25/11/2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

  • Λειτουργική κερδοφορία Γ’ Τριμήνου 2009:  -2%
  • Έναρξη λειτουργίας νέας γραμμής παραγωγής στην Αίγυπτο
Κατά το εννεάμηνο του 2009 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθε σε €1.046,2 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 11,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2008. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 11,4% και έφθασαν τα €257,9 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας , ανήλθαν σε €103,7 εκ., μειωμένα  κατά 36,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο.
 
Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν ευνοϊκά από την ανατίμηση του Δολαρίου και της Αιγυπτιακής Λίρας έναντι του Ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών θα είχε μειωθεί κατά 14,4% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 12,6%.
 
Η παρατεινόμενη βαρύτατη κρίση του κατασκευαστικού κλάδου στις ΗΠΑ, η συνεχιζόμενη πτώση της ζήτησης για δομικά υλικά στην Ελλάδα και η κάμψη των αγορών στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, επηρέασαν αρνητικά  τις πωλήσεις του Ομίλου. Η πίεση αυτή εν μέρει μόνο αντισταθμίστηκε από τη σημαντική άνοδο της αγοράς στην Αίγυπτο.
 
Κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου του 2009 τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν οριακή μόνο πτώση κατά 2,1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.  Η συγκράτηση του ρυθμού μείωσης της κερδοφορίας οφείλεται αφενός στην αποτελεσματικότητα των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν για τον περιορισμό του κόστους σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου και αφετέρου στη θετική επίδραση από τις χαμηλότερες τιμές των καυσίμων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 
εκ.
 
3ο τρ. 2009
 
3ο τρ. 2008
 
% μεταβ.
 
Εννεάμηνο 2009
 
Εννεάμηνο. 2008
 
% μεταβ
 
Κύκλος εργασιών
 
362,6
 
418,5
 
(13,4%)
 
1.046,2
 
1.183,5
 
(11,6%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA)
96,8
98,9
(2,1%)
257,9
291,0
(11,4%)
Κέρδη προ φόρων
51,4
57,0
(9,9%)
128,2
179,4
(28,6%)
Καθαρά κέρδη *
44,3
47,3
(6,3%)
103,7
163,2
(36,5%)
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

 
Στην Ελλάδα, η επιδείνωση της οικονομικής συγκυρίας καθώς και η υπερβάλλουσα προσφορά κατοικιών επηρεάζουν αρνητικά την οικοδομική δραστηριότητα. Κατά το εννεάμηνο του 2009 η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη ανήλθε σε €96 εκ. εμφανίζοντας πτώση κατά 29% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
 
Στις ΗΠΑ, η αγορά δομικών υλικών παρέμεινε πτωτική, χαρακτηριζόμενη από την υπερπροσφορά κατοικιών, τους συνεχώς χαμηλότερους αριθμούς έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών, καθώς και από την κρίση στην αγορά των επαγγελματικών ακινήτων. Από το πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας, μέσω της δημοπράτησης δημοσίων έργων, μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό των πόρων έχει έως τώρα εκταμιευθεί και ως εκ τούτου δεν έχει επηρεάσει ουσιαστικά τη ζήτηση δομικών προϊόντων. Το εννεάμηνο 2009 η λειτουργική κερδοφορία στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 20% φθάνοντας τα € 28 εκ.
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπήρξε κάμψη της ζήτησης για τα προϊόντα μας σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.  Οι εργασίες για την ανέγερση του νέου εργοστασίου στην Αλβανία προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και παράλληλα ο Όμιλος επεκτείνει τις εμπορικές του δραστηριότητες στην περιοχή, προετοιμάζοντας την αγορά για την λειτουργία του εργοστασίου το πρώτο τρίμηνο του 2010.  Συνολικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατά το εννεάμηνο τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 26% σε € 61εκ.
 
Στην Ανατολική Μεσόγειο, η συνεχιζόμενη υψηλή ζήτηση στην Αίγυπτο σε  συνδυασμό με τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν το 2008, οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, κατά το εννεάμηνο του 2009, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συνολικά αυξήθηκαν κατά 91% φθάνοντας τα €72,5 εκ.
 
Ανταποκρινόμενος στις διαμορφούμενες συνθήκες, ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στη δημιουργία θετικών χρηματικών ροών, μέσω της συμπίεσης του κόστους, του περιορισμού των αναγκών για κεφάλαια κίνησης και της σωστής διαχείρισης της ρευστότητας. Τα οργανικά έξοδα διοίκησης και διάθεσης κατά το εννεάμηνο μειώθηκαν κατά 16% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €85 εκ. σε σύγκριση με το τέλος του 2008.
 
Πέραν της κάμψης των αγορών αρνητική επίδραση στα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, είχαν τα αυξημένα χρηματοοικονομικά κόστη λόγω υψηλότερων επιπέδων δανεισμού καθώς και οι αυξημένες αποσβέσεις, που οφείλονται στις επενδύσεις επιχειρηματικής επέκτασης του Ομίλου το 2008.
Επιπλέον, η θετική επίδραση της έκτακτης φορολογικής ωφέλειας ύψους €16 εκ. που είχε ο Όμιλος το 2008, επηρεάζει τη  σύγκριση των καθαρών κερδών μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας του εννεάμηνου του 2009 με την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009
 
Οι προοπτικές για το υπόλοιπο του 2009 είναι συνυφασμένες με τη συνεχιζόμενη διεθνή οικονομική κρίση. Οι τάσεις που κατέγραψαν οι αγορές μας το εννεάμηνο δεν αναμένεται να αλλάξουν ουσιωδώς στο υπόλοιπο του έτους. Παρά τα αντίξοα αυτά πλαίσια, οι αξίες και οι προτεραιότητες του ΤΙΤΑΝΑ παραμένουν σταθερές.  
 
Στις ΗΠΑ, η Ένωση Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών πρόσφατα αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την κατανάλωση τσιμέντου το 2009, σε -27%,  ενώ περιέκοψε στο ήμισυ την ανάκαμψη που προέβλεπε για το 2010. Τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης μέσω δημοπράτησης έργων  υποδομής δεν προβλέπεται ότι θα προλάβουν να επηρεάσουν τη ζήτηση στο υπόλοιπο του τρέχοντος έτους.
 
Στην Ελλάδα, η αγορά κατοικίας εκτιμάται ότι θα παραμείνει εξαιρετικά αδύναμη, επηρεάζοντας έντονα αρνητικά τη ζήτηση για δομικά υλικά.
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αναμένεται να συνεχιστεί η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, εξαιτίας της γενικευμένης οικονομικής κρίσης.

Στον αντίποδα, ο κατασκευαστικός κλάδος στην Αίγυπτο εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξής του. Η νέα γραμμή παραγωγής, δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων, στο εργοστάσιο  Beni Suef της Αιγύπτου ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού και συμβάλλει ήδη στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών της περιοχής.
 
Τέλος, στην αγορά της Τουρκίας αναμένεται ότι το επόμενο διάστημα η προσφορά τσιμέντου θα παραμείνει υψηλότερη της ζήτησης, διατηρώντας τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα.
 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
 
Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €339,6 εκ. μειωμένος κατά 19%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €88,5 εκ., μειωμένα κατά 24%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μείωση των εγχώριων πωλήσεων. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα € 40,9 εκατ., μειωμένα κατά 51%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2008.
 
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2008 πούλησε 17,2 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 5,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 18,6 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.
 
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com