5/3/2015

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2014

Το 2014 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επέστρεψε στην κερδοφορία μετά από δύο ζημιογόνες χρήσεις. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2014 ανήλθε σε €1.158 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 2,7% σε σύγκριση με το 2013. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 2,6% στα €182 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν στα €31 εκ., έναντι ζημιών €36 εκ. το προηγούμενο έτος.

Θετική επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα είχαν η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της αγοράς των ΗΠΑ, η βελτίωση της ελληνικής αγοράς και η καλύτερη απόδοση των αγορών της Τουρκίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον αντίποδα, σημαντική κάμψη σημείωσαν τα αποτελέσματα στην Αίγυπτο, όπου η παρατεταμένη έλλειψη φυσικού αερίου μείωσε κατακόρυφα την παραγωγή των εργοστασίων. Για τον λόγο αυτό, ο Όμιλος πραγματοποιεί στην Αίγυπτο σημαντικές επενδύσεις με στόχο τη χρήση στερεών και δευτερογενών καυσίμων και τη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του παραγωγικού του δυναμικού.

Το καθαρό αποτέλεσμα ενισχύθηκε σημαντικά από την ενδυνάμωση του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ.

Το 4ο τρίμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 6%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 12% ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους ανήλθαν σε €0,4 εκ., έναντι ζημίας €21,5 εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2013.

€ εκ.4o τρ. 20144o τρ. 2013% μεταβολής20142013% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 292,7 276,1 6,0% 1.158,4 1.127,9 2,7%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 34,9 39,9 -12,3% 181,6

186,4

-2,6%
Κέρδη προ φόρων -0,6 -7,3   46,8 -9,4  
Καθαρά κέρδη *            

Σημ: Τα ποσά που αφορούν το 2013 είναι προσαρμοσμένα με βάση την εφαρμογή του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 11, σύμφωνα με το οποίο ο Όμιλος ενσωματώνει πλέον τις οικονομικές καταστάσεις της κοινοπραξίας στην Τουρκία, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 50%, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το 2014 η ελληνική αγορά κατέγραψε αύξηση στην κατανάλωση τσιμέντου συγκριτικά με τα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2013, ως αποτέλεσμα κυρίως της επανεκκίνησης της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων. Ωστόσο, η ιδιωτική κατανάλωση που αποτελεί τον κορμό της οικοδομικής δραστηριότητας παρέμεινε τελείως υποτονική. Ανασταλτικοί παράγοντες στην ανάκαμψη του τομέα ήταν το γενικευμένο κλίμα αβεβαιότητας, καθώς και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα και οι υψηλοί φόροι. Επιπλέον, οι δυσμενείς δημογραφικές συνθήκες σε συνδυασμό με το υψηλό απόθεμα απούλητων κατοικιών έχουν αδρανοποιήσει τη στεγαστική οικοδομική δραστηριότητα.

Η διατήρηση ικανοποιητικού βαθμού λειτουργίας των εργοστασίων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζεται στις εξαγωγικές δυνατότητες, στο πλαίσιο έντονου ανταγωνισμού από χώρες με χαμηλό κόστος ενέργειας και χωρίς περιορισμούς στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι επενδύσεις στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και στη συμπίεση του κόστους της ενέργειας συνεχίστηκαν, επιτρέποντας στον Τιτάνα να παραμείνει μέχρι σήμερα ανταγωνιστικός και να συνεχίσει την εξαγωγική του δραστηριότητα με έντονους ρυθμούς.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 2014 αυξήθηκε κατά 14% και ανήλθε σε €285 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν από τα €14 εκ. το 2013 στα €37 το 2014.

Στις Η.Π.Α. η ζήτηση για δομικά υλικά ανακάμπτει. Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν σε όλο το φάσμα των δομικών υλικών που παράγει, ωθούμενες κυρίως από τον ταχύ ρυθμό ανάπτυξης στη Φλόριντα όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association), η κατανάλωση τσιμέντου στη Φλόριντα αυξήθηκε κατά 18%, κυρίως λόγω της ανέγερσης νέων κατοικιών. Η αύξηση κατανάλωσης τσιμέντου για το σύνολο των Η.Π.Α. συνολικά ήταν 9%.
Η θυγατρική εταιρία του Ομίλου ST Equipment and Technology LLC (STET), η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία. Επιπλέον, η STET συνέχισε να επενδύει στην έρευνα με σκοπό τη βελτίωση της τεχνολογίας που κατέχει στον ευρύτερο τομέα της επεξεργασίας υλικών. Οι Η.Π.Α. αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών του Ομίλου και ένα ταχέως αυξανόμενο μερίδιο της λειτουργικής κερδοφορίας. Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων και οι βελτιωμένες τιμές οδήγησαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών της Titan America, ο οποίος άγγιξε τα €469 εκ., σημειώνοντας άνοδο 14% το 2014. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €46,5 εκ., από €32 εκ. το 2013.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική λόγω της αναιμικής οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Θετική συνεισφορά στη διαμόρφωση των ελαφρώς βελτιωμένων λειτουργικών αποτελεσμάτων, είχε το χαμηλότερο κόστος ενέργειας και η αύξηση της χρήσης δευτερογενών καυσίμων από τα εργοστάσια του Ομίλου. Το 2014, ο κύκλος εργασιών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μειώθηκε κατά 3,5% στα €208 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα €67 εκ. από €63 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στην Αίγυπτο ο κατασκευαστικός κλάδος εξακολούθησε να αναπτύσσεται και η ζήτηση τσιμέντου σημείωσε αύξηση 2,4% σε σύγκριση με το 2013. Ωστόσο, οι συνεχείς διακοπές στη προμήθεια φυσικού αερίου από το κράτος, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών για τη χρήση στερεών καυσίμων, οδήγησαν σε μεγάλη απώλεια παραγωγής. Υπό αυτές τις συνθήκες ο συντελεστής λειτουργίας των γραμμών παραγωγής του Ομίλου περιορίστηκε κάτω από 50%. Μέρος της απώλειας καλύφθηκε από εισαγωγές, γεγονός που περιόρισε τα περιθώρια κερδοφορίας. Το 2014, ο κύκλος εργασιών στην Αίγυπτο μειώθηκε κατά 22% στα €197 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη κατά 60% στα €31 εκ.

Ο Όμιλος υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων σε εγκαταστάσεις χρήσης στερεών, αλλά και δευτερογενών καυσίμων, με στόχο τη σταδιακή επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας. Ήδη, στο τέλος του 2014, τέθηκε επιτυχώς σε λειτουργία ο πρώτος μύλος άλεσης στερεών καυσίμων στο εργοστάσιο του Beni Suef.
Στην Τουρκία, η οικοδομική δραστηριότητα συνέχισε την ανοδική της πορεία. Το μερίδιο του Ομίλου στα καθαρά κέρδη της Τουρκίας, η οποία από το 2014 ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ήταν €4,6 εκ. έναντι €0,1 εκ. ζημιές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Το 2014 ο Όμιλος δημιούργησε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €90 εκ., έναντι €136 εκ. το 2013. Ο καθαρός δανεισμός στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στα €541 εκ. έναντι €509 εκ. στα τέλη του 2013, αντικατοπτρίζοντας την επανεκκίνηση των επενδύσεων και τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης στις αγορές που παρουσιάζουν ανάπτυξη. Διαχρονικά συγκρινόμενος, ο δανεισμός του Ομίλου βρίσκεται σε επίπεδα κάτω του ημίσεως του ύψους που βρισκόταν στις αρχές του 2009.

Εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες που επικράτησαν στις χρηματαγορές, τον Ιούλιο 2014 ο Ομιλος προχώρησε σε έκδοση ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας €300 εκ. από τη θυγατρική του Titan Global Finance PLC. Οι ομολογίες είναι πενταετούς διάρκειας με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και τα κεφάλαια που αντλήθηκαν διατέθηκαν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου το 2014, εξαιρουμένων των εξαγορών και των ασωμάτων ακινητοποιήσεων, ανήλθαν σε €80 εκ., σημαντικά υψηλότερες από τα συγκρατημένα επίπεδα των προηγούμενων ετών και κατά €33 εκ. υψηλότερες του 2013. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις στην Αίγυπτο και στις Η.Π.Α.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τον Φεβρουάριο του 2015, η θυγατρική του Ομίλου Alvacim Ltd εξαγόρασε το 20% των μετοχών της θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία AΝΤΕΑ CEMENT SHA (ΑΝΤΕΑ), ποσοστό που κατείχε η European Bank for Reconstruction and Development (ΕBRD). Έτσι, η συμμετοχή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΤΕΑ ανέρχεται σε ποσοστό 80% ενώ το υπόλοιπο 20% διατηρεί η International Finance Corporation (IFC).

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2015 διαγράφονται θετικές, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις. Η συγκρατημένη αυτή αισιοδοξία οφείλεται στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναμένονται στις δύο σημαντικότερες αγορές του Ομίλου σήμερα: τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο.

Παρά την παρατεταμένη κακοκαιρία των αρχών του έτους, η ανάκαμψη της αγοράς των ΗΠΑ συνεχίζεται απρόσκοπτα, στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης που σημειώνει η αμερικανική οικονομία. Σύμφωνα με προβλέψεις της Portland Cement Association – PCA, η κατανάλωση τσιμέντου αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 8% ετήσια από το 2015 ως το 2017, λόγω της τόνωσης της ζήτησης για νέες κατοικίες και των θετικών τάσεων που διαμορφώνονται για τα ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα. Ο ρυθμός αύξησης εκτιμάται από την PCA ότι θα είναι ακόμη υψηλότερος στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του Τιτάνα. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανερχόμενη ζήτηση, ο Όμιλος προχωρά σε επενδύσεις που αφορούν την αγορά εξοπλισμού και τη βελτίωση της απόδοσης των παραγωγικών του εγκαταστάσεων.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών εκτιμάται πως θα διατηρηθεί υψηλή, βασιζόμενη σε έργα τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα. Ο Όμιλος προσδοκά την ανάκαμψη της παραγωγής και των πωλήσεων εντός του 2015, ως αποτέλεσμα των επενδύσεών με στόχο την εξασφάλιση, σταδιακά, της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων του.

Στην Ελλάδα η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να μειώνεται παρά τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στα οποία έχει διαμορφωθεί. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός όγκος οικοδομικών αδειών για το 11μηνο του 2014 μειώθηκε κατά 14,5% έναντι του 2013 και, μετά από 9 διαδοχικά χρόνια μείωσης, ανέρχεται στο 14% περίπου του επιπέδου του 2005. Η κατανάλωση τσιμέντου εκτιμάται ότι θα κυμανθεί περίπου στα επίπεδα του 2014 λόγω της εκτέλεσης των έργων των οδικών αξόνων, στο βαθμό που αυτά συνεχιστούν απρόσκοπτα.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εμφανίζεται σταθερή, όμως η ζήτηση κινείται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα της δυναμικότητας των εργοστασίων του Ομίλου. Βραχυπρόθεσμα δεν διαφαίνονται προοπτικές ουσιαστικής ανάπτυξης, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ το 2014 αυξήθηκε κατά 12,5% στα €264 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €31 εκατ. έναντι €11 εκ. το 2013. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας μετά την πρόβλεψη για φόρους, ανήλθαν σε €92 εκατ. (έναντι €43 εκατ. ζημιών το 2013), μετά την είσπραξη μερισμάτων συνολικού ποσού €112 εκατ. τα οποία έλαβε η Εταιρία από τις θυγατρικές της εταιρίες του εξωτερικού. Τα κέρδη χρήσης 2014 κάλυψαν τις σωρευτικές ζημιές παρελθουσών χρήσεων ποσού €51 εκατ. και σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές για το 2015 επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για πρώτη φορά από το 2011. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 19.6.2015, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €12.694.879,20 ήτοι €0,15 ανά μετοχή. Επιπλέον, το Δ.Σ. θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή ειδικών αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, συνολικού ποσού €12.694.879,20 ήτοι €0,15 ανά μετοχή.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2014 πούλησε 16 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,9 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 14,2 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.


05.03.2015
Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 12M 2014