5/11/2015

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

Το εννεάμηνο του 2015 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της κατασκευαστικής αγοράς στις ΗΠΑ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.029,5 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 18,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 12,6% και ανήλθαν σε €165,2 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €36,2 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €30,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το 3ο τρίμηνο του έτους, η βελτίωση των αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ αντιστάθμισε τις απώλειες στις τρεις άλλες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17,1%, και ανήλθε σε €356,7 εκ., τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,8% φθάνοντας τα €59,9 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις και διαμορφώθηκαν στα €12,0 εκ., έναντι €27,6 εκ. το 3ο τρίμηνο του 2014, που περιελάμβαναν €21 εκ. κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές.

Σημειώνεται ότι συνολικά τα αποτελέσματα του εννεαμήνου έχουν ενισχυθεί από την ενδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

€ εκ.3o τρ. 20153o τρ. 2014% μεταβολήςΕννιάμηνο 2015Εννιάμηνο 2014% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 356,7 304,7 17,1% 1.029,5 865,8 18,9%
Λειτουργικά κέρδη 59,9 57,7 3,8% 165,2

146,7

12,6%
Κέρδη προ φόρων 11,3 40,7 -72,2% 42,2 47,4 -10,9%
Καθαρά κέρδη * 12,0 27,6 -56,6% 36,2 30,5 18,6%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα από τον Ιούλιο κι έπειτα η αβεβαιότητα και η οξεία έλλειψη ρευστότητας οδήγησαν σε περαιτέρω δραστική συρρίκνωση του κλάδου κατασκευών, από τα ήδη ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα του πρόσφατου παρελθόντος. Τα δημόσια έργα υπολειτούργησαν και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα βρέθηκε στο ναδίρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat εκτιμάται ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν περιοριστεί από το 10,8% του ΑΕΠ το 2007 σε 1% το 2014.

Παρά τη διατήρηση των εξαγωγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το τρίτο τρίμηνο του 2015 ήταν χαμηλότερος κατά 29%, και τα λειτουργικά κέρδη κατά 74% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώνεται, ότι οι πωλήσεις τσιμέντου στην εγχώρια αγορά αντιπροσώπευσαν μόλις το 5% περίπου του συνολικού όγκου πωλήσεων του Ομίλου.

Το εννεάμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης μειώθηκε κατά 7,1% και ανήλθε σε €198,6 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €31,4 εκ. έναντι €29,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, καθώς η βελτίωση που είχε σημειωθεί το 1ο εξάμηνο του έτους περιορίστηκε από τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου.

Στις ΗΠΑ η δυναμική ανάκαμψη των αποτελεσμάτων του Ομίλου επιταχύνθηκε. Θετικά επέδρασαν, η αύξηση της ζήτησης για δομικά υλικά, τα οφέλη από το εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων που πραγματοποιεί ο Όμιλος στις καθετοποιημένες δραστηριότητές του και η ενδυνάμωση του δολαρίου. Συνολικά, το εννεάμηνο 2015 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 43,7% και ανήλθε σε €496,5 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €71,1 εκ., έναντι €31,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή. Ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2015 μειώθηκε κατά 2,8% και ανήλθε σε €155,5 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν σε €46,6 εκ., εμφανίζοντας μείωση 12,5%.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου παρουσίασε μικρή αύξηση. Το παραγωγικό δυναμικό των εργοστασίων μας επανέκαμψε, χάρη στη λειτουργία με στερεά καύσιμα της μίας γραμμής παραγωγής του εργοστασίου του Beni Suef και στην εξασφάλιση επαρκών, αν και ακριβών, καυσίμων για τις υπόλοιπες γραμμές παραγωγής.

Ωστόσο, το υψηλό κόστος καυσίμων σε συνδυασμό με την πρόσφατη πτώση των τιμών πώλησης στην αγορά, είχαν ως αποτέλεσμα τον περαιτέρω περιορισμό της κερδοφορίας. Έτσι, ενώ ο κύκλος εργασιών στην Αίγυπτο αυξήθηκε κατά 22,0% στα €178,9 εκ., τα λειτουργικά αποτελέσματα μειώθηκαν σε €16,0 εκ. από €32,5 εκ. το εννεάμηνο του 2014.

Στην Τουρκία το εννεάμηνο του 2015, τα αποτελέσματα της Adocim (η οποία ανήκει κατά 50% στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ) ήταν θετικά αλλά χαμηλότερα του περασμένου έτους.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το εννεάμηνο του 2015, εξαιρουμένων των εξαγορών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανήλθαν σε €127 εκ., σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα των προηγούμενων ετών και από τα επίπεδα των αποσβέσεων. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις ΗΠΑ και για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων στην Αίγυπτο.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε στα €650 εκ., υψηλότερος κατά €109 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2014, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των επενδύσεων, την εξαγορά μειοψηφικής συμμετοχής στην Antea στην Αλβανία, τις διακυμάνσεις λόγω εποχικότητας, τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης στις αγορές που παρουσιάζουν ανάπτυξη, καθώς και τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο 2015, παρά την τραπεζική αργία στην Ελλάδα, καταβλήθηκαν κανονικά τα εξαμηνιαία τοκομερίδια των δύο ομολογιακών δανείων του Ομίλου και έγινε, η διανομή αποθεματικών και μερισμάτων χρήσης 2014.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015

Χάρη στη γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων του, η οποία διευκολύνει την απορρόφηση τοπικών κραδασμών, ο Τιτάνας προσδοκά ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα του 2015 θα είναι βελτιωμένα. Στην παρούσα συγκυρία, κινητήρια δύναμη για τον Όμιλο συνιστά η ανακάμπτουσα αγορά των ΗΠΑ. Στο εννεάμηνο του 2015, ο Τομέας Αμερικής αντιπροσωπεύει το 48% των πωλήσεων του Ομίλου και το 43% της λειτουργικής κερδοφορίας του.

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ συνεχίζεται, με κινητήρια δύναμη τα ακίνητα οικιστικής χρήσης, τα εμπορικά ακίνητα και, σε μικρότερο βαθμό, τα δημόσια έργα. Με βάση την ανάπτυξη που παρουσιάζει η αγορά και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τα επόμενα έτη, ο Όμιλος υλοποιεί εκτεταμένες επενδύσεις με στόχο την επέκταση, αλλά και τη βελτίωση της απόδοσης των δραστηριοτήτων του.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά, βασιζόμενη σε έργα τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα. Ο Όμιλος υλοποιεί επενδύσεις για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά και εναλλακτικά καύσιμα, προκειμένου να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια και να βελτιώσει τα κοστολόγια των εργοστασίων του.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εκτιμάται ότι θα παραμείνει υποτονική, πιθανώς σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του προηγουμένου έτους. Η περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία των γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης, σημειώνοντας χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα παραμείνει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους. Ανταποκρινόμενος στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται, ο Όμιλος έχει λάβει σειρά μέτρων προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εργοστασίων του, των οποίων η παραγωγή διοχετεύεται προς το παρόν σχεδόν αποκλειστικά σε εξαγωγικούς προορισμούς.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το εννεάμηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 3,8% στα €204,8 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €31,5 εκ. έναντι €22,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο ανήλθαν σε €0,4 εκ. έναντι καθαρών κερδών €6,1 εκ. το εννεάμηνο του 2014, τα οποία όμως είχαν ενισχυθεί από την είσπραξη μερισμάτων ύψους €20 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2014 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,9 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 14,2 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

5.11.2015

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 9M 2015