23/8/2019

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής N. 3556/2007

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής συμμετοχής σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, σε συνέχεια της από 23 Αυγούστου 2019 γνωστοποίησης περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου που έλαβε από την «Titan Cement International SA» (η «TCI»), η  Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ( η «ΤΙΤΑΝ») ανακοινώνει ότι, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ από την TCI, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, στις 23 Αυγούστου 2019, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΙΤΑΝ που κατέχει η TCI ανήλθε στο 100% από περίπου 93%, όπως είχε διαμορφωθεί στις 18 Ιουλίου 2019.

23.8.2019