Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 (ποσά σε χιλιάδες €)  2021 2020 * 2019
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων      
Κέρδη μετά από φόρους 91.555 1.160 53.155
Προσαρμογές πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 183.186 302.968 232.067
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης -43.978 5.474 -1.045
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση 230.763 309.602 284.177
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος -12.172 -10.176 -9.817
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 218.591 299.426 274.360
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων      
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων -126.044 -84.296 -109.313
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων και επενδυτικών παγίων 8.694 3.110 6.824
Μερίσματα εισπραχθέντα 0.934 2.449 3.335
Καθαρές εισπράξεις/(πληρωμές) λόγω μεταβολών σε επενδύσεις συνδεδεμένων εταιριών και άλλων επενδυτικών δραστηριοτήτων 0.826 -0.126 1.401
Σύνολο (εκροών)/εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -115.590 -78.863 -97.753
Σύνολο ταμειακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β) 103.001 220.563 176.607
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων      
Απόκτηση μη ελέγχουσας συμ/χής -40.814 -21.795 -20.376
Καθαρές πληρωμές λόγω αλλαγής μητρικής εταιρίας σε TCI - - -52.219
Πληρωμές λόγω μείωσης μετοχικών κεφαλαίων -0.767 - -1.266
Μερίσματα πληρωθέντα -31.985 -17.615 -13.690
Πληρωμές για την απόκτηση ιδίων μετοχών -3.230 -8.816 -6.855
Λοιπές εισπράξεις χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων 1.181 0.779 3.276
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -36.153 -49.917 -63.914
Καθαρές (πληρωμές σε)/εισπράξεις από χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και μισθώσεις -121.148 2.499 -105.030
Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) -232.916 -94.865 -260.074
Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) -129.915 125.698 -83.467
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  206.438 90.388 171.000
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών 3.359 -9.648 2.855
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  79.882 206.438 90.388

 

* Αναπροσαρμογή λόγω εφαρμογής απόφασης της επιτροπής διερμηνέων των ΔΠΧΑ για το ΔΛΠ19