10/11/2011

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το εννεάμηνο του 2011 ανήλθε σε €838,9 εκ., σημειώνοντας  μείωση 18,4% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2010. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 15,5% και έφθασαν τα €219,8 εκ. Tα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους έφθασαν τα €52,9 εκ., μειωμένα κατά 46,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Η επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων το εννεάμηνο, οφείλεται κυρίως στη ραγδαία πτώση της  κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, στην καθήλωση της αγοράς των ΗΠΑ σε πολύ χαμηλά επίπεδα και στην κόπωση που παρουσίασε η αγορά της Αιγύπτου το τρίτο τρίμηνο του έτους. Αρνητική ήταν και η επίδραση του ενεργειακού κόστους στο κόστος παραγωγής,  λόγω της ανοδικής πορείας των τιμών των στερεών και υγρών καυσίμων. Στον αντίποδα, η υψηλότερη συνεισφορά των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Τουρκίας επηρέασαν θετικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου είχε κυρίως η υποτίμηση της αιγυπτιακής  και της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ, η οποία οδήγησε σε €17,7 εκ. αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές στα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών θα είχε μειωθεί κατά 14% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 10,5%.

€ εκ.3ο τρ. 20113ο τρ. 2010% μεταβ.Εννεάμηνο 2011Εννεάμηνο 2010% μεταβ
Κύκλος εργασιών 282,0 347,7   (18,9%) 838,9 1.028,5   (18,4%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 78,5 98,9 (20,6%) 219,8 260,3 (15,5%)
Κέρδη προ φόρων 37,8 29,8 26,8% 74,5 118,5 (37,2%)
Καθαρά κέρδη * 29,5 30,0 (1,7%) 52,9 98,3 (46,2%)

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα συνεχίζεται η πρωτοφανής κατάρρευση  της κατασκευαστικής δραστηριότητας.  Η αυξανόμενη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα για την πορεία της χώρας έχουν ως αποτέλεσμα τη δραματική κάμψη της ζήτησης για δομικά υλικά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εγχώρια αγορά, οι προγραμματισμένες εξαγωγές τσιμέντου προς αγορές της Βόρειας Αφρικής, λόγω των συνθηκών που επικρατούν, δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν. Την πτώση των λειτουργικών αποτελεσμάτων συγκράτησε η διάθεση μέρους του αποθέματος δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που  έχει προκύψει από την υπολειτουργία των εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου.

Η  λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) μειώθηκε κατά 43,3% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2010 και ανήλθε σε €42,7 εκ. 

Στις ΗΠΑ, η κατασκευαστική δραστηριότητα παραμένει καθηλωμένη σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Αν και η  πορεία της οικονομίας  εξελίσσεται θετικά, έστω και με περιορισμένους  ρυθμούς, ο οικοδομικός κλάδος παραμένει σε βαθιά ύφεση.     

Παρά την κατάσταση της κατασκευαστικής αγοράς στις ΗΠΑ, η  εταιρία του Ομίλου Separation Technologies, η οποία έχει αντικείμενο την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία σημειώνοντας άνοδο πωλήσεων. 

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) το εννεάμηνο του 2011 στις ΗΠΑ παρουσίασαν ζημίες ύψους  €4,3 εκ.

Στις χώρες της  Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανάκαμψη των οικονομιών τους αρχίζει να επιδρά θετικά στην κατασκευαστική δραστηριότητα και οι πωλήσεις τσιμέντου παρουσίασαν ελαφρά αύξηση σε όγκο σε σύγκριση με πέρυσι.  Παράλληλα, στη Βουλγαρία ξεκίνησε πρόσφατα η λειτουργία της νέας μονάδας επεξεργασίας και ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων στο χώρο του εργοστασίου, η οποία θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου μας    για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου.

Συνολικά η λειτουργική κερδοφορία στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη παρουσίασε οριακή βελτίωση και ανήλθε σε €73,4 εκ.

Στην Αίγυπτο, οι κοινωνικές αναταραχές επηρεάζουν σταδιακά την οικονομία της χώρας συμπαρασύροντας και τον κλάδο των κατασκευών. Πέραν της μείωσης της εγχώριας ζήτησης, η έναρξη λειτουργίας νέων εργοστασίων  τσιμέντου επηρεάζει τις τιμές στην αγορά και διαμορφώνει την προσφορά σε επίπεδα υψηλότερα της τρέχουσας ζήτησης. Αντιθέτως στην Τουρκία η ανοδική πορεία της οικονομίας οδηγεί σε ταχεία ανάπτυξη τον κλάδο κατασκευών.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου αυξήθηκε κατά 2,4% και ανήλθε σε  €108,1 εκ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε σε €768 εκ. από €1.114 εκ. τον Δεκέμβριο του 2008,  €971 εκ. τον Δεκέμβριο του 2009 και  €777 εκ. στα τέλη του 2010. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011

Εκτιμούμε ότι οι τάσεις που κατέγραψαν οι αγορές μας κατά το εννεάμηνο δεν θα μεταβληθούν ουσιαστικά στο υπόλοιπο του 2011. 

Στην Ελλάδα λόγω της επιδείνωσης του οικονομικού και πολιτικού κλίματος, οι προοπτικές παραμένουν δυσμενείς για τον κλάδο κατασκευών. Στα πλαίσια της αβεβαιότητας για την έκβαση της κρίσης που περνά η χώρα, η ζήτηση δομικών υλικών για ιδιωτικά και δημόσια έργα έχει εξανεμιστεί.

Στις ΗΠΑ, η υποτονική οικονομική ανάπτυξη και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας έχουν διαψεύσει τις προσδοκίες για ουσιαστική ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών βραχυπρόθεσμα.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε συνδυασμό με τη σταδιακή επάνοδο της περιοχής σε αναπτυξιακή τροχιά, αναμένεται να οδηγήσουν προοδευτικά σε αύξηση των πωλήσεων. 

Στην Αίγυπτο,  η πορεία της αγοράς επηρεάζεται από την πτώση της ζήτησης ως συνέπεια των κοινωνικών αναταραχών και της επακόλουθης επιβράδυνσης της οικονομίας..  Στον αντίποδα, στην Τουρκία, η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να συντελέσει σε περαιτέρω ανάπτυξη της ιδιωτικής και δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας.

Στα πλαίσια των συνθηκών που επικρατούν ο Όμιλος εξακολουθεί να εστιάζει τις προσπάθειές του στην ενίσχυση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του και την συμπίεση των δαπανών και του κόστους παραγωγής. 

Παρά τις οικονομικές προκλήσεις, σταθερή παραμένει η προσήλωση  του ΤΙΤΑΝΑ στην επίτευξη  των μακροχρόνιων στρατηγικών στόχων του και  στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στα πλαίσια της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο τσιμέντου CSI (Cement Sustainability Initiative), όπου έχει εκλεγεί να συν-προεδρεύσει τα επόμενα 2 χρόνια. 

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Στη μητρική Εταιρία, ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2011, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη μεγάλη ύφεση της οικοδομικής  δραστηριότητας στην Ελλάδα, 
ανήλθε σε €169,7εκ., μειωμένος κατά 40,8%, ενώ  τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €45,7 εκ. μειωμένα κατά 33,6%. 
Τα καθαρά αποτελέσματα το εννεάμηνο του 2011 ανήλθαν σε €2,9 εκ., μειωμένα κατά 88% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 14 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2010 πούλησε 17,4  εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 13,3 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

10.11.2011

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων