8/11/2018

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2018

Το 3ο τρίμηνο του 2018 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ παρουσίασε βελτίωση επιδόσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το 3ο τρίμηνο του 2018 ο κύκλος εργασιών κατέγραψε άνοδο 5,0%, και ανήλθε σε €389,4 εκ. Ταυτόχρονα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 3,2% φθάνοντας τα €74,7 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 32,5% και διαμορφώθηκαν στα €25,4 εκ., από €19,2 εκ. το 3ο τρίμηνο του 2017.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σε επίπεδο εννεαμήνου ανήλθε σε €1.101,9 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 8,2% και ανήλθαν σε €196,9 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 51,8% και ανήλθαν σε €50,2 εκ.

€ εκ.3o τρίμηνο 20183o τρίμηνο 2017% μεταβολήςΕννεάμηνο 2018Εννεάμηνο 2017% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 389,4 370,7 5,0%     (3,7%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 74,7 72,4 3,2% 196,9 214,5 (8,2%)
Κέρδη προ φόρων 30,7 27,4 12,1% 65,9 59,1 11,5%
Καθαρά κέρδη * 25,4 19,2 32,5% 50,2 33,1 51,8%

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις ΗΠΑ  παρά τον ιδιαίτερα βροχερό καιρό που έχει επικρατήσει στις ανατολικές πολιτείες φέτος, η ζήτηση τσιμέντου στην αγορά κινείται ανοδικά, οδηγώντας και σε άνοδο των τιμών των δομικών υλικών. Τα αποτελέσματα το 3ο τρίμηνο παρουσίασαν αύξηση των πωλήσεων κατά 6,6% και της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 2,8%, παρά τον τυφώνα Φλόρενς που έπληξε τις μεσοανατολικές πολιτείες τον Σεπτέμβριο 2018.  Τα ακραία φαινόμενα επέδρασαν αρνητικά στις πωλήσεις, αντίστοιχα με την επίδραση του τυφώνα Ίρμα που είχε πλήξει τη Φλόριντα το 2017. Επιπλέον, οι δραστηριότητες του Ομίλου στη Φλόριντα κλήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018 να διαχειριστούν προκλήσεις σε θέματα παραγωγής, τα οποία οδήγησαν σε αύξηση των εισαγωγών στο  σταθμό μας στην Tampa προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση, αλλά με μειωμένα περιθώρια κέρδους. Συνολικά το εννεάμηνο 2018 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε πτώση 4,2% και ανήλθε σε €639,3 εκ. (σημειωτέον ότι σε δολάρια ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 2,7%) ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 7,9% και ανήλθαν σε €127,9 εκ.

Στην Ελλάδα η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Θετικές τάσεις σημειώνουν τα έργα που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών. Tο τρίτο τρίμηνο οι πωλήσεις στην τοπική αγορά σημείωσαν μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Κατά τη διάρκεια του 2018 τα λειτουργικά περιθώρια επηρεάστηκαν από το υψηλότερο κόστος ενέργειας, που δεν ήταν δυνατό να μετακυληθεί στην αγορά. Οι εξαγωγές τσιμέντου συνεχίστηκαν με υψηλούς ρυθμούς και κύριο προορισμό την αγορά της Αμερικής. Συνολικά το 3ο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης παρουσίασε μείωση 3,1% και ανήλθε σε €58,9 εκ. (στο εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 8,7% και ανήλθε σε € 173,4 εκ.). Τα λειτουργικά κέρδη το 3ο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 18,8% και ανήλθαν σε €5,4 εκ. (μειώθηκαν κατά 47,7% στο εννεάμηνο και ανήλθαν σε €10,7 εκ.).

Στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά το τρίτο τρίμηνο. Και εδώ, τα λειτουργικά περιθώρια περιορίστηκαν από την αύξηση του κόστους ενέργειας. Ο κύκλος εργασιών το 3ο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 10,4% και ανήλθε σε €72,1 εκ. (το εννεάμηνο  ο κύκλος εργασιών παρουσίασε ελαφρά βελτίωση 1,1% και ανήλθε σε €175,2 εκ.). Τα λειτουργικά κέρδη το 3ο τρίμηνο παρουσίασαν οριακή μείωση 0,3% και ανήλθαν σε €20,5εκ. (στο εννεάμηνο τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα €44,5 εκ. παρουσιάζοντας 0,6% αύξηση).

Στην Αίγυπτο, ηζήτηση τσιμέντου κινήθηκε κοντά στα επίπεδα του 2017, λόγω όμως της εισόδου νέου παραγωγικού δυναμικού στην αγορά κατά το δεύτερο τρίμηνο, ο ανταγωνισμός εντάθηκε  σημαντικά. Οι τιμές έχουν καταγράψει βελτίωση σε σύγκριση με τα ιδιαίτερα χαμηλά προ ενός έτους επίπεδα, όμως από τον Ιούλιο η σημαντική αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και η επιβολή επιπλέον εισφορών ανά τόνο παραγόμενου τσιμέντου, σχεδόν εκμηδένισαν τα λειτουργικά περιθώρια.  Συνολικά το 3ο τρίμηνο, ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα €33,5 εκ. (το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών ήταν επίσης σταθερός στα €114 εκ.). Τα λειτουργικά αποτελέσματα στο 3ο τρίμηνο ανήλθαν σε €1,1 εκ., έναντι ζημιών €1,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, στις οποίες όμως είχε συμπεριληφθεί έκτακτο κόστος αναδιάρθρωσης. (Στο εννεάμηνο τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €13,9 εκ. και ήταν αυξημένα κατά 25,4% σε σύγκριση με το 2017).

Στην Τουρκία, υπό τη σκιά της ταχείας επιδείνωσης των μακροοικονομικών μεγεθών, ο κατασκευαστικός κλάδος κινήθηκε έντονα πτωτικά το τρίτο τρίμηνο. Η διολίσθηση της τουρκικής λίρας κατά 53% έναντι του ευρώ στο εννεάμηνο και η αύξηση του ενεργειακού κόστους το 3ο τρίμηνο επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα της Adocim.

Στη Βραζιλία η ζήτηση το 2018 παρουσιάζει γενικά ενθαρρυντικές τάσεις, όμως η εκλογική περίοδος οδήγησε σε στάση αναμονής την αγορά τους τελευταίους μήνες. Τα αποτελέσματα της Apodi παρουσίασαν βελτίωση κύκλου εργασιών και λειτουργικής κερδοφορίας.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το εννεάμηνο του 2018, ανήλθαν σε €77 εκ., ήταν κατά €14 εκ. χαμηλότερες από αυτές της αντίστοιχης περιόδου του 2017. Οι ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €62 εκ. και ήταν υψηλότερες κατά €10 εκ. σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2017, επηρεασμένες αφενός από τα χαμηλότερα επίπεδα λειτουργικών κερδών (EBITDA), επωφελούμενες όμως αφετέρου από τις μειωμένες επενδυτικές δαπάνες και τον περιορισμό των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30/9/2018 ανήλθε σε €784 εκ. και ήταν υψηλότερος κατά €26 εκ. έναντι του δανεισμού της 30/9/2017.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις 18.10.2018, ανακοινώθηκε, σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006, η υποβολή από τη βελγική εταιρία TITANCementInternationalS.A. (ΤCI) προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών και των προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας (οι Μετοχές ΤΙΤΑΝ) έναντι νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την TCI, με σχέση ανταλλαγής μίας μετοχής TCI για κάθε μία μετοχή ΤΙΤΑΝ,  με σκοπό να διευκολυνθεί η εισαγωγή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Εuronext Βρυξελλών, μέσω της πρωτογενούς εισαγωγής όλων των μετοχών της TCI προς διαπραγμάτευση στο άνω χρηματιστήριο, και να καταστεί η ΤCI η άμεσα μητρική εταιρία της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ και η απώτατη μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. HTCI πρόκειται επίσης να υποβάλει αίτηση για  δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Στις 11.10.2018 ολοκληρώθηκαν οι εταιρικές και διοικητικές διαδικασίες που απαιτούντο για την υλοποίηση της σύμβασης που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2018 με τον όμιλο Cem Sak και συνεπώς, από την ανωτέρω ημερομηνία,  ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέχει το 75% της εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S (Adocim), ιδιοκτήτριας ενός σύγχρονου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Τοκάτ-Τουρκίας, παραγωγικής δυναμικότητας  1,5 εκατ. τόνων τσιμέντου και τριών μονάδων ετοίμου σκυροδέματος και δεν διατηρεί πλέον οποιαδήποτε συμμετοχή σε μία ξεχωριστή μονάδα άλεσης, η οποία πλέον περιήλθε εξ' ολοκλήρου στον όμιλο Cem Sak.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ  2018

Στις ΗΠΑ οι τάσεις παραμένουν θετικές για τον κλάδο κατασκευών. Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) πρόσφατα επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις της για αύξηση της ζήτησης το διάστημα 2018-2023.  Ο Τιτάνας είναι ευνοϊκά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση.

Στην Ελλάδα η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων που θα ενίσχυε τον κλάδο κατασκευών δεν αναμένεται πριν το τέλος του 2018. Παράλληλα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπάρχουν προσδοκίες για μία ήπια ανάπτυξη του κλάδου κατασκευών μεσοπρόθεσμα. Τα εργοστάσια του Ομίλου λειτουργούν σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους και χάρη σε πρόσφατες επενδύσεις αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους με επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των τοπικών κοινωνιών.

Στην Αίγυπτο , η έναρξη λειτουργίας νέου εργοστασίου τσιμέντου 12 εκ. τόνων ιδιοκτησίας του Αιγυπτιακού στρατού αυξάνει την ήδη υπερβάλλουσα προσφορά, συμπιέζοντας τους συντελεστές λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων. Πέραν αυτού, η επιβολή υψηλών αυξήσεων στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και επιπλέον τελών επί του παραγόμενου τσιμέντου από 1ης Ιουλίου, καθιστούν επιτακτική τη διαμόρφωση των τιμών σε υψηλότερα επίπεδα, όσο κι αν αυτό φαίνεται δύσκολα επιτεύξιμο βραχυπρόθεσμα.   

Στην Τουρκία, η δυσμενής εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών (πληθωρισμός, επιτόκια,  συναλλαγματική ισοτιμία) σε συνδυασμό με την πίεση στο τραπεζικό σύστημα εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε περαιτέρω σημαντική μείωση της ζήτησης δομικών υλικών βραχυπρόθεσμα. Η Adocim είναι προετοιμασμένη ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην αναμενόμενη ύφεση χάρη στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της, το ανταγωνιστικό της κόστος και τον χαμηλό δανεισμό της.

Στη Βραζιλία, η ολοκλήρωση της προεκλογικής περιόδου αυξάνει τις προσδοκίες για νέο κύκλο ανάπτυξης στην αγορά τσιμέντου.


Σημαντικές Παρατηρήσεις

Το παρόν υλικό απαγορεύεται να δημοσιοποιηθεί, διανεμηθεί ή δημοσιευθεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά, στην Αυστραλία ή στην Ιαπωνία ή εντός αυτών των χωρών, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου μια τέτοια ενέργεια θα παραβίαζε τους σχετικούς νόμους της εν λόγω χώρας.

Το παρόν υλικό διατίθεται μόνο για πληροφοριακούς λόγους και δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως προσφορά προς πώληση ή προσέλκυση προτάσεων για την αγορά κινητών αξιών της Titan Cement International SA (η "Εταιρία", και αυτές οι κινητές αξίες, οι "Κινητές Αξίες") στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά, στην Αυστραλία ή στην Ιαπωνία ή εντός αυτών των χωρών, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου μια τέτοια προσφορά προς πώληση ή προσέλκυση προτάσεων αγοράς ή πώληση θα ήταν παράνομη προτού καταχωρηθούν ή τύχουν εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών εκάστης χώρας.

Οι Κινητές Αξίες δεν έχουν καταχωρισθεί ούτε θα καταχωρισθούν σύμφωνα με την Πράξη περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α του 1933, όπως τροποποιήθηκε (U.S. Securities Act, η “Πράξη περί Κινητών Αξιών”) και δεν δύνανται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εν τη απουσία καταχώρησης ή εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρησης σύμφωνα με την Πράξη περί Κινητών Αξιών. Η Εταιρία δεν προτίθεται να καταχωρήσει οποιοδήποτε μέρος της προσφοράς ή να προβεί σε δημόσια προσφορά Κινητών Αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τυχόν κινητές αξίες που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πωλούνται μόνο σε "ειδικούς θεσμικούς αγοραστές" (qualified institutional buyers, όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α της Πράξης περί Κινητών Αξιών), με βάση τον Κανόνα 144Α.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το παρόν έγγραφο και οποιοδήποτε άλλο υλικό σχετικό με τις Κινητές Αξίες διανέμεται αποκλειστικά προς, και διατίθεται μόνο προς, και η διενέργεια οποιαδήποτε επένδυσης ή επενδυτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμη μόνο σε, και δύναται να διενεργηθεί μόνο προς, “ειδικούς επενδυτές” (qualified investors) (όπως ορίζονται στην ενότητα 86(7) της Πράξης περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματαγορών του 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) και οι οποίοι είναι (i) πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα που αφορούν σε επενδύσεις και εμπίπτουν στον ορισμό των “επαγγελματιών επενδύσεων” (investment professionals) που δίδεται στο Άρθρο 19(5) της Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (το “Διάταγμα”); ή (ii) οντότητες υψηλής καθαρής οικονομικής επιφάνειας (high net worth entities) που εμπίπτουν στο Άρθρο Article 49(2)(a) έως (d) του Διατάγματος (άπαντα τα ανωτέρω πρόσωπα θα καλούνται στο εξής τα "σχετικά πρόσωπα"). Πρόσωπα που δεν είναι σχετικά πρόσωπα δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτού του εγγράφου ούτε να δραστηριοποιούνται ή να βασίζονται σε αυτό.

Η Εταιρία δεν έχει εγκρίνει οποιαδήποτε δημόσια προσφορά Κινητών Αξιών σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πλην της Ελλάδος. Αναφορικά με Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εκτός της Ελλάδος, το οποίο έχει ενσωματώσει την Οδηγία περί του Ενημερωτικού Δελτίου (έκαστο το "Σχετικό Κράτος Μέλος"), δεν έχει λάβει ούτε πρόκειται να λάβει χώρα οποιαδήποτε πράξη για τη δημόσια προσφορά Κινητών Αξιών που θα απαιτούσε τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος Μέλος. Συνεπώς, οι Κινητές Αξίες δύνανται να προσφερθούν σε Σχετικό Κράτος Μέλος (i) προς οποιαδήποτε νομική οντότητα η οποία αποτελεί ειδικό επενδυτή, όπως ορίζεται στην Οδηγία περί του Ενημερωτικού Δελτίου; ή (ii) υπό οποιαδήποτε άλλη από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο Άρθρο 3(2) της Οδηγίας περί του Ενημερωτικού Δελτίου. Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου, η φράση "δημόσια προσφορά κινητών αξιών" σημαίνει την ανακοίνωση με οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο επαρκών πληροφοριών για τους όρους της προσφοράς και των προσφερόμενων Κινητών Αξιών, ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή την εγγραφή για την απόκτηση Κινητών Αξιών, όπως αυτή η έννοια δύναται να διαφοροποιείται στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος δυνάμει οποιοδήποτε μέσου με το οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία περί του Ενημερωτικού Δελτίου σε αυτό το Σχετικό Κράτος Μέλος, και η φράση “Οδηγία περί του Ενημερωτικού Δελτίου” σημαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΚ (και τις τροποποιήσεις της), συμπεριλαμβανομένου κάθε εφαρμοστικού μέτρου σε Σχετικό Κράτος Μέλος.

Η Εταιρία δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια που θα επέτρεπε την προσφορά Κινητών Αξιών ή την κατοχή ή τη διανομή του παρόντος υλικού ή οποιουδήποτε άλλου διαφημιστικού υλικού ή υλικού για την προσφορά Κινητών Αξιών σε οποιαδήποτε χώρα, όπου μια τέτοια ενέργεια θα απαιτείτο προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού.

Η δημοσιοποίηση, διανομή ή δημοσίευση του παρόντος υλικού σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να τελεί υπό νομικούς περιορισμούς και συνεπώς πρόσωπα σε αυτές τις χώρες θα πρέπει να ενημερώνονται και συμμορφώνονται με αυτούς τους περιορισμούς.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Προσφορές για την απόκτηση Κινητών Αξιών στο πλαίσιο της προτεινόμενης προσφοράς τους και επενδύσεις από επενδυτές θα πρέπει αν γίνονται μόνο επί τη βάσει των πληροφοριών που θα εμπεριέχονται στο (i) ενημερωτικό Δελτίο που αναμένεται να δημοσιευθεί από την Εταιρία σε σχέση με την προτεινόμενη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Κινητών Αξιών στη ρυθμιζόμενη αγορά Euronext Βρυξελλών με δευτερογενή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων, κατόπιν επίσημης έγκρισης από τη βελγική Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (Financial Services and Markets Authority) και γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 18 της Οδηγίας περί του Ενημερωτικού Δελτίου, και (ii) πληροφοριακό δελτίο που θα καταστεί διαθέσιμο γενικά στην Ελλάδα σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την εν λόγω προσφορά κινητών αξιών.

Πληροφορίες για Διανομείς και μόνο για τους σκοπούς των απαιτήσεων διακυβέρνησης προϊόντων που περιέχονται: (α) στην Οδηγία (ΕΕ) 2014/65 /ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τροποποιήθηκε («MiFID II»), (β) στα άρθρα 9 και 10 της κατ' εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής που συμπληρώνει τη MiFID II και (γ) στα τοπικά μέτρα εφαρμογής (από κοινού, οι «Απαιτήσεις Διακυβέρνησης Προϊόντων της MiFID II»), και με την αποποίηση κάθε είδους ευθύνης, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αδικοπρακτική, συμβατική ή άλλου είδους, που θα μπορούσε να έχει οιοσδήποτε "κατασκευαστής" (για τους σκοπούς των Απαιτήσεων Διακυβέρνησης Προϊόντων της MiFID II), οι Κινητές Αξίες έχουν υπαχθεί σε διαδικασία έγκρισης προϊόντων, με την οποία έχει καθοριστεί ότι οι Κινητές Αξίες είναι: (i) συμβατές με μια τελική αγορά-στόχο ιδιωτών επενδυτών και επενδυτών που πληρούν τα κριτήρια των επαγγελματιών πελατών και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων, όπως ο καθένας ορίζεται στη MiFID II, και (ii) είναι κατάλληλοι για διανομή μέσω όλων των διαύλων διανομής, όπως επιτρέπεται από τη MiFID II («Εκτίμηση Αγοράς-Στόχου»). Οι διανομείς, πέραν την Εκτίμησης Αγοράς-Στόχου, χρειάζεται να λάβουν υπόψη και τα ακόλουθα: ότι η τιμή των Κινητών Αξιών μπορεί να μειωθεί και οι επενδυτές θα μπορούσαν να χάσουν ολόκληρη ή μέρος της επένδυσής τους, ότι οι Κινητές Αξίες δεν προσφέρουν εγγυημένο εισόδημα ούτε προστασία κεφαλαίου, και ότι η επένδυση στις Κινητές Αξίες είναι συμβατή μόνο με επενδυτές που δεν χρειάζονται εγγυημένο εισόδημα ή προστασία κεφαλαίου, οι οποίοι (είτε μόνοι τους, είτε σε συνδυασμό με κατάλληλο οικονομικό ή άλλο σύμβουλο) είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους μιας τέτοιας επένδυσης και διαθέτουν επαρκείς πόρους για να είναι σε θέση να επωμιστούν τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν. Η Εκτίμηση Αγοράς-Στόχου δεν θίγει τις απαιτήσεις οιωνδήποτε συμβατικών, νομικών ή κανονιστικών περιορισμών πώλησης σε σχέση με την προσφορά των Κινητών Αξιών.

Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι η Εκτίμηση Αγοράς-Στόχου δεν συνιστά: (α) αξιολόγηση της καταλληλότητας ή της σκοπιμότητας για τους σκοπούς της MiFID II, ή (β) προτροπή προς οιονδήποτε επενδυτή ή ομάδα επενδυτών να επενδύσει, να αγοράσει ή να προβεί σε οιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετικά με τις Κινητές Αξίες . Κάθε διανομέας είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση της δικής του εκτίμησης της αγοράς-στόχου όσον αφορά τις Κινητές Αξίες και για τον καθορισμό κατάλληλων διαύλων διανομής. Η HSBC ενεργεί αποκλειστικά για την Εταιρία και ουδέν άλλο πρόσωπο σε σχέση με την προσφορά των Κινητών Αξιών και δε θα φέρει ευθύνη έναντι άλλου προσώπου πλην της Εταιρίας για την παροχή της προστασίας που προφέρει στους πελάτες της ή για την παροχή συμβουλών σε σχέση με την προσφορά, τη συναλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που αναφέρεται στην παρούσα.