17/3/2011

Αποτελέσματα Έτους 2010

O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2010 ανήλθε σε €1.350 εκ., σημειώνοντας οριακή μείωση 0,7% σε σύγκριση με το 2009. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 5,5% στα €314 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα €102 εκ., μειωμένα  κατά 17,2% σε σύγκριση με το 2009.
 
Σημειώνεται ότι τα λειτουργικά κέρδη πριν από τη διενέργεια προβλέψεων ήταν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος. Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες κατά €19,4 εκ., καθώς επίσης και σε υψηλότερες αποσβέσεις, χρηματοοικονομικά έξοδα και δικαιώματα μειοψηφίας.
 
Το 4ο τρίμηνο του 2010 ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε  κατά 2,4%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  υποχώρησαν κατά  28% και τα καθαρά κέρδη  περιορίστηκαν κατά 80%, κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων.
 
Η μακροχρόνια στρατηγική γεωγραφικής διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου έκανε δυνατή την επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών παρά την ιδιαίτερη δυσμενή συγκυρία. Η έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας παραγωγής στην Αίγυπτο και η επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στα Δυτικά Βαλκάνια μέσω των επενδύσεων σε Αλβανία και Κόσσοβο, επέτρεψε την αύξηση των πωλήσεων και της οργανικής κερδοφορίας στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αντισταθμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις από τη μείωση της κατανάλωσης τσιμέντου για πέμπτη συνεχή χρονιά στις ΗΠΑ και για τέταρτη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα.

€ εκ.4ο τρ. 20104ο τρ. 2009% μεταβ.20102009% μεταβ
Κύκλος εργασιών 322,0 314,3 2,4% 1.350,5 1.360,6 (0,7%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 54,1     74,8 (27,7%) 314,4 332,7 (5,5%)
Κέρδη προ φόρων 10,6 29,9 (64,6%) 129,3 158,1 (18,3%)
Καθαρά κέρδη * 3,9 19,7 (80,3%) 102,2 123,4 (17,2%)
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ειδικότερα, όσον αφορά στην πορεία εργασιών ανά γεωγραφικό τομέα:

Στην Ελλάδα, η επιδείνωση της οικονομικής συγκυρίας οδήγησε σε έντονη υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερα η πτώση της ζήτησης για αγορά κατοικίας, οφείλεται αφενός στην κρίση της πραγματικής οικονομίας και στη δημοσιονομική προσαρμογή – γεγονότα που έχουν επηρεάσει αρνητικά το εισόδημα των νοικοκυριών και τις προσδοκίες τους για απασχόληση – και αφετέρου στη μείωση των χορηγήσεων στεγαστικών δανείων. Το 2010 η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στον Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης ανήλθε σε €86 εκ.,  εμφανίζοντας πτώση 34% επιβαρυμένη από τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και το υψηλότερο κόστος ενέργειας, σε σύγκριση με το 2009.
 
Στις ΗΠΑ, η ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου δεν έγινε ορατή κατά τη διάρκεια του 2010. Στις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, στις οποίες συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η κατανάλωση παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ σημείωσε περαιτέρω μείωση στην αγορά της Φλόριντα. Υπό τις εξαιρετικά δυσμενείς αυτές συνθήκες κατάρρευσης της αγοράς, η λειτουργική κερδοφορία του Τομέα των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 86% φθάνοντας μόλις τα €3,5 εκ.
 
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η γενικευμένη οικονομική κρίση εξακολούθησε να συμπιέζει τη ζήτηση δομικών υλικών, αν και με ηπιότερους ρυθμούς από ότι το 2009. Ωστόσο, χάρη στη λειτουργία του νέου εργοστασίου στην Αλβανία από το β΄τρίμηνο του έτους και στην ενσωμάτωση στον Όμιλο του εργοστασίου στο Κόσσοβο, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 17% φθάνοντας τα €87 εκ.
 
Σε αντιδιαστολή με τις τάσεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, η ζήτηση δομικών υλικών στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν αυξημένη. Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η οικονομική ανάκαμψη οδήγησε σε άνοδο της κατανάλωσης τσιμέντου κατά 15% περίπου. Στην Αίγυπτο, η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω των έργων οικιστικής ανάπτυξης. Σε συνδυασμό με την ενισχυμένη παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου χάρη στη λειτουργία της δεύτερης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο του Beni Suef, η αυξημένη ζήτηση επέτρεψε τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Συνολικά, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αυξήθηκαν κατά 34% σε €138 εκ.
 
Συνολικά το 2010, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% έναντι του 2009, φθάνοντας στα €130 εκ. Σε συγκρίσιμη βάση και χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών θα είχαν μειωθεί κατά 3,4%, πέραν της μείωσης του 15% που είχε επιτευχθεί το 2009, αντανακλώντας τη συνεχή προσπάθεια του Ομίλου για συμπίεση των δαπανών.
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγματικών διαφορών και του κόστους πρόωρης αποπληρωμής ομολογιών στις ΗΠΑ τον περασμένο Ιούλιο, ανήλθαν σε € 62,6 εκ., αυξημένα κατά 5,7% σε σύγκριση με πέρυσι.
 
Η εστίαση του Τιτάνα στην αυστηρή ιεράρχηση των επενδύσεων και στη συγκράτηση του κεφαλαίου κίνησης οδήγησε στην επίτευξη ελεύθερων ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους €195 εκ. κατά τη διάρκεια του 2010 και επέτρεψε τη μείωση του δανεισμού  κατά € 194 εκ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου παρουσιάζει διαρκή βελτίωση και έχει μειωθεί από €1.114 εκ. τον Δεκέμβριο του 2008 σε  €971 εκ. τον Δεκέμβριο του 2009 και σε €777 εκ. στα τέλη του 2010.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το 2010 ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, τον συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις, εξαιρουμένων των εξαγορών, ανήλθαν στα €87 εκ, σημαντικά μειωμένες σε σχέση με το 2009, αφού έχουν πλέον ολοκληρωθεί το έργο της νέας γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο Beni Suef της Αιγύπτου (Νοέμβριος 2009) και η ανέγερση του νέου εργοστασίου της Αλβανίας (Μάρτιος 2010).
 
Το τελευταίο τρίμηνο του έτους, συγκεκριμένα το Δεκέμβριο 2010, ο Όμιλος ανακοίνωσε τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με την Αρχή Ιδιωτικοποιήσεων του Κοσσόβου, για την αγορά από την εταιρία «Sharr Beteilingung Gmbh» (που ανήκει κατά 51% στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ) ενός εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην περιοχή Sharr. Το εργοστάσιο του Sharr, με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 600.000 τόνων, τελούσε ήδη υπό τη διαχείριση του Ομίλου, δυνάμει σχέσης μίσθωσης.
 
Το Νοέμβριο 2010 ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι συντελέστηκε η συμφωνηθείσα επένδυση ύψους € 80 εκ. της International Finance Corporation (IFC) στην εταιρία του Ομίλου στην Αίγυπτο, Alexandria Portland Cement Company S.A. (APCC), μέσω της συμμετοχής της IFC στη θυγατρική εταιρία του Ομίλου Alexandria Development Limited (ADL). Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής, η IFC απέκτησε εμμέσως μειοψηφικό ποσοστό 15,2% στην APCC και, ως εκ τούτου, στις επιχειρήσεις του ΤΙΤΑΝΑ στην Αίγυπτο. 
 
Τον Απρίλιο του 2010 ο Όμιλος εκποίησε έναντι ποσού $41,5 εκ., λατομείο στην περιοχή  Cumberland της πολιτείας Kentucky των ΗΠΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ  31/12/2010

Στις 7.1.2011 ανακοινώθηκε η σύναψη σύμβασης κοινοπρακτικού δανείου από τη θυγατρική του Ομίλου Titan Global Finance PLC, συνολικού ύψους €585 εκ., με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Το δάνειο έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο 2015 και θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου της Titan Global Finance PLC, το οποίο λήγει τον Απρίλιο 2012 και, στη συνέχεια, για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών του Ομίλου.
 
Στις 4.2.2011 η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία «ΙΩΝΙΑ Ανώνυμος Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Ειδών Πορσελάνης» συμφώνησε τη μεταβίβαση του εμπορικού σήματος ΙΩΝΙΑ, καθώς και την πώληση ορισμένων εμπορευμάτων και λοιπών παγίων στοιχείων, στην εταιρεία «YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου και Υιός Α.Ε.».

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Το 2011 εκτιμάται πως θα είναι ένα ακόμη έτος προκλήσεων για τον ΤΙΤΑΝΑ.
 
Στην Ελλάδα η δεινή δημοσιονομική κατάσταση και η αυξανόμενη αβεβαιότητα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ουσιαστική συρρίκνωση τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας.  
 
Στις ΗΠΑ, η ζήτηση δομικών υλικών αναμένεται να παραμείνει αδύναμη και το 2011, παρά τη διαφαινόμενη οικονομική ανάκαμψη. Στην έκθεση που δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο 2010, η Ένωση Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών εκτιμά ότι η κατανάλωση τσιμέντου το 2011 θα αυξηθεί μόλις κατά 1,4%, από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του 2010.
 
Αντίστοιχα, η σταδιακή επάνοδος των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην οικονομική ανάπτυξη, δεν αναμένεται να μεταφραστεί σε ουσιαστική αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
 
Στην Αίγυπτο, οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις δημιουργούν βραχυπρόθεσμα αυξημένη αβεβαιότητα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου συνεχίζουν μέχρι σήμερα απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.
 
Τέλος, θετικές φαίνονται οι προοπτικές στην Τουρκία, όπου η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη αναμένεται να συντελέσει   σε περαιτέρω  ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης για ιδιωτικές κατασκευές και δημόσια έργα.
 
Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών των στερεών και υγρών καυσίμων αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου, παρά τη συνεχή προσπάθεια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων από εναλλακτικά.
 
Στα πλαίσια των συνθηκών οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούν, ο Όμιλος εξακολουθεί να εστιάζει στην παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών για τη μείωση του δανεισμού, τη συμπίεση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και σε μικρού μεγέθους επενδυτικές κινήσεις.
 
Παρά την αντίξοη οικονομική συγκυρία, οι αξίες και οι στρατηγικές προτεραιότητες του ΤΙΤΑΝΑ παραμένουν σταθερές και συνίστανται στη γεωγραφική διαφοροποίηση, τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και την επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ

Ο κύκλος εργασιών της « Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» ανήλθε σε €370,7 εκ.,  μειωμένος κατά 17,6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €86,3 εκ., μειωμένα κατά 28,2%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την ύφεση της εγχώριας αγοράς.
 
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 20,8 εκ., μειωμένα κατά 55,2%, σε σύγκριση με το 2009. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρίας έχουν επιβαρυνθεί με την έκτακτη εισφορά €7,9 εκ., η οποία επιβλήθηκε σε όλες τις ελληνικές εταιρίες με κέρδη άνω των € 100 χιλ. για τη διαχειριστική χρήση 2009.
 
Το Δ.Σ. της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου 2011, τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,0776 ανά μετοχή έναντι €0,18 ανά μετοχή το περασμένο έτος. Επιπλέον, το Δ.Σ. θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή ειδικών αποθεματικών τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί με εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης της Εταιρίας και των Μετόχων, ύψους €8,7 εκ. που αντιστοιχούν σε €0,1024 ανά μετοχή.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 14 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2010 πούλησε 17,4  εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 13,3 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.
 
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com
 
Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

17.3.11