1/8/2013

Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2013

Το Α’ Εξάμηνο του 2013 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ενίσχυσε περαιτέρω τα βασικά οικονομικά του μεγέθη, αυξάνοντας τις πωλήσεις, παράγοντας θετικές ταμειακές ροές και μειώνοντας περαιτέρω τον καθαρό δανεισμό του. Η σαφής πλέον ανάκαμψη στις ΗΠΑ και η ανθεκτικότητα της ζήτησης στην Αίγυπτο, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών και τη μείωση του κόστους, αντιστάθμισαν τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε βελτίωση για 5ο συνεχές τρίμηνο την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2013. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκαν κατά 12,6% στα €67,9 εκατ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €5,3 εκατ., έναντι €27,8 εκατ. το 2012.

O κύκλος εργασιών για το Α’ Εξάμηνο του 2013 ανήλθε σε €571,9 εκατ., σημειώνοντας  αύξηση 4,4% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2012. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 17,8% και έφθασαν τα €92,2 εκατ. Tα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους παρουσίασαν ζημίες ύψους €21,8 εκατ., έναντι κερδών ύψους €8,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα εξαμήνου του Ομίλου είχε η υποχώρηση  τοπικών νομισμάτων, κυρίως της αιγυπτιακής λίρας, έναντι του ευρώ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο κύκλος εργασιών του Α’ εξαμήνου θα είχε αυξηθεί κατά 8% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα είχαν μειωθεί κατά 12,6%. Επιπλέον, σε αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ο Όμιλος δεν είχε έσοδα από την πώληση δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα.

€ εκ.2o τρ.20132o τρ.2012%μεταβολήςΑ' Εξάμηνο 2013Α' Εξάμηνο 2012%μεταβολής
Κύκλος εργασιών 329,0 322,5 2,0% 571,9 547,9 (4,4%)
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 67,9 77,7 (12,6%) 92,2 112,1 (17,8%)
Κέρδη προ φόρων 11,1 47,1   (12,4) 29,5  
Καθαρά κέρδη * 5,3 27,8   (21,8) 8,3  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα η ζήτηση τσιμέντου και δομικών υλικών εξακολουθεί να υποχωρεί από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης του 2012, αν και με ηπιότερους ρυθμούς. Ο ιδιωτικός κατασκευαστικός κλάδος έχει οδηγηθεί ουσιαστικά σε αδράνεια ενώ σε χαμηλά επίπεδα κινούνται και τα δημόσια έργα.  Για τον ΤΙΤΑΝΑ, η εγχώρια ζήτηση απορροφά πλέον περίπου το 1/6 του παραγωγικού δυναμικού των εγκαταστάσεων, ο βαθμός απασχόλησης των οποίων εξαρτάται από την εξασφάλιση του εφοδιασμού εξαγωγικών προορισμών, στα πλαίσια ιδιαίτερα έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης παρουσίασε αύξηση το Α’ Εξάμηνο 2013 2,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012 και ανήλθε στα €121,7 εκατ. λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε €9,1 εκατ., εμφανίζοντας πτώση 67,9% σε σύγκριση  με το Α’ Εξάμηνο του 2012.

Στις ΗΠΑ και ειδικότερα στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες όπου δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο ο Όμιλος, η σημαντική ανάκαμψη της αγοράς κατοικιών, ιδιαίτερα στη Φλόριντα,  ευνοεί τη ζήτηση δομικών υλικών, οδηγώντας σε σταδιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Επιπρόσθετα, η εταιρία του Ομίλου Separation Technologies LLC (ST) συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία σημειώνοντας άνοδο πωλήσεων και κερδοφορίας.  Το Α΄ Εξάμηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στις ΗΠΑ έφτασε τα €193,4 εκατ., αυξημένος κατά 9,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012 και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφτασαν τα €10,3 εκατ.  βελτιωμένα κατά 139,2%.

Στις περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ζήτηση δομικών υλικών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, το περιθώριο κέρδους συρρικνώθηκε λόγω του έντονου ανταγωνισμού. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α’ Εξάμηνο του 2013 μειώθηκε κατά 2,3% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2012 στα €99 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) εμφάνισαν μείωση κατά 25,3% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2012 φθάνοντας τα €23,2 εκατ.

Στην Αίγυπτο, η ζήτηση τσιμέντου  διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο , παρά την οξύτατη πολιτική  κρίση και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Παρά τις δυσκολίες στην παραγωγική διαδικασία και τις ελλείψεις στην τροφοδοσία καυσίμων, ο ΤΙΤΑΝΑΣ κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις του, με τη συνεισφορά και εισαγόμενου κλίνκερ. Στην Τουρκία, ο κλάδος κατασκευών συνέχισε ανοδικά, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ συγχρόνως αύξηση παρουσίασαν και οι εξαγωγές.  Συνολικά ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν από τη διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας, εμφάνισε αύξηση 4,1% και ανήλθε σε  €157,8 εκατ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες θα είχε αυξηθεί κατά 15,5%. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA ανήλθε σε €49,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 2,3%, ή 14,3% δίχως τις συναλλαγματικές διαφορές.

Το Α΄ Εξάμηνο του 2013 ο Όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη του. Με τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους €55 εκατ., πέτυχε την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €10 εκατ. σε σύγκριση με τις αρχές του έτους, ενώ σε σύγκριση με τα τέλη Ιουνίου 2012 η μείωση ανέρχεται σε €54 εκατ. Από τις αρχές του 2009 και παρά την κατάρρευση των δύο σημαντικότερων αγορών, της Ελλάδας και των ΗΠΑ, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά σχεδόν 50%, στα €586 εκατ. στα τέλη Ιουνίου 2013.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Στις 29 Ιουλίου 2013, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου Titan Global Finance plc προχώρησε στην αποπληρωμή ομολογιών ύψους €97,65 εκατ. και έκδοσης 2009 με την εγγύηση της Εταιρίας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Στις ΗΠΑ η ανάκαμψη της αγοράς οικιστικών ακινήτων αποτελεί την κινητήρια δύναμη για αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Φλόριντα, οι οποίες είχαν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Αμερικανικών Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA), η αύξηση της κατανάλωσης τσιμέντου, στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες όπου δραστηριοποιείται κυρίως ο Όμιλος, κινήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου όρου της χώρας το Α’ εξάμηνο, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί. Το PCA εκτιμά ότι η ζήτηση θα αυξάνεται  με διψήφιο ετήσιο ρυθμό κατά τη διάρκεια της επόμενης πενταετίας.

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι η ζήτηση δομικών υλικών θα σημειώσει περαιτέρω μείωση το 2013, από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα του 2012. Τα προσδοκώμενα οφέλη από την επανέναρξη των δημοσίων έργων αναμένεται να γίνουν αισθητά προς το τέλος του τρέχοντος έτους.  
Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη η οικονομική ανάπτυξη παραμένει αναιμική. Δεν αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στις αγορές δομικών υλικών.

Στην Αίγυπτο η κρίσιμη πολιτική κατάσταση καθιστά κάθε εκτίμηση για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς εξαιρετικά αβέβαιη. Προς το παρόν η ζήτηση τσιμέντου διατηρεί τη δυναμική της, όμως η αύξηση του κόστους παραγωγής και η διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματα. O  Όμιλος προχωρεί σε επενδύσεις  προκειμένου να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των εργοστασίων του ανεξαρτήτως της επάρκειας της  παροχής εγχώριου φυσικού αερίου, επενδύσεις που αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στο κόστος παραγωγής από το 2014.

Ανταποκρινόμενος στις προκλήσεις των καιρών, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θα εξακολουθήσει να επιδιώκει τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και τη συμπίεση των δαπανών, διατηρώντας όμως πάντα παράλληλα την επικέντρωσή του στην επίτευξη των μακροχρόνιων στρατηγικών στόχων του.

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» το Α’ Εξάμηνο του 2013 ανήλθε σε €118,9 εκατ.,  αυξημένος κατά 6,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 λόγω των κατά πολύ υψηλότερων εξαγωγών τσιμέντου. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €7,5 εκατ., μειωμένα κατά 75%. Τα καθαρά αποτελέσματα παρουσίασαν ζημίες ύψους €22,3 εκατ. έναντι κερδών €2 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2012. 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2012 πούλησε 16,1 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 10,9 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ.

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρων ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

01.8.2013

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων.