13/11/2014

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2014

Η πορεία ανάκαμψης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ συνεχίστηκε με αύξηση των πωλήσεων στις ΗΠΑ, βελτίωση της ελληνικής αγοράς από εξαιρετικά χαμηλή βάση και σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στον αντίποδα, η Αίγυπτος παρουσίασε κάμψη αποτελεσμάτων λόγω περιορισμένης παραγωγής, αποτέλεσμα της παρατεταμένης έλλειψης φυσικού αερίου, λόγος για τον οποίο ο Όμιλος υλοποιεί επενδύσεις για χρήση στερεών και δευτερογενών καυσίμων, που θα οδηγήσουν σε σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του παραγωγικού δυναμικού από τα τέλη του 2014 κι έπειτα.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε βελτίωση το 3ο τρίμηνο του 2014 και αυξήθηκε κατά 2% στα €308 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σταθερά και ανήλθαν σε €58 εκ. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε €28 εκ., από €7 εκ. το 3ο τρίμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι θετική επίδραση στα αποτελέσματα είχαν οι συναλλαγματικές διαφορές, ειδικά η ενδυνάμωση του δολαρίου και της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ. Συγκεκριμένα, στα καθαρά κέρδη 3ου τριμήνου περιλαμβάνονται κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές ύψους €21 εκ., έναντι ζημιών €4,5 εκ., την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το εννεάμηνο του 2014 ανήλθε σε €880 εκ., σημειώνοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων παρέμειναν σταθερά και έφθασαν τα €147 εκ. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους παρουσίασαν σημαντική μεταστροφή ανερχόμενα σε κέρδη ύψους €30,5 εκ., σε σύγκριση με ζημίες ύψους €15 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου περιλαμβάνονται κέρδη συναλλαγματικών διαφορών ύψους €20 εκ., έναντι ζημιών €13εκ. το 2013.

€ εκ.3o τρ. 20143o τρ. 2013% μεταβολήςΕννιάμηνο 2014Εννιάμηνο 2013% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 308,5 301,9 2,2% 879,7 851,8 3,3%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 57,7 58,2 (1%) 146,7 146,5 0,1%
Κέρδη προ φόρων 40,7 10,3  296,9% 47,4 (2,1)  
Καθαρά κέρδη * 27,6 7,2  280,8% 30,5 (14,6)  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

Σημ: Τα ποσά που αφορούν το 2013 είναι προσαρμοσμένα με βάση την εφαρμογή του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 11, σύμφωνα με το οποίο ο Όμιλος ενσωματώνει πλέον τις οικονομικές καταστάσεις των δραστηριοτήτων στην Τουρκία, κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 50%, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην ελληνική αγορά η ζήτηση δομικών υλικών αυξάνεται, σε σύγκριση με τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του 2013, ως αποτέλεσμα υλοποίησης δημοσίων έργων και κυρίως της επανεκκίνησης της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, η οποία παραδοσιακά αποτελεί την κύρια πηγή ζήτησης, παραμένει τελείως υποτονική.

Η διατήρηση ικανοποιητικού βαθμού λειτουργίας των εργοστασίων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βασίζεται στις εξαγωγικές δυνατότητες, στο πλαίσιο έντονου ανταγωνισμού από χώρες με χαμηλό κόστος ενέργειας και χωρίς περιορισμούς στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εργοστασίων, επιτρέπουν, μέχρι σήμερα, τη συνέχιση της εξαγωγικής δραστηριότητας με αμείωτους ρυθμούς.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014 αυξήθηκε κατά 17% και ανήλθε σε €221 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €29 εκ. από €13 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Στις Η.Π.Α. συνεχίζονται οι ανοδικές τάσεις στη ζήτηση δομικών υλικών, ιδιαίτερα στην Πολιτεία της Φλόριντα όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η βελτίωση προέρχεται κυρίως από την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης που σημειώνει η αμερικανική οικονομία.
Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων και οι βελτιωμένες τιμές συντέλεσαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών της Titan America, ο οποίος στο εννεάμηνο άγγιξε τα €345 εκ., σημειώνοντας άνοδο 13%.Τα λειτουργικά κέρδη, ΕΒΙΤDA, ανήλθαν σε €32 εκ., αυξημένα κατά 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το 2013 και γενικά κινείται χαμηλά σε σύγκριση με την παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων. Η οικονομική ανάκαμψη στην περιοχή παραμένει αδύναμη, γεγονός που επηρεάζει άμεσα και τον κλάδο κατασκευών.
Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1,5% και ανήλθε σε €167 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €53 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 10%.

Στην Αίγυπτο η αγορά διατηρεί τη δυναμική της και η κατανάλωση τσιμέντου κινείται σε επίπεδα υψηλότερα του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, οι συνεχείς διακοπές στην παροχή φυσικού αερίου από τον κρατικό φορέα, σε συνδυασμό με τη σημαντική καθυστέρηση στην αδειοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων για τη χρήση στερεών καυσίμων τις οποίες είχε δρομολογήσει ο Τιτάνας, οδήγησαν σε απώλεια μεγάλου μέρους της παραγωγής των εργοστασίων. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην υψηλή ζήτηση για τσιμέντο έως ότου τεθούν σε λειτουργία οι μονάδες χρήσης στερεών καυσίμων, ο Όμιλος έχει προχωρήσει στην εισαγωγή και άλεση σημαντικών ποσοτήτων κλίνκερ, παρά τα μικρά περιθώρια κερδοφορίας της δραστηριότητας αυτής.

Ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος) την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014 παρουσίασε μείωση 24% στα €147 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν πτώση 48% σε σύγκριση με την ανάλογη περίοδο του 2013 και περιορίστηκαν σε €32,5 εκ.

Τα κέρδη από την Τουρκία, που ενσωματώνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ανήλθαν σε €3,9εκ..

Εκμεταλλευόμενος τις ευνοϊκές συνθήκες που επικράτησαν το 3ο τρίμηνο του έτους στις χρηματαγορές, τον Ιούλιο 2014 ο Όμιλος προχώρησε σε έκδοση ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας €300 εκ. από τη θυγατρική του Titan Global Finance PLC. Οι ομολογίες είναι πενταετούς διάρκειας με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και τα κεφάλαια που αντλήθηκαν διατέθηκαν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 ανερχόταν σε €529 εκ., χαμηλότερος κατά €34 εκ. σε σύγκριση με τα επίπεδα της αντίστοιχης περυσινής ημερομηνίας και κατά €20 εκ. υψηλότερος σε σύγκριση με τις αρχές του 2014 λόγω εποχικότητας. Η συνολική, μικτή χρηματοδότηση του Ομίλου προέρχεται κατά περίπου 40% από ομολογιακά δάνεια στη διεθνή αγορά και κατά 60% από ελληνικές και διεθνείς τράπεζες στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Στο εννεάμηνο οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν και ανήλθαν σε €47 εκ. έναντι €29 εκ. πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων κατευθύνεται στην Αίγυπτο και στις ΗΠΑ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι η κατανάλωση τσιμέντου το 2014 θα είναι υψηλότερη έναντι του προηγούμενου έτους, για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια. Η μεταστροφή της τάσης οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση έργων υποδομής, καθώς οι προσδοκίες για την ιδιωτική οικοδομή παραμένουν πολύ συγκρατημένες.

Η ανάκαμψη της αγοράς των ΗΠΑ συνεχίζεται, γεγονός που επιβεβαιώνουν και οι προβλέψεις που δημοσίευσε το Σεπτέμβριο η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association), εκτιμώντας ότι η κατανάλωση τσιμέντου στη χώρα θα σημειώσει αύξηση 7,9% το 2014, 8,4% το 2015 και 10,7% το 2016. Η ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας, θέτει το πλαίσιο για την ανάκαμψη του κλάδου κατασκευών με κινητήρια δύναμη τον κλάδο οικιστικών ακινήτων.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα συνολικά στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κινείται στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος, δίχως να διαφαίνονται προοπτικές ουσιαστικής ανάκαμψης βραχυπρόθεσμα.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση δομικών υλικών συνεχίζει να κινείται με θετικό πρόσημο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια των εργοστασίων, ο Όμιλος υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα για τη χρήση στερεών και δευτερογενών καυσίμων, το οποίο θα υλοποιηθεί μέχρι τέλους του 2015 και θα διασφαλίσει τη δυνατότητα λειτουργίας των εργοστασίων σε πλήρη δυναμικότητα. Ο πρώτος μύλος άνθρακα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2014, παρέχοντας στο εργοστάσιο του Beni Suef τη δυνατότητα να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στη ζήτηση από τις αρχές του 2015.

Τέλος, στην Τουρκία, η ζήτηση για τσιμέντο εξακολουθεί προς το παρόν να κινείται σε υψηλά επίπεδα.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014 ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 8% στα €197 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €23 εκ. από €10 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. H είσπραξη μερισμάτων €20 εκ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού οδήγησε σε καθαρά κέρδη €6 εκ. έναντι ζημιών €32 εκ. το εννεάμηνο 2013.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2013 πούλησε 17,2 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 12,3 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ. 

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.


13.11.2014

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων.