27/2/2014

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ετους 2013

Βελτίωση, για πρώτη φορά σε επτά χρόνια, παρουσίασαν τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2013. Η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ, η ανθεκτικότητα της ζήτησης στην Αίγυπτο και η επιμονή στις εξαγωγές, επέτρεψαν στον Όμιλο να αυξήσει τις πωλήσεις του, να δημιουργήσει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές και να μειώσει περαιτέρω τον καθαρό δανεισμό του, παρά την παρατεταμένη αδυναμία της εγχώριας αγοράς και την υποτονική κατασκευαστική δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το 2013, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.176 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν οριακά στα €196 εκατ., και ήταν βελτιωμένα σε συγκρίσιμη βάση. Η ανατίμηση του Ευρώ έναντι της Αιγυπτιακής λίρας, του δολλαρίου ΗΠΑ και της τουρκικής λίρας επηρέασε αρνητικά τα λειτουργικά κέρδη. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών και η λειτουργική κερδοφορία θα είχαν αυξηθεί κατά 8% και 6% αντίστοιχα.

Οι καθαρές ζημιές, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, ανήλθαν σε €36 εκατ., έναντι ζημιών ύψους €24,5 εκατ. το 2012. Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν κυρίως από αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές, την προσωρινή μη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής ωφέλειας από ζημίες στις ΗΠΑ, καθώς και από την αναδρομική φορολόγηση αποθεματικών στην Ελλάδα.

Το 4ο τρίμηνο του 2013 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 1%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 27% ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία ύψους €21,5 εκ., έναντι ζημίας €26,5 εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2012.

€ εκ.4o τρ. 20134o τρ. 2012% μεταβολής20132012% μεταβολής
Κύκλος εργασιών 287,7 283,6 1,4% 1.175,9 1.130,7 4,0%
Λειτ. κέρδη (EBITDA) 42,4 33,3 27,2% 196,0 195,8 0,1%
Κέρδη προ φόρων (7,6) (27,4)   (9,6) (1,3)  
Καθαρά κέρδη * (21,5) (26,5)   (36,1) (24,5)  

*μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην Ελλάδα, η εγχώρια ζήτηση συνέχισε να μειώνεται για έβδομη συνεχή χρονιά, αν και με σταδιακά ηπιότερους ρυθμούς. Οι υψηλοί φόροι ακινήτων, το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα, το μεγάλο απόθεμα απούλητων κατοικιών και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ενυπόθηκων δανείων έχουν ουσιαστικά αδρανοποιήσει την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Οι δημόσιες δαπάνες για υποδομές παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2013.Συνολικά η ζήτηση τσιμέντου έχει πλέον μειωθεί στο ένα πέμπτο αυτής του 2006.

Η διατήρηση σε λειτουργία των εργοστασίων του Ομίλου στην Ελλάδα βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών, στα πλαίσια εντονότατου διεθνούς ανταγωνισμού, ειδικά από χώρες οι οποίες δεν υπόκεινται στους περιορισμούς στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της προσπάθειας του για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του, ο Τιτάνας συνέχισε να επενδύει με στόχο την ταυτόχρονη μείωση, τόσο του ενεργειακού κόστους, όσο και του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Στον αντίποδα, απειλή για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εργοστασίων αποτελεί το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι, από τις 9 χώρες στις οποίες έχει βιομηχανική παραγωγή ο Όμιλος, το υψηλότερο κόστος ρεύματος πληρώνεται στην Ελλάδα.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδος και Δυτικής Ευρώπης αυξήθηκε 4% και ανήλθε σε €250 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 57% στα €14 εκατ.

Στη Βόρεια Αμερική, η λειτουργική κερδοφορία των δραστηριοτήτων του Τιτάνα βελτιώθηκε ουσιαστικά, χάρη στην έντονη πλέον ανάκαμψη του οικιστικού τομέα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association), η κατανάλωση τσιμέντου στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Αμερική, αυξήθηκε κατά 8,5% το 2013. Η αντίστοιχη αύξηση για τις ΗΠΑ συνολικά ήταν 4,5%. Στη Φλόριντα, η ζήτηση τσιμέντου αυξήθηκε 18%, χάρη στην άνοδο των τιμών των ακινήτων και στη μείωση του αποθέματος απούλητων κατοικιών.

Η θυγατρική εταιρία του Ομίλου Separation Technologies LLC, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, συνέχισε την κερδοφόρο αναπτυξιακή της πορεία, επεκτείνοντας τη στόχευση της στην εκμετάλλευση  της τεχνολογίας της σε νέες εφαρμογές.

Ο Όμιλος αύξησε τις πωλήσεις του στην Αμερική, σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Οι ΗΠΑ ήδη αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο του κύκλου εργασιών του Ομίλου και ένα ταχέως αυξανόμενο μερίδιο της λειτουργικής κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 11% και ανήλθε σε €411 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €32 εκατ., έναντι €6 εκατ. το 2012.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη το 2013 η κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, αντανακλώντας της υποτονική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.  Η αύξηση όμως της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων επέτρεψε στον Όμιλο να βελτιώσει την ενεργειακή του απόδοση και να διατηρήσει την οργανική του κερδοφορία.

Ο κύκλος εργασιών στην περιοχή μειώθηκε κατά 4% σε €215,5 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν οριακά κατά 2% σε €63 εκατ.

Στην Αίγυπτο, οι πωλήσεις έδειξαν ανθεκτικότητα παρά τις σοβαρές πολιτικές αναταραχές και τα αυξημένα οικονομικά προβλήματα της χώρας. Η κατανάλωση δομικών υλικών μειώθηκε ελαφρά το 2013, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν η πτώση αντανακλά μία πιθανή κάμψη της ζήτησης ή απλά αδυναμίες στον ενεργειακό εφοδιασμό και διακοπές στην παραγωγή. Τα περιθώρια κέρδους συμπιέστηκαν από το υψηλότερο κόστος ενέργειας και η θετική επίδραση από την αύξηση των τιμών του τσιμέντου σε τοπικό νόμισμα αντισταθμίστηκε από τη διολίσθηση της αιγυπτιακής λίρας.

Στην Τουρκία, ο κατασκευαστικός τομέας παρουσίασε περαιτέρω αύξηση το 2013, παρά το κλίμα πολιτικής αστάθειας στο δεύτερο εξάμηνο. Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν, αλλά τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου αυξήθηκε κατά 1% στα €300 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 7% στα €87 εκατ. Με σταθερές ισοτιμίες, τα λειτουργικά κέρδη θα είχαν παρουσιάσει αύξηση κατά 5% και οι πωλήσεις κατά 14,5%.

Χάρη στην αυστηρή ιεράρχηση των επενδύσεων και την περιστολή των αναγκών κεφαλαίου κίνησης, και τη μείωση του κόστους, ο Όμιλος δημιούργησε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €142 εκατ., έναντι €140 εκατ. το 2012. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος κατόρθωσε να περιορίσει περαιτέρω κατά €57 εκατ. τον καθαρό δανεισμό του, ο οποίος στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στα €539 εκατ. Συνολικά, ο δανεισμός του Ομίλου βρίσκεται πλέον σε επίπεδα  κάτω του ήμισεως του ύψους που βρισκόταν στις αρχές του 2009. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου, εξαιρουμένων των εξαγορών, ανήλθαν σε €50 εκατ. περίπου όσο και το 2012. Το 2013, ο Όμιλος πραγματοποίησε εκποιήσεις παγίων αναπόσβεστης αξίας €3 εκατ., έναντι €26 εκατ. το 2012.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 31/12/2013 

Την 30.01.2014, υπεγράφη στο Λονδίνο νέα σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου μελλοντικής εκκίνησης σε ευρώ και άλλα νομίσματα, συνολικού ύψους €455 εκατ., μεταξύ της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Titan Global Finance PLC (TGF) και κοινοπραξίας ελληνικών και αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Το δάνειο θα έχει διάρκεια μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 και θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου της TGF, το οποίο λήγει τον Ιανουάριο του 2015, και στη συνέχεια, για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών του Ομίλου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Οι πρόσφατες τάσεις στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος δικαιολογούν συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2014, παρά τις σημαντικές αβεβαιότητες.

Η κατανάλωση τσιμέντου στις ΗΠΑ αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς, κυρίως λόγω της τόνωσης της ζήτησης στην αγορά ακινήτων. Σύμφωνα με προβλέψεις της Αμερικανικής Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association - PCA), όλοι οι κατασκευαστικοί τομείς θα κινηθούν θετικά το 2014 και η ζήτηση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά τουλάχιστον 8%. Ο ρυθμός αύξησης  εκτιμάται από την PCA ότι θα είναι ακόμη υψηλότερος στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του Τιτάνα. Στη, σημαντική για τον Όμιλο, αγορά της Φλόριντα εκτιμούνται  διψήφια ποσοστά ανάπτυξης για τα τέσσερα επόμενα χρόνια.

Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά από το 2006, η ζήτηση τσιμέντου αναμένεται να αυξηθεί από το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο του 2013. Η θετική αυτή προοπτική οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων οδικών αξόνων. Αντίθετα, οι προσδοκίες για την ιδιωτική οικοδομή είναι περιορισμένες.

Για την κατασκευαστική δραστηριότητα στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η κατάσταση εμφανίζεται σταθερή, χωρίς να διαφαίνονται προοπτικές ουσιαστικής βελτίωσης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, καθώς η περιοχή συνεχίζει να επηρεάζεται από την οικονομική αδυναμία γειτονικών χωρών της Ευρωζώνης.

Τις μεγαλύτερες προκλήσεις αντιμετωπίζει ο Όμιλος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αίγυπτος, και σε μικρότερο βαθμό η Τουρκία, βρίσκονται αντιμέτωπες με μία παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αναστάτωσης και οικονομικής αβεβαιότητας. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση φαίνεται προς το παρόν να διατηρεί τη δυναμική της, κάθε πρόβλεψη για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς καθίσταται αβέβαιη.  Στην Αίγυπτο, η έλλειψη καυσίμων και η αύξηση του κόστους παραγωγής διαμορφώνουν ένα όλο και πιο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, οι διακυμάνσεις των τοπικών νομισμάτων ενδεχομένως να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του Ομίλου στην περιοχή.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών της «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» αυξήθηκε κατά 6% στα €235 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 71% στα €11 εκατ. Οι καθαρές ζημιές της Εταιρίας διαμορφώθηκαν  σε €43 εκατ., έναντι 16 εκατ. το 2012. 
Η βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου, σε συνδυασμό με τις συγκρατημένα αισιόδοξες προοπτικές του 2014, επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έχει προγραμματιστεί για τις 20.06.2014, τη διανομή 10 λεπτών ανά μετοχή από έκτακτα αποθεματικά.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε εννέα χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το 2013 πούλησε 17,2 εκ. τόνους τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες, 3,4 εκ. μ3 ετοίμου σκυροδέματος, 12,3 εκ. τόνους αδρανών υλικών και διάφορα ακόμη οικοδομικά υλικά όπως τσιμεντόλιθους, έτοιμα κονιάματα κλπ. .

Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με διεύθυνση: www.titan-cement.com

Η ανωτέρων ανακοίνωση κοινοποιήθηκε στο Χ.Α. και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Δείτε την Παρουσίαση Αποτελεσμάτων.