24/5/2018

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2018

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες στην Αμερική και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η σημαντική ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου και άλλων νομισμάτων κατά το 1ο τρίμηνο του 2018, επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €322,5 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 11% σε σύγκριση με πέρυσι. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 15% και ανήλθαν σε €43,5 εκ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εμφάνισαν κέρδη €0,9 εκ., έναντι ζημιών €3,9 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών θα ήταν υψηλότερος κατά €35,9 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, κατά €5,7 εκ., θα είχαν δηλαδή διαμορφωθεί στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2017.

Σημειώνεται επίσης, ότι συνήθως το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι εποχή χαμηλής ζήτησης και περίοδος πραγματοποίησης των ετησίων συντηρήσεων των εγκαταστάσεων και, συνεπώς, δεν είναι υποχρεωτικά αντιπροσωπευτικό για το σύνολο του έτους.

€ εκ.1ο τρίμηνο 20181ο τρίμηνο 2017% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 322,5 361,8 -10,9%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 43,5 51,1 -14,9%
Καθαρά κέρδη * 0,9 -3,9  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο ιδιαίτερα βροχερός καιρός που επικράτησε στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ το 1ο τρίμηνο του 2018 επέδρασε ανασταλτικά στη ζήτηση δομικών υλικών, ανακόπτοντας την αύξηση των πωλήσεων. Σε δολάρια ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σταθερά σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2017. Σε ευρώ ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ σημείωσε μείωση 14% το 1ο τρίμηνο 2018 και ανήλθε σε €190,6 εκ. και τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν σε €29,1 εκ.

Στην Ελλάδα, η οικοδομική δραστηριότητα διατηρήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η οικοδομική δραστηριότητα για κατοικίες παρέμεινε ουσιαστικά αδρανής, ενώ η εκκίνηση νέων μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων καθυστερεί περαιτέρω. Μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο, η αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα που συνδέεται με τον τουρισμό. Τα περιθώρια των εξαγωγών τσιμέντου περιορίστηκαν από τις δυσμενείς μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το πρώτο τρίμηνο του 2018 μειώθηκε κατά 8% και ανήλθε σε €52,9 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €2,1 εκ., από €4,4 εκ. το 1ο τρίμηνο του 2017.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη οι αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε σύγκριση με τον ήπιο χειμώνα του 2017 επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα. Συνολικά στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε η ζήτηση ήταν μειωμένη. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε πτώση κατά 10% και ανήλθε σε €34,2 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4% και ανήλθαν σε €3,9 εκ.

Στην Αίγυπτο οι επιδόσεις βελτιώθηκαν σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2017 κυρίως χάρη στην ανάκαμψη των τιμών το 1ο τρίμηνο του 2018. Η αγορά, σε σύγκριση με τα προ ενός έτους επίπεδα, κατέγραψε αύξηση της ζήτησης κατά 3% περίπου. Η διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας έναντι του ευρώ επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία ενώ σε τοπικό νόμισμα παρουσίασαν βελτίωση, σε ευρώ κατέγραψαν κάμψη. Στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου ο κύκλος εργασιών το 1ο τρίμηνο 2018 ανήλθε σε €44,8 εκ. σημειώνοντας πτώση 1%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, ανήλθαν σε €8,4 εκ., χαμηλότερα κατά 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Στην Τουρκία η ζήτηση τσιμέντου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, βασισμένη σε μεγάλα έργα υποδομής. Ωστόσο, η διολίσθηση της τουρκικής λίρας δεν επέτρεψε τη βελτίωση των αποτελεσμάτων σε ευρώ.

Στη Βραζιλία, η θετική πορεία της αγοράς οδήγησε στην αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιμών, επιτρέποντας τη βελτίωση των επιδόσεων της Cimento Apodi έναντι του 1ο τριμήνου του 2017.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκε σε €738 εκ. και ήταν κατά €15 εκ. υψηλότερος σε σύγκριση με το τέλος του 2017. Οι επενδυτικές δαπάνες το 1ο τρίμηνο του 2018 ανήλθαν σε €19 εκ. έναντι €33 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017 και αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος επενδύσεις στις δραστηριότητες των ΗΠΑ.έναντι €33 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2017 και αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος επενδύσεις στις δραστηριότητες των ΗΠΑ.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Μολονότι οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στο αργό ξεκίνημα της χρονιάς, οι προοπτικές του Ομίλου για το 2018 παραμένουν θετικές, με κύριο μοχλό ανάπτυξης και κερδοφορίας τις ΗΠΑ και παρά τις προκλήσεις σε Αίγυπτο και Ελλάδα.

Στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι η οικοδομική δραστηριότητα θα ανακτήσει το χαμένο έδαφος του 1ου τριμήνου και θα σημειώσει αύξηση για το σύνολο του έτους. Οι τάσεις στον κλάδο των οικιστικών ακινήτων και των δημοσίων δαπανών για έργα υποδομής παραμένουν ανοδικές. Ο Τιτάνας είναι σωστά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί την άνοδο της αγοράς, έχοντας ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς. Επιπλέον, θετική επίδραση στον κατασκευαστικό κλάδο εκτιμάται ότι θα έχει η φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε πρόσφατα.

Στην Ελλάδα δεν αναμένεται βραχυπρόθεσμα η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων, ενώ και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Συνεπώς, για μία ακόμα χρονιά, η παραγωγή τσιμέντου θα διοχετευτεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, σε εξαγωγές.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης υπάρχουν προσδοκίες για πιο μακροπρόθεσμη ήπια ανάπτυξη του κλάδου κατασκευών. Τα εργοστάσια του Ομίλου τα οποία λειτουργούν σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους, είναι σε καλή θέση να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της αγοράς με ανταγωνιστικούς όρους.

Στην Αίγυπτο παρά τη μικρή βελτίωση της αγοράς το 1ο τρίμηνο, ο κλάδος τσιμέντου συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η επικείμενη λειτουργία ενός νέου εργοστασίου τσιμέντου 12 εκ. τόνων αναμένεται να αυξήσει την ήδη υπερβάλλουσα προσφορά, συμπιέζοντας τους συντελεστές λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων. Η ζήτηση εκτιμάται ότι σταδιακά θα ανακάμψει, καθώς απορροφούνται οι επιπτώσεις της υποτίμησης, η οικονομία καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, υλοποιούνται δε και ξεκινούν νέα μεγάλα έργα. Η Titan Cement Egypt έχοντας εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς παραγωγούς της χώρας, παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση των τιμών πώλησης.

Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε μεγάλα δημόσια έργα καθώς και σε έργα που πραγματοποιούνται από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, οι μακροοικονομικές και οι πολιτικές εξελίξεις έχουν αυξήσει το επίπεδο αβεβαιότητας για τις προοπτικές της αγοράς στη χώρα.

Στη Βραζιλία, η βελτίωση της οικονομίας και η πορεία της ζήτησης για δομικά υλικά αυξάνουν τις προσδοκίες για εδραίωση νέου κύκλου ανάπτυξης στην αγορά τσιμέντου.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με περισσότερα από 110 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε δέκα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α

Κατεβάστε την Παρουσίαση.

24.5.2018