1/3/2012

Αποτελέσματα Έτους 2011

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2011 ανήλθε σε €1.091 εκ., σημειώνοντας μείωση 19% σε σύγκριση με το 2010. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 23% στα €243 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα €11 εκ., μειωμένα  κατά 89% σε σύγκριση με το 2010.

Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην κατάρρευση του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, στην καθήλωση της οικοδομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όπως και στην επίδραση της τρέχουσας δύσκολης συγκυρίας στην αγορά της Αιγύπτου. Στον αντίποδα, σταθερή ήταν  η συνεισφορά των αναπτυσσόμενων αγορών της Νοτιανατολικής Ευρώπης, και θετική αυτή της Τουρκίας. 

Πέραν της δυναμικής των αγορών, σημαντική ήταν και η επίπτωση των υψηλότερων τιμών των καυσίμων στην αύξηση του κόστους παραγωγής, ενώ  θετική ήταν η συνεισφορά της αυξημένης διάθεσης δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Αρνητική επίδραση στα τελικά αποτελέσματα του Ομίλου είχε επίσης η ενδυνάμωση του ευρώ κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία οδήγησε σε αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές που περιόρισαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά €13 εκ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών θα είχε μειωθεί κατά 16% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 19%.

Το 4ο τρίμηνο του 2011 ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 22%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  υποχώρησαν κατά  58% ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από  τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία ύψους €42 εκ., έναντι κερδών € 5 εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2010.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου επιβαρύνθηκαν κατά €19 εκ. λόγω απομείωσης περιουσιακών στοιχείων και κατά €9 εκ. από το κόστος της υλοποίησης διετούς σχεδίου αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του Ομίλου.

€ εκ.4ο τρ. 20114ο τρ. 2010% μεταβ.20112010% μεταβ
  Κύκλος εργασιών   252,5 322,0   (21,6%)   1.091,4   1.350,5   (19,2%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 22,8 54,8 (58,3%) 242,7 315,1 (23,0%)
Κέρδη προ φόρων (36,7) 11,5   37,7 130,0 (71,0%)
Καθαρά κέρδη * (41,9) 4,8   11,0 103,1 (89,3%)

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ειδικότερα, όσον αφορά στην πορεία εργασιών ανά γεωγραφικό τομέα:

Στην Ελλάδα, ο κατασκευαστικός κλάδος έχει καταρρεύσει. Οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν μειωθεί κατά περίπου 70% από το 2006, ενώ ταυτόχρονα οι συνεχείς περικοπές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η αδυναμία του Δημοσίου να εξοφλήσει τις οφειλές του, έχουν οδηγήσει σε πάγωμα τον τομέα της κατασκευής υποδομών.

Στην κατακόρυφη πτώση της εγχώριας αγοράς, το 2011 προστέθηκε και η αδυναμία πραγματοποίησης των προγραμματισμένων εξαγωγών τσιμέντου προς  χώρες της Βόρειας Αφρικής, λόγω των κοινωνικών αναταραχών που επικράτησαν στην περιοχή.

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων και των εξαγωγών, ανήλθε σε €269 εκ, χαμηλότερος κατά 39% σε σύγκριση με το 2010. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε €35 εκ.,  εμφανίζοντας πτώση 60%. 

Στις ΗΠΑ, ο κλάδος κατασκευών παρέμεινε σε βαθειά ύφεση για μία ακόμη χρονιά. Η άνοδος του δημόσιου χρέους και η αβεβαιότητα για τη δημοσιονομική εξυγίανση σε συνδυασμό με την περιορισμένη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών για ουσιαστική βελτίωση της οικονομίας,  παρεμπόδισαν την ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου.

Υπό τις τρέχουσες εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, ο κύκλος εργασιών του Τομέα των ΗΠΑ παρουσίασε μικρή μείωση και ανήλθε σε €304 εκ., ενώ σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων (EBITDA) καταγράφηκαν ζημίες ύψους €6 εκ.

Στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, η οικονομική ανάκαμψη έχει αρχίσει  να επιδρά θετικά σταδιακά και στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Οι πωλήσεις τσιμέντου παρουσίασαν συνολικά ελαφρά άνοδο σε όγκο, αλλά η αύξηση των τιμών των καυσίμων και η ένταση του ανταγωνισμού, συμπίεσαν τα περιθώρια κέρδους στην περιοχή. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2% σε €241 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 1% φθάνοντας τα €86 εκ. 

Στην Αίγυπτο, η πολιτική αβεβαιότητα και οι κοινωνικές αναταραχές επηρέασαν την οικονομία της χώρας συμπαρασύροντας και τον κλάδο των κατασκευών. Πέραν της μείωσης της εγχώριας ζήτησης, η έναρξη λειτουργίας νέων εργοστασίων τσιμέντου διαμόρφωσε την προσφορά σε επίπεδα υψηλότερα της τρέχουσας ζήτησης και επηρέασε αρνητικά τις τιμές στην αγορά. Αντιθέτως στην Τουρκία η ανοδική πορεία της οικονομίας οδήγησε σε ανάπτυξη τον κλάδο κατασκευών. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ανατολικής Μεσογείου περιορίστηκε κατά 23% σε €278 εκ., εν μέρει και λόγω της ανατίμησης του ευρώ έναντι της αιγυπτιακής και της τουρκικής λίρας. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 7% σε €128 εκ., παρά την ενίσχυση τους κατά €26 εκ. λόγω της αναγνώρισης απαίτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς κατανάλωσης αργίλου στην Αίγυπτο.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για συγκράτηση των δαπανών, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης του Ομίλου παρουσίασαν το 2011 μείωση 6% έναντι του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε €122 εκ. 

Με στόχο την περαιτέρω μείωση του σταθερού κόστους, το 2011 ο Όμιλος ξεκίνησε την εφαρμογή διετούς σχεδίου αναδιοργάνωσης , με προσδοκώμενα οφέλη  €26 εκ. σε ετήσια βάση. Το κόστος υλοποίησης του σχετικού πλάνου επιβάρυνε κατά €12 εκ. τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του 2011. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν  κατά 6% σε σύγκριση με το 2010, φθάνοντας τα €66 εκ., αύξηση που οφείλεται κυρίως στην άνοδο των επιτοκίων και στο κόστος σύναψης νέων δανειακών γραμμών. Το 2011 ο Όμιλος προέβη σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου που έληγε τον Απρίλιο του 2012, με δύο νέα τετραετούς διάρκειας κοινοπρακτικά δάνεια που λήγουν το 2015. Στο τέλος του 2011, το σύνολο των αχρησιμοποίητων μακροπρόθεσμων δανειακών γραμμών και μετρητών κάλυπταν 3,2 φορές το βραχυπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου.

Η εστίαση του ΤΙΤΑΝΑ στην αυστηρή ιεράρχηση των επενδύσεων και στη συγκράτηση του κεφαλαίου κίνησης επέτρεψε κατά το 2011 τη δημιουργία €206 εκ. ελεύθερων ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες.  Ως εκ τούτου, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε περαιτέρω κατά €69 εκ. εντός του 2011 και διαμορφώθηκε στα €708 εκ. στο τέλος του έτους. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, ο καθαρός δανεισμός έχει μειωθεί κατά  €406 εκ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το 2011 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ περιορίστηκαν περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδύσεων στην Αίγυπτο και στην Αλβανία. Συνεπώς οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις, εξαιρουμένων των εξαγορών, ανήλθαν σε €58 εκ, μειωμένες κατά 33% σε σχέση με το 2010. 

Το Φεβρουάριο 2011 η εταιρία του Ομίλου «ΙΩΝΙΑ Ανώνυμος Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Ειδών Πορσελάνης» προέβη στη σύναψη συμφωνίας για τη μεταβίβαση του εμπορικού σήματος ΙΩΝΙΑ και την πώληση ορισμένων εμπορευμάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων στην “YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου και Υιός Α.Ε.». Στη συνέχεια η ανωτέρω εταιρία λύθηκε και εντός του 2011 ολοκληρώθηκε η εκκαθάρισή της.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ  31/12/2011

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011 που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρίας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012

Στην Ελλάδα, η ανάσχεση της πτωτικής τάσης στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα και η προσδοκώμενη επανεκκίνηση των επενδύσεων και των δημοσίων έργων δεν είναι ορατές προς το παρόν.  Εκτιμάται ότι η ζήτηση για τα προϊόντα μας θα σημειώσει περαιτέρω ουσιαστική μείωση το 2012, και θα κυμανθεί περίπου στο ¼ του προ πενταετίας επιπέδου. Η διατήρηση σε λειτουργία του υπερβάλλοντος εγκατεστημένου δυναμικού παραγωγής τσιμέντου στη χώρα συναρτάται άμεσα με την αύξηση των εξαγωγών, στο βαθμό που η επαπειλούμενη αύξηση του κόστους ενέργειας επιτρέπει τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τους.

Στις ΗΠΑ, η  Ένωση Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών εκτιμά ότι η κατανάλωση τσιμέντου το 2012 θα αυξηθεί μόλις κατά 1,3% από τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ετών. Ωστόσο, πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι έχει αρχίσει η πορεία ανάκαμψης της αγοράς.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η οικονομική ανάπτυξη, αναμένεται να μεταφραστεί προοδευτικά σε αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου.

Στην Τουρκία, η οικοδομική δραστηριότητα αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται και το 2012. Στην Αίγυπτο,  παρά την μεταβατική περίοδο την οποία διανύει η χώρα πολιτικά, τις κοινωνικές αναταραχές και την επακόλουθη οικονομική αβεβαιότητα, οι εκτιμήσεις για την ζήτηση τσιμέντου παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες.

Στα πλαίσια των συνθηκών που επικρατούν ο Όμιλος εξακολουθεί να εστιάζει τις προσπάθειές του κυρίως στην ενίσχυση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του και την συμπίεση των δαπανών. Η εν εξελίξει διετής αναδιοργάνωση των λειτουργιών του διεθνώς, αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικά ωφέλη στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, όπως και η συνεχής προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά.

Παρά τις οικονομικές προκλήσεις, σταθερή παραμένει η προσήλωση  του ΤΙΤΑΝΑ στην επίτευξη  των μακροχρόνιων στρατηγικών στόχων του και  στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στα πλαίσια της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο τσιμέντου CSI (Cement Sustainability Initiative), όπου έχει εκλεγεί να συν-προεδρεύσει το 2012.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών της « Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» ανήλθε το 2011 σε €217 εκ.,  μειωμένος κατά 41%, σε σύγκριση με το 2010, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €41 εκ., μειωμένα κατά 53%, αντικατοπτρίζοντας την καταβαράθρωση της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας της εγχώριας αγοράς.

Τα καθαρά αποτελέσματα του 2011 κατέγραψαν ζημίες ύψους €13 εκ. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρίας έχουν επιβαρυνθεί με €0,3 εκ. διαφορά ποσού μεταξύ της επιβάρυνσης €2,3 εκ. που προέκυψε από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2008 και 2009 και της πρόβλεψης που είχε σχηματίσει για τις χρήσεις αυτές η Εταιρία.

Το Δ.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ λαμβάνοντας υπόψιν τις ζημίες που κατέγραψε η Εταιρία το 2011 και τις δυσμενείς προοπτικές για το 2012 αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαΐου 2012, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011. Διακόπτεται, ως εκ τούτου, μία παράδοση αδιάλειπτης διανομής μερίσματος που κράτησε 58 συναπτά έτη, από το 1953 μέχρι το 2010.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2011 πούλησε 15,3  εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,7 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 10,9 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

01.03.2012

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων