23/5/2019

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2019

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το 1ο τρίμηνο του 2019 ανήλθε σε €363 εκ., παρουσιάζοντας  αύξηση 12% σε σύγκριση με πέρυσι, κυρίως χάρη στη δυναμική αγορά των ΗΠΑ και την ανάκαμψη των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η βελτίωση των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε στο 2%, καθώς ανήλθαν σε €44 εκ. Ανασταλτικά στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας λειτούργησε η δύσκολη συγκυρία στην Αίγυπτο και στην Τουρκία. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εμφάνισαν ζημιές  €6 εκ. επιβαρυμένα από αυξημένες αποσβέσεις και αρνητικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, έναντι κερδών €1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. 

Σημειώνεται ότι το 1ο τρίμηνο του έτους επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες  και οι διακυμάνσεις που καταγράφονται σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου δεν είναι  κατ΄ανάγκη αντιπροσωπευτικές για το σύνολο του έτους. 

€εκ. 1ο τρίμηνο 2019 1ο τρίμηνο 2018 % μεταβολής
Κύκλος εργασιών 362,7 322,5 12,5%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 44,3 43,5 1,9%
Καθαρά κέρδη * -6,2 0,9  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ ξεκίνησαν δυναμικά τη χρονιά, ενισχύοντας τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου κατασκευών. Η ζήτηση για δομικά υλικά ήταν υψηλότερη από πέρυσι σε όλες τις περιοχές της TITAN America, γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση των αποτελεσμάτων. Πέρα από τις θετικές τάσεις της αγοράς, η βάση σύγκρισης ήταν φέτος ευνοϊκότερη λόγω των καλύτερων καιρικών συνθηκών, του χρονισμού εργασιών συντήρησης και της ενδυνάμωσης του Δολαρίου έναντι του Ευρώ. Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ σημείωσε αύξηση 17,5% το 1ο τρίμηνο 2019 και ανήλθε σε €223,9 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και ανήλθαν σε €41,2εκ. 

Στην Ελλάδα, η αγορά κατέγραψε άνοδο στις αρχές του έτους από πολύ χαμηλά επίπεδα. Η κατανάλωση όμως στερείται δυναμικής, καθώς η έναρξη νέων μεγάλων έργων καθυστερεί περαιτέρω. Παράλληλα, η πραγματοποίηση προγραμματισμένων  συντηρήσεων των εγκαταστάσεων κατά το 1ο πρώτο τρίμηνο, επιβάρυνε τα αποτελέσματα.
Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 1ο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 6% και ανήλθε σε €56,1εκ. Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, λόγω των δαπανών συντήρησης υποχώρησαν σε ζημίες ύψους €0,8 εκ., από €2,1 εκ. κέρδη το 1ο τρίμηνο του 2018.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ο κλάδος κατασκευών συνεχίζει να ανακάμπτει.  Οι αυξητικές τάσεις στη ζήτηση, ενισχύθηκαν περαιτέρω από τον ήπιο χειμώνα που επικράτησε στην περιοχή, αντίθετα με πέρυσι.    
Ο κύκλος εργασιών στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε σημείωσε συνολικά αύξηση κατά 41,4% και ανήλθε σε €48,4 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €9,1 εκ.  Η θετική αναπτυξιακή πορεία αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα τρίμηνα, αν και με σαφώς πιο ήπιους ρυθμούς.

Στην Ανατολική Μεσόγειο οι αγορές αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Στην Αίγυπτο η ζήτηση συρρικνώθηκε κατά περίπου 7% το 1ο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του παραγωγικού δυναμικού, η κάμψη οδήγησε σε μείωση του συντελεστή λειτουργίας των εργοστασίων της TITAN Cement Egypt. Πέραν αυτού, το υψηλότερο κόστος που έχει επιβληθεί, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα των τιμών σε χαμηλά επίπεδα, έχουν εξανεμίσει την κερδοφορία. Στην Τουρκία, η ζήτηση παρουσίασε κατακόρυφη πτώση το 1ο τρίμηνο, όπως αναμενόταν στα πλαίσια της γενικής οικονομικής ύφεσης. Συνολικά στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου ο κύκλος εργασιών το 1ο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €34,2 εκ. σημειώνοντας πτώση 23,5%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα, EBITDA, ήταν ζημίες ύψους €5,2 εκ., σε σύγκριση με €8,4 εκ. κέρδη την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
 
Στη Βραζιλία, η ζήτηση τσιμέντου το 1ο τρίμηνο αντέστρεψε την τάση των προηγούμενων 4 ετών, παρουσιάζοντας αύξηση 1,2% στη βόρειο-ανατολική περιοχή όπου δραστηριοποιείται η Apodi, κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος κατά 50%. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε €889 εκ. και ήταν κατά €117 εκ. υψηλότερος σε σύγκριση με το τέλος του 2018. Επισημαίνεται ότι €59 εκ. της αύξησης προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - ΔΠΧΑ16 (IFRS 16) το 2019.  Οι επενδυτικές δαπάνες το 1ο τρίμηνο του 2019  ανήλθαν σε €23,1 εκ. έναντι €19,2 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος επενδύσεις στις δραστηριότητες των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή το 2019 των ΔΠΧΑ 16  εκτιμάται πως θα έχει αντίκτυπο στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου, με αύξηση των δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων κατά περίπου €54 εκ., αύξηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις ύψους  περίπου  €59 εκ. και αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου κατά περίπου €1,5 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αναμένεται να ενισχυθούν κατά περίπου €13 εκ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις 16.04.2019, ανακοινώθηκε η υποβολή από τη βελγική εταιρία TITAN Cement International S.A. (ΤCI) νέας προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών και των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας (οι Μετοχές ΤΙΤΑΝ) έναντι νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την TCI, με σχέση ανταλλαγής μίας μετοχής TCI για κάθε μία μετοχή ΤΙΤΑΝ. Σκοπός της TCI με τη νέα πρόταση παραμένει η διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Euronext Βρυξελλών, ενώ με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρότασης, κατόπιν της λήψεως των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων, η TCI θα καταστεί η άμεσα μητρική εταιρία της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και η απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. H TCI πρόκειται επίσης να υποβάλει αίτηση για δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Οι εκτιμήσεις του Ομίλου για το 2019 είναι συνολικά θετικές. Η προοπτική αύξησης της ζήτησης είναι ορατή στις ΗΠΑ, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Βραζιλία και έστω και με κάποια χρονική υστέρηση και στην Ελλάδα. Στον αντίποδα, οι συνθήκες εκτιμάται ότι θα παραμείνουν δύσκολες στην Αίγυπτο και την Τουρκία. 

Στις ΗΠΑ, στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, οι τάσεις είναι θετικές για τον κλάδο κατασκευών. Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) εκτιμά ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 2,3% το 2019 και κατά περίπου 1,6% ετησίως το διάστημα 2019-2023.  Ο Τιτάνας είναι ευνοϊκά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχει ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση. 

Στην Ελλάδα, παρά την περαιτέρω καθυστέρηση στην εκκίνηση νέων μεγάλων έργων,  διατηρούνται οι προσδοκίες για  επαναδραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευών μεσοπρόθεσμα. Εκτιμάται ότι η ζήτηση που συνδέεται με τον τουρισμό θα συνεχίσει να επιδρά θετικά. Στον αντίποδα, οι ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα και το 2019. 

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη επιδρά θετικά στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Τα εργοστάσια του Ομίλου έχουν δυναμικότητα που μπορεί να ανταποκριθεί σε μεγαλύτερη ζήτηση και χάρη σε πρόσφατες επενδύσεις αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους με επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των τοπικών κοινωνιών. 

Στην Αίγυπτο, εκτιμάται ότι η ζήτηση για το σύνολο του έτους θα κυμανθεί κοντά στα επίπεδα του 2018. Παρά τις πρωτοβουλίες μείωσης κόστους, εκτιμάται ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα θα συνεχίσουν να συμπιέζονται βραχυπρόθεσμα, στο βαθμό που δεν βελτιωθεί το επίπεδο των τιμών.  

Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών σε συνδυασμό με την πίεση στο τραπεζικό σύστημα, θα συνεχίσουν να οδηγούν βραχυπρόθεσμα σε σημαντική μείωση της ζήτησης δομικών υλικών. Μακροπρόθεσμα όμως η αγορά παραμένει ελκυστική για τον κλάδο κατασκευών και η Adocim είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να ανταπεξέλθει στην οξεία ύφεση, έχοντας χαμηλό δανεισμό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας. 

Τέλος στη Βραζιλία, η πολιτική σταθερότητα αυξάνει τις προσδοκίες για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης στην αγορά τσιμέντου. Η προοπτική αύξησης της ζήτησης τσιμέντου στην βόρειο-ανατολική Βραζιλία όπου δραστηριοποιούμαστε βασίζεται στη δημογραφική αύξηση του πληθυσμού και την ιδιωτική οικοδομή.


Οι πληροφορίες, δηλώσεις και απόψεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο δεν συνιστούν προσφορά προς πώληση ή προσέλκυση προτάσεων για την αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών, και δεν δύναται να δημοσιευθούν ή διανεμηθούν στις Η.Π.Α. ή σε πρόσωπα εντός των Η.Π.Α. (κατά την έννοια του Κανονισμού (Regulation) S της Πράξης περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α του 1933 (US Securities Act of 1933), όπως τροποποιήθηκε (η «Πράξη περί Κινητών Αξιών»)), στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου μια τέτοια διανομή ή προσφορά θα ήταν παράνομη. Οποιεσδήποτε κινητές αξίες οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν καταχωριστεί, και δεν πρόκειται να καταχωριστούν, σύμφωνα με την Πράξη περί Κινητών Αξιών, και δε δύναται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εν τη απουσία καταχώρησης σύμφωνα με την Πράξη περί Κινητών Αξιών ή δυνάμει εφαρμοστέας εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρησης, ή στο πλαίσιο συναλλαγής που δεν υπόκειται σε καταχώρηση. Τυχόν μη συμμόρφωση με τους ανωτέρω περιορισμούς δύναται να συνιστά παράβαση των νόμων περί κινητών αξιών.

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α 

Παρουσίαση Αναλυτών