Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

2021

(31/12/2021)

2020*

(31/12/2020)

2019

(31/12/2019)

Ενεργητικό      
Ενσώματες ακινητοποιήσεις και επενδυτικά ακίνητα 1.556.362 1.540.963 1.710.706
Aσώματες ακινητοποιήσεις και υπεραξία 363.430 352.292 429.693
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 88.753 85.610 113.858
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 27.229 19.248 28.373
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 8.867 12.464 13.939
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.044.641 2.010.577 2.292.216
Αποθέματα 305.131 248.586 283.519
Απαιτήσεις, προπληρωμές και λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 248.987 210.595 197.296
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 79.882 206.438 90.388
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 634.000 665.619 571.203
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.678.641 2.676.196 2.863.419
Ιδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις      
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και αποθεματικών που αναλογούν σε μετόχους της μητρικής Εταιρίας 1.321.626 1.251.362 1.375.165
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 15.260 23.994 34.626
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 1.336.886 1.275.356 1.409.791
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων 687.465 666.993 822.820
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 113.604 102.078 96.319
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών 22.063 22.824 35.268
Προβλέψεις 56.001 49.550 31.587
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.796 14.146 66.146
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 900.929 855.591 1.052.140
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων 105.620 223.850 107.170
Προμηθευτές, υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος και λοιπές υποχρεώσεις 322.895 308.709 280.624
Προβλέψεις 12.311 12.690 13.694
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 440.826 545.249 401.488
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.341.755 1.400.840 1.453.628
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β) 2.678.641 2.676.196 2.863.419

 

* Αναπροσαρμογή λόγω εφαρμογής απόφασης της επιτροπής διερμηνέων των ΔΠΧΑ για το ΔΛΠ19