Βασικοί Δείκτες

  2021 2020 (4) 2019
Κεφαλαιακή Μόχλευση      
Κάλυψη χρημ/κών εξόδων (1) 3,78 2,96 2,13
Καθαρός Δανεισμός / Λειτουργικά κέρδη (2) 2,61 2,35 3,14
Καθαρός Δανεισμός / Επενδεδυμένα κεφάλαια 0,35 0,35 0,38
Ρευστότητα      
Γενική Ρευστότητα (χ) 1,32 1,31 1,38
Περιθώρια Κέρδους      
Λειτουργικό (%) 16,1% 17,8% 16,6%
Προ Φόρων (%) 6,3% 2,3% 4,0%
Καθαρό (%) 5,4% 0,1% 3,2%
Αποδοτικότητα      
Απόδοση Απασχολούμενων κεφαλαίων (1) 7,0% 6,9% 6,0%
Δείκτες Ανάπτυξης      
Πωλήσεων (%) 6,7% -0,2% 8,0%
EBITDA (%) 7,1% 7,1% 2,8%
Προ Φόρων Κερδών (%) 193,4% -42,6% -22,0%
Καθαρών Κερδών (%) 8063,7% -97,8% (3)  -5,5%
Επενδυτικοί Δείκτες      
Κέρδη ανά Μετοχή 1,23 0,01 0,65
Διανομή προς τους μετόχους (ανά μετοχή) 0,50 0,40 0,20

 

(1) Στα αποτελέσματα του 2020 δεν συμπεριλαμβάνεται η απομείωση της λογιστικής υπεραξίας της Αιγύπτου ύψους €46,6εκ.

(2) Όπως ορίζεται στις δανειακές συμβάσεις

(3) Στα καθαρά κέρδη του 2020 συμπεριλαμβάνονται λογιστικές μη ταμειακές χρεώσεις ύψους €63,9εκ που σχετίζονται με την Αίγυπτο

(4) Αναπροσαρμογή λόγω εφαρμογής απόφασης της επιτροπής διερμηνέων των ΔΠΧΑ για το ΔΛΠ19