12/11/2012

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2012

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το εννεάμηνο του 2012 ανήλθε σε €847 εκ., σημειώνοντας  αύξηση 1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  μειώθηκαν κατά 27% και έφθασαν τα €162,5 εκ. Tα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους έφθασαν τα €2 εκ., σε σχέση με €54 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου σημείωσε αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Η διαφαινόμενη ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ, η διατήρηση της δυναμικής των αγορών της Ανατολικής Μεσογείου και η αύξηση των εξαγωγών από την Ελλάδα, αντιστάθμισαν την συνεχιζόμενη κατάρρευση της ελληνικής αγοράς καθώς και την επιβράδυνση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, οφείλεται στην επιδείνωση των συνθηκών στις ευρωπαϊκές αγορές, στην αδυναμία της ζήτησης στο σύνολο σχεδόν των αγορών, που δεν επέτρεψε την ανάκτηση της αύξησης του κόστους παραγωγής καθώς επίσης στην εγγραφή σημαντικών έκτακτων αποτελεσμάτων κατά την περσινή περίοδο. 

Η υποχώρηση του ευρώ έναντι των τοπικών νομισμάτων στις χώρες όπου αναπτύσσεται η δράση του Ομίλου είχε περιορισμένη θετική επίδραση ύψους €3 εκατ. στα λειτουργικά αποτελέσματα του εννεαμήνου. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου  θα είχε μειωθεί κατά 3% ενώ τα λειτουργικά κέρδη  θα είχαν μειωθεί κατά 28%. Οι θετικές συναλλαγματικές διαφορές από την υποχώρηση του ευρώ συνεισέφεραν επίσης στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων σε σχέση με το 2011.

  € εκ.  3ο τρ. 2012  3ο τρ. 2011  % μεταβ.  Εννεάμηνο 2012  Εννεάμηνο. 2011  % μεταβ
Κύκλος εργασιών 299,2 282,0 6,1% 847,0 838,9 1,0%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 50,4 78,8 (36,1%) 162,5 221,3 (26,6%)
Κέρδη προ φόρων (3,4) 38,3 (108,9%) 26,1 76,0 (65,6%)
Καθαρά κέρδη * (6,4) 29,9 (121,4%) 2,0 53,9 (96,3%)

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα η ζήτηση για τα προϊόντα μας, εκτιμάται ότι συνέχισε να μειώνεται  με ρυθμό άνω του 30% και δεν έχουν μέχρι στιγμής εμφανιστεί σημάδια ανάσχεσης της αδιάλειπτης καθοδικής πορείας, παρά την επί πενταετία δραματική πτώση που έχει παρουσιάσει. Η σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αντιστάθμισε σε σημαντικό βαθμό την πτώση των πωλήσεων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να συγκρατηθεί η μείωση του κύκλου εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης σε 14% το εννεάμηνο 2012  έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €181 εκατ. και η λειτουργική κερδοφορία  ανήλθε σε €33 εκατ., χαμηλότερη κατά 22% σε σύγκριση με πέρυσι.  Η πτώση της λειτουργικής κερδοφορίας θα ήταν μεγαλύτερη αν ο Ομιλος δεν είχε εφαρμόσει έγκαιρα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του.

Στις ΗΠΑ, παρά τους αναιμικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, πληθαίνουν οι ενδείξεις ανάκαμψης της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η κατανάλωση τσιμέντου και δομικών υλικών σημείωσε σαφή αύξηση σε σχέση με το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των τελευταίων ετών. Ωστόσο, οι συνθήκες στην αγορά παραμένουν δύσκολες και η αύξηση του κόστους παραγωγής δεν μετακυλήθηκε  στις τιμές πώλησης. Το εννεάμηνο του 2012, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στις ΗΠΑ έφτασε τα €273 εκατ.,  αυξημένος  κατά 19% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφτασαν τα €3 εκατ. σε σύγκριση με  €3 εκατ. λειτουργικές ζημιές την  αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η πορεία των αγορών επηρεάστηκε από την ύφεση στην Ευρώπη, καθώς και από την ευρύτερη αβεβαιότητα για την έκβαση των ζητημάτων της ευρωζώνης, αντιστρέφοντας προς το παρόν τη θετική προοπτική για ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στην Νοτιανατολική Ευρώπη το εννεάμηνο του 2012 μειώθηκε κατά 5% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2011 στα €175 εκατ., ενώ και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  εμφάνισαν μείωση κατά 26% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο φθάνοντας τα €54,5 εκατ.

Στην Αίγυπτο, η κατανάλωση τσιμέντου σημείωσε αύξηση διευκολύνοντας την απορρόφηση του παραγωγικού δυναμικού των νέων εργοστασίων που έχουν τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο έτος. Λόγω της υψηλότερης συνολικής προσφοράς, οι πωλήσεις του Ομίλου στο εννεάμηνο παρουσίασαν ήπια κάμψη σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ το λειτουργικό περιθώριο επηρεάστηκε από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Στην Τουρκία, η εγχώρια ζήτηση τσιμέντου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, ενώ συγχρόνως αύξηση παρουσίασαν και οι εξαγωγές. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο το εννεάμηνο του 2012 αυξήθηκε κατά 1,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011 και έφτασε τα €219εκατ.. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  μειώθηκαν κατά 34% φτάνοντας τα €71,5 εκατ. Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα των δύο ετών δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα, καθότι το 2011 είχαν ενισχυθεί κατά €25 εκατ., λόγω της αναγνώρισης απαίτησης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθείσας εισφοράς κατανάλωσης αργίλου στην Αίγυπτο.

Το εννεάμηνο του 2012 ο Όμιλος δημιούργησε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €60 εκατ., οι οποίες  σε συνδυασμό με την πώληση μειοψηφικού πακέτου 11,5% στην IFC (International Finance Corporation) των θυγατρικών εταιριών του στην Π.Γ.Δ.Μ., τη Σερβία και το Κόσοβο έναντι τιμήματος €50 εκατ., επέτρεψαν τη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €40 εκατ. από την αρχή του έτους. Στις 30/9/2012 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανερχόταν σε €667 εκατ., μειωμένος κατά περίπου €0,5 δισ. σε σχέση με  το ανώτατο επίπεδό του στις αρχές του 2009.

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για συγκράτηση των δαπανών, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Ομίλου παρουσίασαν μείωση 9% το εννεάμηνο του 2012 έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Μέρος της μείωσης αυτής προέρχεται από την εφαρμογή του διετούς προγράμματος αναδιοργάνωσης, που ξεκίνησε το 2011 αποβλέποντας σε οφέλη €26 εκατ. σε ετήσια βάση ενώ ήδη, κατά το  εννεάμηνο του 2012  έχουν εξοικονομηθεί €18,5 εκατ. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012

Εκτιμούμε ότι οι τάσεις που κατέγραψαν οι αγορές μας κατά το εννεάμηνο δεν θα μεταβληθούν ουσιαστικά στο υπόλοιπο του 2012.

Στην Ελλάδα η βαθειά οικονομική ύφεση που περνά η χώρα, το κλίμα αβεβαιότητας και η έλλειψη ρευστότητας δεν επιτρέπουν την επανεκκίνηση  της οικοδομικής δραστηριότητας.

Στις ΗΠΑ, η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της ζήτησης τσιμέντου ενισχύει τις προσδοκίες για σταθερή ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, παρά τις ανησυχίες για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στην οικονομία. Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών αναμένει αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου κατά 6,9% το 2012 και συνέχιση της θετικής πορείας της ζήτησης τα επόμενα έτη.

Στις  χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,  η επιβράδυνση ή και ανάσχεση της οικονομικής ανάπτυξης που παρατηρείται και η οποία  συνδέεται με την πορεία των όμορων χωρών της ευρωζώνης επηρεάζει αρνητικά την οικοδομική δραστηριότητα.

Στην Αίγυπτο,  παρά τις δυσκολίες της μεταβατικής περιόδου την οποία διανύει η χώρα, οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση τσιμέντου παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες.

Στην Τουρκία, η ζήτηση διατηρείται προς το παρόν σε υψηλά επίπεδα.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» ανήλθε το εννεάμηνο του 2012 σε €170 εκατ., ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  ανήλθαν σε €35,5 εκατ., χαμηλότερα κατά 22,5%. Τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους €4,7 εκατ. 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, Η.Π.Α., Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2011 πούλησε 15,3  εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,7 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 10,9 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ. 

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.


12.11.2012

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 9M 12