Κατάσταση Αποτελεσμάτων

 

 (ποσά σε χιλιάδες €)  2021 2020* 2019
Κύκλος εργασιών 1.714.623 1607.033 1.609.778
Κόστος πωλήσεων -1.403.728 -1.297.763 -1.315.866
Μικτά κέρδη  310.895 309.270 293.912
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 10.728 7.552 9.682
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -153.951 -143.046 -145.188
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -26.391 -24.278 -25.289
Καθαρές ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων -1.722 -1.985 -1.667
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης -0.831 -1.485 -4.282
Λειτουργικά κέρδη προ ζημιών απομείωσης υπεραξίας 138.728 146.028 127.168
Ζημιές απομείωσης υπεραξίας - -46.614  
Λειτουργικά κέρδη 138.728 99.414 127.168
Λοιπά έσοδα/(ζημιές) - 0.100 0.014
Καθαρά έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας -33.583 -52.561 -63.590
(Ζημιές)/κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές -0.073 -13.216 -0.592
Συμμετοχή στα κέρδη/(ζημιές) συγγενών εταιριών και κοινοπραξιών 3.291 3.200 1.366
Κέρδη προ φόρων 108.366 36.937 64.366
Φόρος εισοδήματος -16.811 -35.777 -11.211
Κέρδη μετά από φόρους 91.555 1.160 53.155
       
Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε:      
Μετόχους της Εταιρίας 91.923 1.126 50.905
Μη ελέγχουσες συμμετοχές -368 34 2.250
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 1.2290 0.0146 0.6452
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - προσαρμοσμένα (σε €) 1.2242 0.0145 0.6385

 

* Αναπροσαρμογή λόγω εφαρμογής απόφασης της επιτροπής διερμηνέων των ΔΠΧΑ για το ΔΛΠ19