23/3/2017

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2016

Το 2016 η πορεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ παρουσίασε σημαντική βελτίωση ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάκαμψης της αγοράς των ΗΠΑ και της βελτίωσης των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.509 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 28,7% και ανήλθαν σε €278,6 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €127,4 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €33,8 εκ. το 2015. Στα αποτελέσματα του 2016 περιλαμβάνεται η αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τα κέρδη κατά €89,6 εκ.

Το 4ο τρίμηνο του 2016 διατηρήθηκε η δυναμική που παρουσίασε ο Όμιλος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η οποία προήλθε κυρίως από τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ και τα βελτιωμένα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,5% και ανήλθε σε €384,9 εκ., τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 43,6% φθάνοντας τα €73,6 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €5,5 εκ., έναντι ζημιών €2,4 εκ. το 4ο τρίμηνο του 2015.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2016, τα οποία ενσωματώνουν τα έκτακτα φορολογικά αποτελέσματα από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για το 2017, επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 12.5.2017, τη διανομή μερίσματος €0,10 ανά μετοχή καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου €1,00 ανά μετοχή. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του νόμου 2190/1920, τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία.

€ εκ.20162015% μεταβολής4ο τρ. 20164ο τρ. 2015% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 1.509,2 1.397,8 8% 384,9 368,3 4,5%
Λειτουργικά κέρδη 278,6 216,4 28,7% 73,6

51,2

43,6%
Κέρδη προ φόρων 63,5 42,1 50,7% 23,6 -0,1  
Καθαρά κέρδη * 127,4 33,8 277,6% 5,5 -2,4  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η αμερικανική αγορά αποτέλεσε και το 2016 κύριο μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου. Οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας, η μείωση της ανεργίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και του οικονομικού κλίματος, ώθησαν τη ζήτηση και οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα λειτουργίας των εργοστασίων τσιμέντου, καθώς και των καθετοποιημένων δραστηριοτήτων μας. Η αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με επενδύσεις άνω των €200 εκ. που υλοποίησε ο Όμιλος την τελευταία τριετία στις ΗΠΑ, έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων. 
Συνολικά, το 2016 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση 16.9 % και ανήλθε σε €794,4 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 44% και ανήλθαν σε €145,2 εκ. Το 2016 ο Τομέας ΗΠΑ αντιπροσώπευσε το 53% των πωλήσεων του Ομίλου και το 52% της λειτουργικής κερδοφορίας του.

Στην Ελλάδα ο κατασκευαστικός κλάδος παρέμεινε κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα πεντηκονταετίας, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από δημόσια έργα. Η κατανάλωση τσιμέντου ήταν αντίστοιχη του 2015, έτους κατά το οποίο εφαρμόστηκαν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και η οικοδομή οδηγήθηκε σε αδράνεια για μήνες. Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων αντιπροσώπευσε περίπου το 6% των συνολικών πωλήσεων τσιμέντου του Ομίλου. Προκειμένου να αντισταθμιστεί έστω και μερικώς η ισχνή εγχώρια ζήτηση, ο Όμιλος συνέχισε να εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των Ελληνικών εργοστασίων, επωφελούμενος των χαμηλών θαλάσσιων ναύλων και του ενισχυμένου δολαρίου, αντιμετωπίζοντας όμως όλο και πιο έντονο διεθνή ανταγωνισμό. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 2016 ανήλθε σε €261,3 εκ. και ήταν χαμηλότερος κατά 2.8% σε σύγκριση με το 2015. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €36,4 εκ. από €44,8 εκ. το 2015, παρουσιάζοντας μείωση 18.9% έναντι του προηγούμενου έτους. 

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η κατασκευαστική δραστηριότητα παρουσίασε τοπικές διαφορές, με άνοδο της ζήτησης στα κεντρικά Βαλκάνια, αλλά πτώση ανατολικά και δυτικά. Συνολικά οι όγκοι των πωλήσεων παρουσίασαν αύξηση, αλλά τα επίπεδα των τιμών κατά μέσο όρο μειώθηκαν. Η συνεισφορά της περιοχής έχει αποτελέσει σταθερό πυλώνα της κερδοφορίας του Ομίλου τα τελευταία χρόνια, παρόλο που η ζήτηση κινείται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα της δυναμικότητας των εργοστασίων. Ο κύκλος εργασιών το 2016 παρουσίασε μείωση 2% και ανήλθε σε €204,3 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη εμφάνισαν οριακή βελτίωση 0.8% και ανήλθαν σε €56,2 εκ., βελτιώνοντας το περιθώριο λειτουργικού κέρδους (EBITDA margin) σε 27,5% από 26,8% το 2015.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου το 2016 αυξήθηκε κατά 5% περίπου και η παραγωγή των εργοστασίων μας επανήλθε σε υψηλά επίπεδα. Έχοντας ολοκληρώσει τις επενδύσεις για δυνατότητα τοπικής άλεσης και χρήση στερεών καυσίμων (το Νοέμβριο 2016 ολοκληρώθηκε η επένδυση και στον τρίτο κλίβανο), εξασφαλίσαμε ενεργειακή επάρκεια για πλήρη λειτουργία και σημαντική μείωση κόστους παραγωγής. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα. Αρνητική επίδραση είχε η κατά πάνω από 50% υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας εντός του 2016, η οποία μεταξύ άλλων οδήγησε και σε έντονη μεταβλητότητα των τιμών στην αγορά. Συνολικά τα αποτελέσματα της Αιγύπτου το 2016 βελτιώθηκαν σημαντικά, καθώς ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 28,3% σε τοπικό νόμισμα, ενώ αυξήθηκε κατά 3,5% σε Ευρώ, φθάνοντας τα €249,2 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €40,8 εκ., υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το 2015 που ήταν €15 εκ. 
Στην Τουρκία, η Adocim στην οποία συμμετέχει κατά 50% ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επωφελήθηκε της αυξημένης ζήτησης για δημόσια και ιδιωτικά έργα. Τα καθαρά κέρδη της θυγατρικής μας εταιρίας τα οποία αναλογούν στον Όμιλο, ανήλθαν σε €3,6 εκ. το 2016, έναντι €4,0 εκ. το 2015 επηρεασμένα αρνητικά από την υποτίμηση της Τουρκικής Λίρας κατά 14% το 2016. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Κάνοντας πράξη τη στρατηγική του για γεωγραφική διαφοροποίηση, ο Όμιλος το 3ο τρίμηνο του 2016 επέκτεινε τις δραστηριότητές του στη Νότια Αμερική, επενδύοντας στην τσιμεντοβιομηχανία Cimento Apodi στη Βραζιλία, ενώνοντας τις δυνάμεις του με ισχυρούς τοπικούς εταίρους. Η Cimento Apodi διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Quixeré, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2015 και μία μονάδα άλεσης τσιμέντου στο λιμάνι του Pecém, κοντά στην πόλη Fortaleza, η οποία λειτουργεί από το 2011. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της ξεπερνά τους 2 εκ. τόνους τσιμέντου ετησίως. Με την επένδυση αυτή ύψους €99,1 εκ. ο Όμιλος TITAN εισέρχεται σε μία αγορά η οποία παρά την κρίση που διανύει, παρουσιάζει ελκυστικές προοπτικές μεσοπρόθεσμα. Η συμμετοχή ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2016 ήταν επουσιώδης.

Οι επενδυτικές δαπάνες το 2016, πέραν των εξαγορών, ανήλθαν σε €151 εκ. έναντι €173 εκ το 2015. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και σε έργα για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων στην Αίγυπτο. Ο Όμιλος βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος με δαπάνες που ξεπέρασαν τα €320 εκ. τη διετία 2015-2016, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Το 2016 οι ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €125 εκ. έναντι €64 εκ. το 2015, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης των λειτουργικών κερδών, EBITDA, κατά €62 εκ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του 2016 διαμορφώθηκε στα €661 εκ., υψηλότερος κατά €39 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2015. Η αύξηση του δανεισμού επηρεάστηκε κυρίως από τις επενδυτικές δαπάνες και από την εξαγορά συμμετοχής στην Cimento Apodi, ενώ θετικός ήταν ο αντίκτυπος της υποτίμησης της Αιγυπτιακής Λίρας από την αποτίμηση των δανείων τοπικού νομίσματος σε ευρώ. 

Τον Ιούνιο του 2016, η TITAN GLOBAL FINANCE Plc (TGF) εξέδωσε ομολογιακό δάνειο ονομαστικής αξίας €300 εκ., 5-ετούς διάρκειας, με ετήσιο επιτόκιο 3,5%. Από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, €197 εκ. χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά ομολογιών έκδοσης της TGF λήξης Ιανουαρίου 2017. Τα υπόλοιπα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων του Ομίλου.

Στις 7 Ιουνίου του 2016, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάνα ως «ΒΒ» διατηρώντας τη θετική προοπτική του εστιάζοντας στην ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου.

Το 2016 η Εταιρία προχώρησε σε αγορά ιδίων μετοχών με συνολική αξία κτίσης €25,2 εκ. Στις 31/12/2016 η Μητρική Εταιρία κατείχε συνολικά 3.871.677 ίδιες κοινές μετοχές επί συνόλου 77.063.568 κοινών μετοχών και 85.514 ίδιες προνομιούχες μετοχές επί συνόλου 7.568.960 προνομιούχων μετοχών. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις 19 Ιανουαρίου 2017, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου TITAN Global Finance PLC αποπλήρωσε στη λήξη τους τις εγγυημένες ομολογίες ετήσιου επιτοκίου 8,75% ύψους €88 εκ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2017 διαγράφονται θετικές, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις που διαγράφονται διεθνώς. Στην παρούσα συγκυρία, η αγορά των ΗΠΑ παραμένει η ισχυρότερη πηγή ανάπτυξης και κερδοφορίας του Τιτάνα. 

Η ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, καθώς οι μεσοπρόθεσμες τάσεις εμφανίζονται θετικές. Η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) των ΗΠΑ εκτιμά ότι η ζήτηση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 3,6% κατά μέσο όρο το 2017 και υψηλότερα στις ανατολικές πολιτείες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αναμένοντας αύξηση και από τις τρεις κύριες πηγές ζήτησης, οικιστικά ακίνητα, ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα και δημόσια έργα. Η άνοδος της ζήτησης σε συνδυασμό με τα οφέλη από το πρόγραμμα επενδύσεων που έχει πρόσφατα υλοποιήσει ο Όμιλος, ισχυροποιούν τη θέση του Τιτάνα στην αγορά και επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων. 

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κυμανθεί σε επίπεδα αντίστοιχα ή κάπως χαμηλότερα του 2016. Τα σχεδιαζόμενα έργα υποδομών δε φαίνονται ικανά να αναπληρώσουν μέσα στο 2017 το κενό που αφήνει η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων. Όσον αφορά στην ιδιωτική οικοδομή, η οποία παραδοσιακά αποτελούσε την κύρια πηγή ζήτησης, οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές. Κατά συνέπεια, η παραγωγή τσιμέντου στην Ελλάδα και το 2017 αναμένεται να συνεχιστεί να διοχετεύεται κατά το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς, παρά την εντεινόμενη ανισορροπία προσφοράς/ζήτησης. 

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου έχει παρουσία ο Όμιλος εκτιμάται ότι γενικά θα κινηθεί σε επίπεδα ανάλογα του 2016. Η ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από πολιτική αστάθεια και οικονομική δυσπραγία. Αν και η κατασκευαστική δραστηριότητα έχει σημειώσει άνοδο σε ορισμένες χώρες της περιοχής, γενικότερα στερείται δυναμικής.

Η υιοθέτηση από την Αίγυπτο ενός εκτενούς προγράμματος εξυγίανσης και μεταρρυθμίσεων, παράλληλα με την υποτίμηση του νομίσματος κατά πάνω από 50%, δημιουργεί βραχυχρόνια ανισορροπίες και δυσκολίες. Ωστόσο, θέτει τις βάσεις για διατηρήσιμη μακροχρόνια ανάπτυξη. Παρά τις αβεβαιότητες και τις άμεσες προκλήσεις, η ζήτηση δομικών υλικών το πιθανότερο είναι να επιδείξει ανθεκτικότητα , λόγω των αναγκών του συνεχούς αυξανόμενου πληθυσμού, τις τάσεις αστικοποίησης, καθώς και την πραγματοποίηση μεγαλόπνοων δημόσιων έργων. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχοντας ολοκληρώσει τα έργα για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά καύσιμα εξασφάλισε ενεργειακή επάρκεια, βελτιώνοντας τα κοστολόγια παραγωγής και τις επιδόσεις των εργοστασίων του. Με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό του κόστους και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, προχωρά σε επενδύσεις και για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. 

Στην Τουρκία, έπειτα από χρόνια συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης και παράλληλης ανόδου του κλάδου κατασκευών, εκτιμάται ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα σε συνδυασμό με το υφιστάμενο υπερβάλλον παραγωγικό δυναμικό, θα επηρεάσουν αρνητικά τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας. 

Στη Βραζιλία, η πολιτική και οικονομική κρίση είναι ακόμη αισθητή. Μετά από μείωση πάνω από 10% το 2016, εκτιμάται ότι η ζήτηση τσιμέντου θα αρχίσει να σταθεροποιείται εντός του 2017. 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Το 2016 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» μειώθηκε κατά 3,9% στα €262,5 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €30,1 εκ. από €43,8 εκ. το 2015. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) ανήλθαν το 2016 σε €16,8 εκ. έναντι €60,1 εκ. το 2015 και συμπεριλαμβάνουν μερίσματα €29 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού ενώ το 2015 το αντίστοιχο ποσό ήταν €55 εκ.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε δέκα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

23.03.2017