6/5/2008

Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2008 - Επέκταση Δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο

O κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008 ανήλθε σε €340 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 1% σε σύγκριση με το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 14% και έφθασαν τα €76 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους, ανήλθαν σε €43 εκ., χαμηλότερα κατά 16%.
 
Τα μεγέθη του Ομίλου επηρεάστηκαν από τη συνεχιζόμενη ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και της αιγυπτιακής λίρας. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών θα είχε αυξηθεί κατά 5% και το EBITDA θα είχε μειωθεί κατά 11%.
 
Η μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στη βαθιά κρίση της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ, καθώς και στη σύγκριση με το πολύ δυνατό πρώτο τρίμηνο στην ελληνική αγορά το 2007. Σημαντική επίδραση είχε και η συνεχιζόμενη άνοδος της τιμής των καυσίμων. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικά των ετήσιων αποτελεσμάτων, λόγω της εποχικότητας της ζήτησης των προϊόντων του Ομίλου. 
 
€ εκ.
1ο τρ. 2008
1ο τρ. 2007
% μεταβολής
Κύκλος εργασιών
340
342
1%
Λειτ. κέρδη (EBITDA)
76
89
14%
Κέρδη προ φόρων
46
63
27%
Καθαρά κέρδη *
43
51
16%
*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας
 
Στην Ελλάδα, η κατανάλωση δομικών υλικών υποχώρησε σε σχέση με τα πολύ υψηλά επίπεδα του πρώτου τριμήνου του 2007, ενώ το κόστος καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) υποχώρησε κατά 20%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Σημειώνεται ότι η ανακοινωθείσα από το ΥΠΕΧΩΔΕ στις 25/2/2008 εσωτερική κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην τσιμεντοβιομηχανία για την πενταετία 2008-12 οδηγεί σε σοβαρό περιορισμό της παραγωγής δύο από τις επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ παρέχει σημαντικό πλεόνασμα δικαιωμάτων εκπομπής στην τρίτη. Η ανισότητα κατανομής των δικαιωμάτων είναι τέτοια, ώστε να δημιουργείται εύλογα η προσδοκία ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επανεξετάσουν το θέμα. 
 
Στις ΗΠΑ, η κρίση στην αγορά κατοικίας συνέχισε να επηρεάζει έντονα αρνητικά τη ζήτηση για δομικά υλικά. Επιπλέον, το λατομείο Pennsuco του Ομίλου στη Φλόριντα υπολειτουργεί, εν αναμονή της ολοκλήρωσης συμπληρωματικής έκθεσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ, η οποία ανακοινώθηκε ότι θα εκδοθεί τελικά την 31η Ιουλίου, 2008. Στο πλαίσιο της αρνητικής αυτής συγκυρίας, τα μέτρα περιορισμού του κόστους, σε συνδυασμό με την επέκταση των εμπορικών δραστηριοτήτων, επέτρεψαν τη συγκράτηση της μείωσης της λειτουργικής κερδοφορίας σε 16% σε δολάρια ΗΠΑ (27% σε ευρώ). 
 
Στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, ο όγκος και οι τιμές πώλησης κινήθηκαν ανοδικά, υπερκαλύπτοντας το αυξημένο ενεργειακό κόστος και επιτρέποντας τη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 10%.
Στην Αίγυπτο, παρά τη σημαντική αύξηση της εγχώριας ζήτησης τσιμέντου, το υψηλότερο κόστος καυσίμων και η έλλειψη επαρκούς παραγωγικής δυναμικότητας περιόρισαν τη βελτίωση της κερδοφορίας σε 14% σε τοπικό νόμισμα. (1% σε ευρώ). 
 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 
Ο Όμιλος συνέχισε να επενδύει στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του. Οι επενδύσεις του τριμήνου ανήλθαν σε € 37 εκ.. Τα σημαντικότερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφορούν στην ανέγερση νέου εργοστασίου (δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων ετησίως) στην Αλβανία, καθώς και στην κατασκευή πρόσθετης νέας γραμμής παραγωγής στην Αίγυπτο (επίσης δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων). Ο δανεισμός του Ομίλου έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στα € 565 εκ. 
 
Στις 18 Απριλίου 2008, ο Τιτάν ολοκλήρωσε την εξαγορά του 50% της εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. στην Τουρκία έναντι € 85 εκ. Η παραγωγική δυναμικότητα της εν λόγω εταιρίας ανέρχεται σε 1,5 εκ. τόνους ετησίως. 
 
Ο Τιτάν εξαγόρασε σήμερα το 50% που κατείχε η γαλλική εταιρία Lafarge στην υφιστάμενη μεταξύ τους κοινοπρακτική επιχείρηση (joint venture) με την επωνυμία "Lafarge-Titan Egyptian Investments" έναντι ποσού € 330 εκ., στο οποίο ποσό περιλαμβάνεται και ο δανεισμός της εν λόγω επιχείρησης. Η κοινοπρακτική επιχείρηση αποτελείται από δύο εργοστάσια τσιμέντου συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας 3,3 εκ. τόνων και EBITDA € 66 εκ. για το 2007. 
 
Μια δεύτερη γραμμή παραγωγής, ετήσιας δυναμικότητας 1,5 εκ. τόνων, τελεί υπό κατασκευή στο Beni Suef και αναμένεται να περατωθεί περί τα τέλη του 2009. Το γεγονός αυτό, καθώς και ο σχεδιαζόμενος εξορθολογισμός της παραγωγής (debottlenecking), θα αναβιβάσει την παραγωγική δυναμικότητα σε 5 εκ. τόνους το 2010 και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης τσιμέντου στην Αίγυπτο. 
 
Οι εξαγορές αυτές ενισχύουν την παρουσία του Ομίλου σε αναπτυσσόμενες χώρες με θετικές οικονομικές και δημογραφικές προοπτικές. 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2008
 
Οι πρόσφατες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει τους περισσότερους αναλυτές να αναθεωρήσουν προς τα κάτω τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες αγορές. 
 
Η ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου αναμένεται να υποχωρήσει στις δύο σημαντικότερες αγορές του Ομίλου: Στην Ελλάδα υπάρχουν ενδείξεις περαιτέρω επιβράδυνσης στην αγορά κατοικίας, η οποία αναμένεται να αντισταθμιστεί μερικώς μόνο από την αυξημένη ζήτηση για υποδομές και επαγγελματική χρήση. Στις ΗΠΑ εκτιμάται επίσης ότι η κρίση στην αγορά κατοικίας θα οδηγήσει σε συνεχιζόμενη μείωση της ζήτησης για δομικά υλικά . 
 
Στον αντίποδα, οι προοπτικές της ζήτησης στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Αιγύπτου παρουσιάζονται θετικές. Επιπλέον, οι εξαγορές σε Αίγυπτο και Τουρκία αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου από το δεύτερο τρίμηνο του 2008. 
 
ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 
 
Στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €125 εκ. μειωμένος κατά 2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφθασαν τα €33 εκ., χαμηλότερα κατά 16%. Τα καθαρά κέρδη διολίσθησαν κατά 20% στα € 23 εκ. Με γνώμονα τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους του, ο Τιτάν προέβη, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2008, στην αγορά 734.970 ιδίων μετοχών συνολικού κόστους €21,7 εκ.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα συνέλθει την Τρίτη, 20 Μαΐου 2008. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,75 ανά μετοχή για τη χρήση του 2007, αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι. 
 
Ο Όμιλος Τιτάν είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 7 χώρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος Τιτάν επιδίωξε να συνδυάσει την λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 
 
Το 2007 πούλησε πάνω από 15,5 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 5,9 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, περισσότερους από 20 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ. 
 
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου Τιτάν με διεύθυνση: (www.titan-cement.com)

 
Η ανωτέρω ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.