21/3/2019

Αποτελέσματα Έτους 2018

Το 2018 ήταν ένα ακόμα έτος σταθερών, θετικών επιδόσεων για τον Τιτάνα. Ο Όμιλος συνέχισε την πορεία του, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που συνεχίζουν να προσφέρουν αγορές όπως αύτη των ΗΠΑ και αντιμετωπίζοντας με επιτυχία προκλήσεις σε κάποιες από τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, όπου επικρατεί υποτονική ζήτηση και πιέσεις στα περιθώρια κέρδους. Ταυτόχρονα, παρέμεινε προσηλωμένος στον μακρόπνοο στόχο για ισόρροπη, υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, ενστερνιζόμενος την αλλαγή και την καινοτομία και επιταχύνοντας τους ρυθμούς του σε αυτή την κατεύθυνση.
 
Το 2018 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €1.490,1 εκ., σημειώνοντας οριακή μείωση 1% σε σύγκριση με το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 5% στα €259,7 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €53,8 εκ., αυξημένα κατά 26% σε σύγκριση με το 2017. 

Το 4ο τρίμηνο του 2018 όλα τα λειτουργικά μεγέθη κατέγραψαν  αύξηση , συνεχίζοντας τη βελτίωση των επιδόσεων που άρχισε να καταγράφεται από τα μέσα του έτους. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητας βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2017, εκτός από τον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου. Συνολικά ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,5% και ανήλθε σε €388,2 εκ., τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,6% και ανήλθαν σε €62,8 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €3,6 εκ. έναντι €9,6 εκ. το 2017. 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 7η Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος €0,15 ανά μετοχή έναντι €0,05 ανά μετοχή το περασμένο έτος. Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία.

€εκ. 2018 2017 % μεταβολής 4ο τρ. 2018 4ο τρ. 2017 % μεταβολής
Κύκλος εργασιών 1.490,1 1.505,8 (1%) 388,2 361,3 7,5%
Λειτουργικά κέρδη 259,7 273,4 (5,0%) 62,8 58,9 6,6%
             
Καθαρά κέρδη * 53,8 42,7 26,2% 3,6 9,6 (62,3%)

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Αμερική υπήρξε και το 2018 η κυριότερη πηγή κερδοφορίας του Ομίλου. Τόσο η οικονομική ανάπτυξη όσο και η αύξηση του πληθυσμού που καταγράφεται στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Τιτάνας, έχουν αυξήσει τη ζήτηση για κατοικίες και εμπορικά ακίνητα, με παράλληλη ανάπτυξη των υποδομών σε επίπεδα πάνω από το μέσο όρο που σημειώνει συνολικά η χώρα. Το 2018 η βελτίωση αποτελεσμάτων που παρουσίασε η Φλόριντα, αντισταθμίστηκε από τη χαμηλότερη κερδοφορία στις Μεσο-ανατολικές πολιτείες που επηρεάστηκαν από παρατεταμένα δυσμενή καιρικά φαινόμενα και την αύξηση του ανταγωνισμού στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. Σε δολάρια ΗΠΑ ο κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων στην Αμερική βελτιώθηκε κατά 3% και υπερέβη το όριο του $1 δισ. ($1,015 εκ.) και τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σταθερά. Σε Ευρώ, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €860,1 εκ. παρουσιάζοντας μείωση 1,5% και τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €177,9 εκ., μειωμένα κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2017. 

Στην Ελλάδα, το 2018 η οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη μεγάλων έργων υποδομής διολίσθησε στο επόμενο έτος.  Θετικές τάσεις σημείωσε η ζήτηση σε περιοχές τουριστικής ανάπτυξης, στο σύνολό της όμως η ιδιωτική οικοδομή παρέμεινε υποτονική. Κατά τη διάρκεια του 2018 τα λειτουργικά περιθώρια συμπιέστηκαν από το υψηλότερο κόστος ενέργειας, που δεν ήταν δυνατό να μετακυληθεί στην αγορά. Οι εξαγωγές τσιμέντου κινήθηκαν κοντά στα επίπεδα του 2017, με κύριο προορισμό τις ΗΠΑ. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 2018 ανήλθε σε €237,1 εκ. και ήταν χαμηλότερος κατά 4,7% σε σύγκριση με το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €10,9 εκ. από €18,3 εκ. το 2017, παρουσιάζοντας πτώση €7,4 εκ. έναντι του προηγούμενου έτους. 

Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσαν αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και βελτίωση αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της ήπιας οικονομικής ανάπτυξης που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια η περιοχή. Και εδώ όμως τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την αύξηση του κόστους ενέργειας, το οποίο εν μέρει μπόρεσε να περιοριστεί χάρη στις επενδύσεις για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια. Ο κύκλος εργασιών το 2018 αυξήθηκε κατά 5,7% και ανήλθε σε €238,6 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 4,9% και ανήλθαν σε €59,7 εκ.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του τομέα Ανατολικής Μεσογείου, που συνιστούν οι δραστηριότητες  στην  Αίγυπτο και την Τουρκία,  παρουσίασαν πτώση το 2018. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €154,3 εκ. παρουσιάζοντας πτώση 2,5%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €11,4 εκ. μειωμένα κατά 13,8% σε σύγκριση με το 2017.
Στην Αίγυπτο, η κατανάλωση τσιμέντου ήταν χαμηλότερη κατά περίπου 6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα η λειτουργία νέου εργοστασίου παραγωγικού δυναμικού 12 εκ. τόνων το  2ο τρίμηνο του 2018 αύξησε την ήδη υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά. Συνεπώς, η μείωση του συντελεστή λειτουργίας των εργοστασίων της TITAN Cement Egypt, σε συνδυασμό με την αδυναμία μετακύλισης του υψηλότερου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και των επιπλέον εισφορών ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου, εκμηδένισαν την κερδοφορία.
Στην Τουρκία, τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας παρουσίασαν πτώση, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα συρρικνώθηκε έντονα το 2ο εξάμηνο του έτους υπό τη σκιά της ύφεσης της τουρκικής οικονομίας. Επιπλέον, η διολίσθηση της τουρκικής λίρας κατά 38% έναντι του ευρώ στο έτος και η αύξηση του ενεργειακού κόστους, επηρέασαν περαιτέρω αρνητικά τα αποτελέσματα.  Τα καθαρά αποτελέσματα της θυγατρικής μας στην Τουρκία τα οποία αναλογούν στον Όμιλο για την περίοδο 1/1/2018 – 30/9/2018 , ανήλθαν σε ζημιές ύψους €2,9 εκ. έναντι κερδών €0,5 εκ. το 2017. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Τουρκίας υπολογίζονται με την μέθοδο της καθαρής θέσης έως την 30/9/2018, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2018 υπολογίζονται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.

Στη Βραζιλία η ζήτηση το 2018 εμφάνισε προοδευτικά ενθαρρυντικές τάσεις. Η αγορά σχεδόν σταθεροποιήθηκε έπειτα από  4 χρόνια πτώσης.  Τα αποτελέσματα της κοινοπραξίας Apodi παρουσίασαν βελτίωση κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας. Τα καθαρά αποτελέσματα της θυγατρικής μας εταιρίας τα οποία αναλογούν στον Όμιλο, περιορίστηκαν σε ζημιές ύψους €2,6 εκ. έναντι ζημιών ύψους €9,5 εκ. το 2017. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΣOι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2018 ανήλθαν σε €119 εκ. και ήταν κατά €4 εκ. χαμηλότερες από το 2017. Kατά το ήμισυ περίπου αφορούσαν επενδύσεις στις δραστηριότητες στις ΗΠΑ. Στις επενδύσεις συμπεριλαμβάνονται €12 εκ. εφάπαξ αναδρομική πληρωμή άδειας λειτουργίας του εργοστασίου Beni Suef στην Αίγυπτο.

Μετά την ολοκλήρωση τον Οκτώβριο 2018 των διαδικασιών για την υλοποίηση της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και του Ομίλου Cem Sak, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέχει το 75% της εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S (Adocim), ιδιοκτήτριας ενός σύγχρονου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Τοκάτ-Τουρκίας, παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων τσιμέντου και τριών μονάδων έτοιμου σκυροδέματος.
 
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €148 εκ., υψηλότερες κατά €30 εκ. σε σύγκριση με το 2017, επωφελούμενες από τη σταθεροποίηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2018 διαμορφώθηκε στα €772 εκ., υψηλότερος κατά €49 εκ.  έναντι του καθαρού δανεισμού στις 31.12.2017.

Τον Ιανουάριο του 2018, ολοκληρώθηκε η διάθεση πρόσθετων εγγυημένων ομολογιών ονομαστικής αξίας €100 εκ., από την Titan Global Finance PLC, στο πλαίσιο της έκδοσης ομολογιών €250 εκ. το Νοέμβριο του 2017 με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 2.375%, αυξάνοντας έτσι το συνολικό ποσό ομολογιών λήξεως Νοεμβρίου 2024 σε €350 εκατ.

Τον Νοέμβριο του 2018, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s δημοσίευσε ανανεωμένη έκθεση για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα σε «ΒΒ+» με αρνητική προοπτική. 
Στις 31.12.2018, ο συνολικός αριθμός  ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η Εταιρία ήταν 4.558.481, από τις οποίες, 4.361.171 ήταν κοινές και 197.310 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές. Τα δικαιώματα ψήφου από τις ίδιες κοινές μετοχές που είχε στην κατοχή της η Εταιρία αντιπροσώπευαν ποσοστό 5,66% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

Στις 18.10.2018, ανακοινώθηκε η υποβολή από τη βελγική εταιρία TITAN Cement International S.A. (ΤCI) προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας έναντι νέων μετοχών που θα εκδίδονταν από την TCI, με σχέση ανταλλαγής μίας μετοχής TCI για κάθε μία μετοχή ΤΙΤΑΝ, με σκοπό την εισαγωγή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Εuronext Βρυξελλών, μέσω της TCI η οποία θα γινόταν μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. H TCI επίσης είχε υποβάλει αίτηση για δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Στις 28 Ιανουαρίου 2019 ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι στη δημόσια πρόταση της TCI προσφέρθηκε περίπου το 87% των  κοινών και το 92% των προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ. Συνεπώς η δημόσια πρόταση κατέστη ανενεργή καθώς δεν συμπληρώθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός (90%) των κοινών μετοχών της ΤΙΤΑΝ, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν προσφερθεί στην TCI.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Στις ΗΠΑ, στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, οι τάσεις παραμένουν θετικές για τον κλάδο κατασκευών. Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) εκτιμά ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 2,3% το 2019 και κατά περίπου 1,6% ετησίως το διάστημα 2019-2023.  Ο Τιτάνας είναι ευνοϊκά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχει ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση. 

Στην Ελλάδα, η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων αναμένεται πλέον στο 2ο εξάμηνο του 2019, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για  επαναδραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευών μεσοπρόθεσμα. Εκτιμάται ότι η ζήτηση που συνδέεται με τον τουρισμό θα συνεχίσει να επιδρά θετικά. Στον αντίποδα, οι ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα και το 2019. 

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη οδηγεί σε αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Τα εργοστάσια του Ομίλου λειτουργούν σε επίπεδα χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους και χάρη σε πρόσφατες επενδύσεις αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους με επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των τοπικών κοινωνιών. 

Στην Αίγυπτο, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να συμπιέζονται από την αδυναμία βελτίωσης των τιμών πώλησης βραχυπρόθεσμα, παρά τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους.

Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών σε συνδυασμό με την πίεση στο τραπεζικό σύστημα, θα οδηγήσουν βραχυπρόθεσμα σε σημαντική μείωση της ζήτησης δομικών υλικών. Μακροπρόθεσμα όμως η αγορά παραμένει ελκυστική για τον κλάδο κατασκευών και η Adocim είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να ανταπεξέλθει στην επερχόμενη ύφεση, έχοντας χαμηλό δανεισμό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας. 

Τέλος στη Βραζιλία, η πολιτική σταθερότητα αυξάνει τις προσδοκίες για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης στην αγορά τσιμέντου. Η ζήτηση τσιμέντου στην Βορειοανατολική Βραζιλία όπου δραστηριοποιούμαστε βασίζεται στη δημογραφική αύξηση του πληθυσμού και την ιδιωτική οικοδομή και καταγράφει ήδη θετικές τάσεις από τις αρχές του χρόνου.


ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Το 2018 ο κύκλος εργασιών «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» μειώθηκε κατά 2% στα €229 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €27,2 εκ. από €14,8 εκ. το 2017. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) ανήλθαν το 2018 σε €33,3 εκ. έναντι €13,4 εκ. το 2017 και συμπεριλαμβάνουν μερίσματα €38,5 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού. 
 
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε δέκα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α

Παρουσίαση Αναλυτών