15/5/2014

Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2014

Το πρώτο τρίμηνο του 2014 συνεχίστηκε η πορεία ανάκαμψης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, η οποία είχε αρχίσει να διαγράφεται από το 2013, τόσο ως προς τον κύκλο εργασιών όσο και ως προς τα λειτουργικά αποτελέσματα. Βελτίωση παρουσίασαν ο τομέας της Νοτιανατολικής Ευρώπης, οφειλόμενη κατά μεγάλο μέρος στον ήπιο χειμώνα στην περιοχή και η Ελλάδα λόγω της επανέναρξης δημοσίων έργων. Στον αντίποδα, η αγορά των ΗΠΑ επηρεάστηκε από τον δριμύ και παρατεταμένο χειμώνα, ενώ στην Αίγυπτο η έλλειψη φυσικού αερίου περιόρισε σημαντικά την παραγωγή των εργοστασίων, γεγονός που οδήγησε σε σοβαρή μείωση του ύψους των πωλήσεων.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθε σε €252 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2013. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 31% και έφθασαν τα €30,5 εκ. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους παρουσίασαν ζημία ύψους €11 εκ., έναντι ζημίας €27 εκ. το πρώτο τρίμηνο του περσινού έτους.

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου είχε η υποχώρηση τοπικών νομισμάτων έναντι του ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών και η λειτουργική κερδοφορία θα είχαν αυξηθεί κατά 10% και κατά 37% αντίστοιχα.

Σημειώνεται όπως και σε παρελθούσες χρήσεις, ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, το οποίο επηρεάζεται έντονα από τις καιρικές συνθήκες, δεν είναι κατά ανάγκη αντιπροσωπευτικά για το σύνολο του έτους.

€ εκ.4o τρ. 20134o τρ. 2012% μεταβολής20132012% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 287,7 283,6 1,4% 1.175,9 1.130,7 4,0%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 42,4 33,3 27,2% 196,0 195,8 0,1%
Κέρδη προ φόρων (7,6) (27,4)   (9,6) (1,3)  
Καθαρά κέρδη * (21,5) (26,5)   (36,1) (24,5)  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση στην κατανάλωση τσιμέντου από το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο του 2013. Η θετική αυτή τάση, η οποία ενισχύθηκε και από τον ήπιο χειμώνα, οφείλεται αποκλειστικά στα δημόσια έργα και κυρίως στην επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών αξόνων. Οι τάσεις στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένουν ακόμη πτωτικές.

Η διατήρηση σε λειτουργία των εργοστασίων του Ομίλου στην Ελλάδα βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών, στα πλαίσια εντονότατου διεθνούς ανταγωνισμού, ειδικά από χώρες που δεν υπόκεινται στους περιορισμούς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Τιτάνας συνέχισε να επενδύει με στόχο την ταυτόχρονη μείωση , τόσο του ενεργειακού κόστους, όσο και του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Στον αντίποδα, απειλή για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εργοστασίων αποτελεί το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι, από τις 9 χώρες στις οποίες έχει βιομηχανική παραγωγή ο Όμιλος, το υψηλότερο κόστος ρεύματος πληρώνεται στην Ελλάδα. Παρά τις αντιξοότητες, το 2014 συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς οι εξαγωγές τσιμέντου.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 31% και ανήλθε σε €67 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €4 εκ., από ζημίες €3 εκ. το 2013.

Στις ΗΠΑ η παρατεταμένη κακοκαιρία που έπληξε τις Μεσο-Ατλαντικές Πολιτείες το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε συνδυασμό με τα αυξημένα έξοδα συντήρησης των παραγωγικών μας μονάδων, δεν επέτρεψαν την ουσιαστική βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα. Στην Πολιτεία της Φλόριντα, η οποία δεν επηρεάστηκε από το βαρύ χειμώνα, ο κατασκευαστικός κλάδος συνέχισε να ανακάμπτει με ταχείς ρυθμούς. Συνολικά, το πρώτο τρίμηνο του 2014, ο κύκλος εργασιών της TITAN America παρουσίασε αύξηση κατά 6% και ανήλθε σε €95 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €1 εκ., έναντι €0,5 εκ. το 2013.

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο κατασκευαστικός κλάδος ευνοήθηκε από τον ήπιο χειμώνα που επικράτησε στην περιοχή και παρουσίασε αυξημένη δραστηριότητα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 28% και ανήλθε σε €41 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €10 εκ., έναντι €3 εκ. το 2013.

Στην Αίγυπτο, οι συνεχείς διακοπές λειτουργίας των εργοστασίων λόγω έλλειψης φυσικού αερίου οδήγησαν σε σημαντική μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων τσιμέντου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Εξάλλου, η αύξηση των τιμών τσιμέντου που σημειώθηκε λόγω της ανθεκτικότητας της ζήτησης και της μειωμένης προσφοράς, αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις συναλλαγματικές διαφορές. Στην Τουρκία, η ζήτηση συνέχισε ανοδικά, υποβοηθούμενη από τις ήπιες καιρικές συνθήκες.

Σημειώνεται ότι λόγω εφαρμογής του νέου ΔΠΧΑ 11, από 1ης Ιανουαρίου 2014 ο Όμιλος ενσωματώνει πλέον τις οικονομικές καταστάσεις της κοινοπραξίας στην Τουρκία στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και όχι με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, όπως έκανε μέχρι την 31.12.2013. Για λόγους συγκρισιμότητας, με την νέα μέθοδο έχουν αναμορφωθεί και τα αποτελέσματα του 2013. Ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου το πρώτο τρίμηνο του έτους παρουσίασε μείωση 21% και ανήλθε σε €49 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν πτώση 29% και ανήλθαν σε €16 εκ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε €541 εκ. και ήταν υψηλότερος σε σύγκριση με το τέλος του 2013 λόγω εποχικότητας, αλλά χαμηλότερος κατά €54 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή ημερομηνία. Πάντως, συνολικά, ο δανεισμός του Ομίλου έχει μειωθεί πλέον κάτω του ημίσεως του ύψους δανεισμού στις αρχές του 2009.

Τον Ιανουάριο 2014 υπεγράφη στο Λονδίνο νέα σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου μελλοντικής εκκίνησης σε ευρώ και άλλα νομίσματα, συνολικού ύψους €455 εκατ., μεταξύ της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Titan Global Finance PLC (TGF) και κοινοπραξίας ελληνικών και αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Το δάνειο θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 και θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου της TGF, το οποίο λήγει τον Ιανουάριο του 2015, και για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών του Ομίλου.

Τέλος, οι επενδύσεις σε πάγια του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €14 εκ. έναντι €6 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Παρά τις συνεχιζόμενες αβεβαιότητες, οι πρόσφατες τάσεις στις αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος δικαιολογούν συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2014.

Στις ΗΠΑ, η κατανάλωση τσιμέντου ανακάμπτει και αναμένεται να αυξηθεί με υψηλούς ρυθμούς μεσοπρόθεσμα, κυρίως λόγω της τόνωσης της ζήτησης στην αγορά ακινήτων. Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association - PCA), εκτίμησε πρόσφατα ότι η ζήτηση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 7,9% το 2014 και κατά 10% το 2015 και 10,2% το 2016.

Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, η ζήτηση τσιμέντου αναμένεται να διαμορφωθεί υψηλότερα από το προηγούμενο έτος. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση έργων υποδομής. Όμως, οι προσδοκίες για την ιδιωτική οικοδομή δεν είναι ακόμη θετικές, παρά την περιορισμένη βελτίωση του οικονομικού κλίματος που παρατηρείται.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης εμφανίζει τάσεις βελτίωσης σε σύγκριση με το 2013, χωρίς πάντως να διαφαίνονται προοπτικές ουσιαστικής ανάκαμψης της ζήτησης εντός του 2014.

Τις μεγαλύτερες προκλήσεις αντιμετωπίζει ο Όμιλος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στην Αίγυπτο, πέρα από την γενικότερη αβεβαιότητα έχει προστεθεί το οξύτατο πρόβλημα της έλλειψης καυσίμων. Η ανεπαρκής παροχή φυσικού αερίου, έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαστική μείωση της παραγωγής των εργοστασίων του Ομίλου σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους, ενώ οι επενδύσεις για τη χρήση στερεών και δευτερογενών καυσίμων είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν ουσιαστικά τις ανάγκες των εργοστασίων εντός τους έτους.

Τέλος, στην Τουρκία , η ζήτηση εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα καθώς φαίνεται προς το παρόν να διατηρούν τη δυναμική τους τόσο τα δημόσια έργα όσο και η ιδιωτική οικοδομή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το πρώτο τρίμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 15% στα €58 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €3 εκ. σε σύγκριση με ζημίες €2 εκ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η μητρική Εταιρία εισέπραξε μερίσματα ύψους €20 εκ. από θυγατρικές του εξωτερικού. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη της το πρώτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €9 εκ. έναντι ζημιών €17 εκ. το 2013.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2013 πούλησε 17,2 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 12,3 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ. .

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

15.5.2014

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων