24/2/2009

Αποτελέσματα Έτους 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

O κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν κατά το 2008 ανήλθε σε €1.578 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διολίσθησαν κατά 11% και έφθασαν τα €380 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε €208 εκ., χαμηλότερα κατά 13%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,53 έναντι €2,84 κατά το περασμένο έτος.

Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα είχε αυξηθεί κατά 8% και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 10%

Η μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη κατάρρευση της ζήτησης για δομικά υλικά στις ΗΠΑ, στη μείωση για δεύτερη συνεχή χρονιά της  κατανάλωσης τσιμέντου στην Ελλάδα και στην  εκτόξευση των τιμών των στερεών καυσίμων. Η μείωση αυτή εν μέρει μόνο αντισταθμίστηκε από τη θετική επίδραση των εξαγορών στην Αίγυπτο και στην Τουρκία και από την άνοδο της κατανάλωσης τσιμέντου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Αίγυπτο.

εκ.
4ο τρ. 2008
4ο τρ. 2007
% μεταβολής
2008
 
2007
% μεταβολής
Κύκλος εργασιών
 
395
353
12%
1.578
 
1.497
5%
Λειτ. κέρδη (EBITDA)
91
84
8%
380
428
(11%)
Κέρδη προ φόρων
31
52
(41%)
210
300
(30%)
Καθαρά κέρδη *
45
46
(3%)
208
240
(13%)
 

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

Η πολύ περιορισμένη φορολογική επιβάρυνση της περιόδου οφείλεται στη μικρότερη συμμετοχή στη κερδοφορία του Ομίλου κερδών που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, καθώς και σε έκτακτα γεγονότα, όπως:
  • η μερική αντιστροφή (€10,7 εκ.) της πρόβλεψης που είχε σχηματίσει η Εταιρία για την εκ των υστέρων φορολόγηση στην Ελλάδα των ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών του 2003 και του 2004 
  • η μείωση της αναβαλλόμενης φορολογίας στην Ελλάδα κατά €6,6 εκ.,  λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων κατά μία ποσοστιαία μονάδα κατ’ έτος από το 2010 έως το 2014, και
  • η εφ’ άπαξ επιστροφή φόρων στη Βουλγαρία ( €5,3 εκ).
Στην Ελλάδα, η ζήτηση δομικών υλικών παρουσίασε ήπια σταδιακή μείωση, η οποία έγινε πιο αισθητή στο τέλος του έτους, ενώ το κόστος καυσίμων έφθασε σε πρωτοφανή επίπεδα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας, η οποία ανήλθε σε  €168 εκ., χαμηλότερη κατά 13% έναντι του περασμένου έτους.
 
Στις ΗΠΑ, η συνεχιζόμενη επιδείνωση της αγοράς κατοικίας επηρέασε έντονα αρνητικά τη ζήτηση όλων των προϊόντων του Ομίλου. Η Ένωση Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών δημοσίευσε προσωρινά στοιχεία πτώσης της κατανάλωσης τσιμέντου κατά 15% το 2008, ενώ στην ιδιαίτερα σημαντική για τον Όμιλο Πολιτεία της Φλόριντα η πτώση αγγίζει το 26%. 
Η λειτουργική κερδοφορία στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 60% σε ευρώ κι έφθασε τα  €43 εκ.

Στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, η λειτουργική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 8% σε €105 εκ., χάρη στη σημαντικά υψηλότερη ζήτηση και παραγωγή τσιμέντου στη Βουλγαρία και τη Σερβία, καθώς και στην αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου στην Αλβανία. Ο Όμιλος υπέγραψε σύμβαση με τις εταιρίες IFC και EBRD προκειμένου να συμμετάσχουν με ποσοστό 20% η καθεμία στο υπό ανέγερση εργοστάσιο τσιμέντου στην Αλβανία, η έναρξη λειτουργείας του οποίου προβλέπεται στις αρχές του 2010.
 
Στην Ανατολική Μεσόγειο, η λειτουργική κερδοφορία υπερδιπλασιάστηκε και ανήλθε σε  €64 εκ. ως αποτέλεσμα κυρίως της δυναμικής ενίσχυσης της παρουσίας του Ομίλου στην Αίγυπτο και της εξαγοράς στην Τουρκία. Στην Αίγυπτο συνεχίστηκε η θετική συγκυρία του οικοδομικού κλάδου, ενώ θετική ήταν η συνεισφορά της Τουρκίας στην κερδοφορία του Ομίλου, παρά την κάμψη της αγοράς.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Παρά το ξέσπασμα της πρωτοφανούς κρίσης και τις αναπόφευκτες επιπτώσεις του οικονομικού κύκλου στη ζήτηση δομικών υλικών, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παραμένει επικεντρωμένος στην υλοποίηση της στρατηγικής του. Στα ανωτέρω πλαίσια, το 2008 επενδύθηκαν σχεδόν €673 εκ. Στις σημαντικότερες επενδύσεις συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:
  • Εξαγορά του υπόλοιπου 50% των δραστηριοτήτων της Αιγύπτου
  • Εξαγορά του 50% της Adocim Cimentο Beton Sanayi ve Ticaret A.S. στην Τουρκία
  • Εξαγορά επιπλέον ποσοστού 22% της θυγατρικής στη Σερβία
  • Ανέγερση νέου εργοστασίου παραγωγικής ικανότητας 1.5 εκατομμυρίων τόνων στην Αλβανία
  • Κατασκευή δεύτερου κλιβάνου παραγωγικής ικανότητας 1,5 εκατομμυρίων τόνων στο εργοστάσιο Beni Suef στην Αίγυπτο
  • Εξαγορά της Δομικής Μπετόν στην Ελλάδα και επέκταση της καθετοποίησης στο σκυρόδεμα και τα αδρανή υλικά
  • Επενδύσεις περιβαλλοντολογικού χαρακτήρα, με έμφαση στην καύση εναλλακτικών καυσίμων και αποβλήτων και στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2
Το σημαντικό αυτό επενδυτικό πρόγραμμα οδήγησε σε αύξηση κατά €545 εκ. από την αρχή του έτους του καθαρού δανεισμού του Ομίλου, που έφθασε τα €1.114 εκ.
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2009

Οι προοπτικές για το 2009 επηρεάζονται από τη λαίλαπα της κρίσης στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.  Είναι προφανές,  ότι η κρίση αυτή επηρεάζει και τις επιδόσεις της «πραγματικής» οικονομίας.  Αναμένεται ύφεση στις αναπτυγμένες αγορές και σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες. Στο ρευστό και ευμετάβλητο αυτό περιβάλλον είναι αρκετά δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για το 2009.

Ο κόσμος αλλάζει και ο Ομιλος Τιτάν προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα.  Οι προτεραιότητες για το 2009, εστιάζονται στην παραγωγή θετικών χρηματικών ροών που θα χρησιμοποιηθούν για να μειωθεί ο δανεισμός, στη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και στον περιορισμό των νέων κεφαλαιουχικών δαπανών.  Παράλληλα συνεχίζει η επένδυση στην  κατασκευή των δύο νέων γραμμών παραγωγής, στην Αλβανία και Αίγυπτο, η λειτουργία των οποίων θα έχει θετική επίπτωση στα αποτελέσματα από το 2010 και θα προσδώσει αξία για τους μετόχους του Ομίλου.

Στο βαθμό που οι τιμές  των στερεών καυσίμων διατηρήσουν την πτωτική τους πορεία κατά  τη διάρκεια του 2009, τούτο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κόστους παραγωγής, εκτονώνοντας εν μέρει, την πίεση που ασκεί η συρρίκνωση της ζήτησης επί της κερδοφορίας του Ομίλου.
 
Στις ΗΠΑ, για το 2009 η  Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association) προβλέπει περαιτέρω μείωση στην κατανάλωση τσιμέντου κατά 13%, συνυπολογίζοντας και την εκτιμώμενη  επίπτωση των μέτρων τόνωσης της αγοράς κατοικίας και των έργων υποδομής που έχει εξαγγείλει η Αμερικανική κυβέρνηση. 

Η πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Πρωτοδικείου της Νότιας Φλόριντα, η οποία ανατρέπει την απόφαση του Εφετείου και ακυρώνει και πάλι όλες τις άδειες λατομικής εξόρυξης στην περιοχή του Lake Belt,  βρίσκει την εταιρία του Ομίλου Titan America  καλά προετοιμασμένη να συνεχίσει την παραγωγή στο εργοστάσιο Pennsuco  και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της,  που είναι άλλωστε μειωμένες λόγω της συγκυρίας. Ως εκ τούτου , η απόφαση δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά τη διάρκεια του έτους.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός μείωσης της ζήτησης για δομικά υλικά εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί λόγω της ύφεσης στην αγορά κατοικίας. Η ενδεχόμενη αύξηση των δαπανών για υποδομές, εν μέρει μόνο αντισταθμίζει την πτώση της κατά πολύ μεγαλύτερης στεγαστικής αγοράς.

Οι μέχρι σήμερα αναπτυσσόμενες αγορές δομικών υλικών στη Νοτιανατολική Ευρώπη εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθούν απότομα. Πιθανή θεωρείται η μείωση της ζήτησης.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση προβλέπεται να συνεχίσει ν’ αυξάνεται, αν και με πιο ήπιους ρυθμούς. Η θυγατρική του Ομίλου προετοιμάζεται για την έναρξη λειτουργίας της νέας γραμμής παραγωγής στο Beni Suef στο τελευταίο τρίμηνο του 2009.
 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €549 εκ. αυξημένος κατά 2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στα €148 εκ., μειωμένα κατά 13%, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση των βασικών στοιχείων κόστους, με κυρίαρχο τα στερεά καύσιμα . Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 106 εκατ., μειωμένα κατά 11%, σε σχέση με το 2007.

Το Δ.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου 2009, τη διανομή μερίσματος ύψους €0,42 ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα είναι κατά 44% λιγότερο από αυτό του 2007 και αντανακλά την προτεραιότητα που θέτει ο Όμιλος στην εξασφάλιση της κατά το δυνατόν μέγιστης ρευστότητας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 2009.  

Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν επιδίωξε να συνδυάσει την λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2008 πούλησε 17,2 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 5,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, περισσότερο από 18,5 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: www.titan-cement.com
 
Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.