντι €91,7 εκ. το 2014. Τα καθαρά κέρδη (NPAT) το 2015 συμπεριλαμβάνουν μερίσματα €55,2 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού ενώ το 2014 το αντίστοιχο ποσό ήταν €112 εκ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 17.6.2016, τη διανομή μερίσματος  συνολικού ποσού €25.390 χιλ. ήτοι €0,30 ανά μετοχή. Σύμφωνα με την περίπτωση β παράγραφος 8 του άρθρου 16  του νόμου 2190/1920, τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρίας.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2015 πούλησε 16,5 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4,3 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 14  εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.10.03.2016

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 12M 2015.