12/11/2013

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2013

Ενίσχυση των θετικών τάσεων που άρχισαν να διαγράφονται εντός του 2013 παρουσίασε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, παρά την αβεβαιότητα και τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν ακόμα σε συγκεκριμένες αγορές. Η σαφής πλέον ανάκαμψη στις ΗΠΑ και η ανθεκτικότητα της ζήτησης στην Αίγυπτο, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών από την Ελλάδα, αντιστάθμισαν τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς και την υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε βελτίωση για 6ο συνεχές τρίμηνο την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2013 και αυξήθηκε κατά 6% στα €316 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 22% και ανήλθαν στα €61 εκατ., κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ.  Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €7 εκατ., έναντι ζημιών €6 εκατ. το 3ο τρίμηνο του 2012.

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το εννεάμηνο του 2013 ανήλθε σε €888 εκατ., σημειώνοντας  αύξηση 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  μειώθηκαν κατά 5,5% και έφθασαν τα €154 εκατ. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους παρουσίασαν ζημίες ύψους €15 εκατ., σε σύγκριση με κέρδη €2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα εννεαμήνου είχαν οι συναλλαγματικές διαφορές, ειδικά η υποχώρηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών θα είχε αυξηθεί κατά 9% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν αυξηθεί οριακά κατά 0,4%.

€ εκ.3o τρ. 20133o τρ. 2012% μεταβολήςΕννιάμηνο 2013 Εννιάμηνο 2012% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 316,3 299,2 5,7% 888,3 847,0 4,9%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 61,4 50,4 21,9% 153,6 162,5 (5,5%)
Κέρδη προ φόρων 10,4 (3,4)   (2) 26,1  
Καθαρά κέρδη * 7,2 (6,4)   (14,6) 2  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα ο κλάδος δομικών υλικών σημείωσε περαιτέρω υποχώρηση, αν και με ηπιότερους ρυθμούς συγκριτικά με το 2012. Για τον Τιτάνα, η εγχώρια ζήτηση το τρέχον έτος απορροφά μόνο περί το 1/6 του παραγωγικού δυναμικού των εγκαταστάσεων, ο βαθμός απασχόλησης των οποίων εξαρτάται από τη δυνατότητα εξαγωγικών διεξόδων, στα πλαίσια ιδιαίτερα έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης παρουσίασε το εννεάμηνο του 2013 αύξηση κατά 5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012 και ανήλθε στα € 190 εκατ.  Η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε €12 εκατ. εμφανίζοντας πτώση 63% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Στις ΗΠΑ εξακολουθεί να ενισχύεται η ανάκαμψη του κλάδου των κατασκευών, ενώ προοδευτικά γίνονται ορατές οι προοπτικές βελτίωσης των επιδόσεων του Ομίλου. Ιδιαίτερα στην Πολιτεία της Φλόριντα όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του Τιτάνα, η αγορά κατοικίας βελτιώνεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ παράλληλα θετική πορεία παρουσιάζει και ο κλάδος των μη-οικιστικών ακινήτων. Το εννεάμηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στις ΗΠΑ έφτασε τα €306 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 12%, που οφείλεται τόσο σε υψηλότερους όγκους πωλήσεων όσο σε βελτίωση των τιμών. Τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα €23 εκατ., βελτιωμένα κατά 579%, έναντι του εννεάμηνου του 2012.

Στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ζήτηση δομικών υλικών παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2013 μειώθηκε κατά 6% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2012 φθάνοντας τα €164 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη εμφάνισαν μείωση 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 φθάνοντας τα €48 εκατ.

Στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ζήτηση δομικών υλικών παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2013 μειώθηκε κατά 6% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2012 φθάνοντας τα €164 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη εμφάνισαν μείωση 11% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 φθάνοντας τα €48 εκατ.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου διατηρήθηκε σε επίπεδα κοντά στα περσινά, παρά τις πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές. Όμως, το λειτουργικό κόστος των εργοστασίων έχει επιβαρυνθεί από τη σημαντική αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου. Στην Τουρκία, οι πολιτικές αναταραχές επηρέασαν μόνο πρόσκαιρα τη ζήτηση, η οποία εξακολουθεί να κινείται ανοδικά. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο το εννεάμηνο του 2013 αυξήθηκε κατά 4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012 και ανήλθε στα €228 εκατ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 2% σε €70 εκατ. Όπως προαναφέρθηκε, σημαντική αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του τομέα Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είχε η υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ.

Ο Όμιλος εφαρμόζοντας αυστηρή ιεράρχηση των  κεφαλαιακών δαπανών και συγκρατώντας, παρά την αύξηση των πωλήσεων, το ύψος των κεφαλαίων κίνησης, δημιούργησε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €76 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.  Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2013 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €594 εκατ., χαμηλότερος κατά €73 εκατ. σε σύγκριση με τα προ ενός έτους επίπεδα. Από τις αρχές του 2009 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου έχει μειωθεί κατά περίπου 50%.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013

Στις ΗΠΑ η ανάκαμψη της αγοράς οικιστικών ακινήτων αποτελεί την κινητήρια δύναμη για αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Φλόριντα, οι οποίες είχαν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA), η αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου, στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες όπου δραστηριοποιείται κυρίως ο Όμιλος, κινήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου όρου της χώρας το Α’ εννεάμηνο, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί. Το PCA εκτιμά ότι η ζήτηση θα αυξάνεται  με διψήφιο ετήσιο ρυθμό κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας.

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι η ζήτηση δομικών υλικών θα σημειώσει περαιτέρω μείωση το 2013, από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του 2012. Τα προσδοκώμενα οφέλη από την επανέναρξη των δημοσίων έργων μετατίθενται πλέον για το 2014.
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η οικονομική ανάπτυξη παραμένει αναιμική. Δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στις αγορές δομικών υλικών.

Στην Αίγυπτο παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κλάδος, λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας και των κοινωνικών αναταραχών, η ζήτηση τσιμέντου στον οικιστικό κλάδο διατηρεί τη δυναμική της, ενώ πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για πραγματοποίηση νέων δημοσίων έργων. Η αύξηση του κόστους παραγωγής και η διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματα.

Ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις των καιρών, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και τη συμπίεση των δαπανών, διατηρώντας όμως παράλληλα την προσήλωση του στην επίτευξη των μακροχρόνιων στρατηγικών στόχων του.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» το εννεάμηνο του 2013 ανήλθε σε €183 εκατ.,  αυξημένος κατά 7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €10 εκατ., μειωμένα κατά 71%. Τα καθαρά αποτελέσματα παρουσίασαν ζημίες ύψους €32 εκατ. έναντι ζημιών €5 εκατ. το εννεάμηνο του 2012, αντικατοπτρίζοντας κατά κύριο λόγο τη βαθιά κρίση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2012 πούλησε 16,1 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 10,9 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.


Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

 

Η ανωτέρων ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Διεύθυνση Eταιρικής Επικοινωνίας, Τηλ. 210 2591 111, Fax. 210 2591 285, 

inform@titan.gr

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Τηλ. 210 2591 163, Fax 210 2591 104, 

ir@titan.gr

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων.